Now showing items 1-11 of 11

 • Calibration of the FBG Measuring System by Laser Interferometer 

  Jelínek, Michal (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016)
  This work deals with calibration method of the FBG based sensors and the nuclear power plant containment shape monitoring system. The design and the implementation of this system with the optical filter thermal compensation ...
 • Fiber Optic Michelson Interferometer 

  Dorazin, David (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016)
  The aim of this paper is to theoretically desribe function of the Optic fiber Michelson interferometer and its parts with description of the most important issues which can occure due to bad design. Second part of this ...
 • Interferometric Measurement Of Optical Signal In Turbulence 

  Kovaľová, Soňa (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2019)
  This project deals with the measuring of the impact of atmospheric turbulence on laser beam used in wireless optical communication. The method is based on interferometry with using of Michelson interferometer. Mathematical ...
 • Interferometrické měření fázových změn optického svazku v turbulenci 

  Děcká, Klára
  Diplomová práce se zabývá vlivem atmosférické turbulence na fázové změny optického signálu ve volném prostředí, přičemž tato problematika je zkoumána pomocí interferometrické metody. Část práce je věnována popisu atmosférické ...
 • Interferometrické měření optického signálu v turbulenci 

  Kovaľová, Soňa
  Práca sa zaoberá možnosťami kvantifikácie vplyvu atmosférických turbulencií na optický signál využívaný v bezdrôtovej optickej komunikácii. V prvej časti je atmosféra predstavená ako prenosové médium. Nasleduje stručný ...
 • Konstrukce odměřovacího systému pro systém reaktivního iontového leptání 

  Maňka, Tadeáš
  Cílem této diplomové práce je zkonstruovat funkční odměřovací systém pro systém reaktivního iontového leptání (RIE). V práci je použit předchozí návrh Michelsonova interferometru vyvinutého na Ústavu přístrojové techniky, ...
 • Senzor na bázi optovláknového interferometru 

  Rozsypal, Filip
  Diplomová práce se zabývá porovnáním couplerů 2x2 a 3x3. Dále je zde probrána problematika otovláknového Michelsonova interferometru a jeho využití jako senzoru. Tento senzor je schopný detekovat velmi kvalitně vibrace. ...
 • Simulace Machova Zehnderova interferometru 

  Rozsypal, Filip
  Bakalářská práce řeší simulaci Machova-Zehnderova a Michelsonova interferometru. Simulace jsou realizovány pomocí simulačního programu VPIphotonics a matematického prostředí MatLab. V práci jsou popsány také optické a ...
 • Soustava Fabry-Perotova a Michelsonova interferometru pro měření délek s femtosekundovým laserem 

  Vémola, Tomáš
  Tato práce se zabývá návrhem komparačního interferometru. Jedná se o soustavu dvou interferometrů, Michelsonova a Fabryho-Pérotova. Účelem této sestavy je vzájemně po- rovnat výsledky délkových měření těchto interferometrů. ...
 • Vizualizace 3D dat v biomedicínských aplikacích 

  Karzel, Michal
  Tato práce popisuje základní princip optické koherentní tomografie a předzpracování na- měřených surových dat. Předzpracování je zaměřeno zejména na filtraci šumu, odstranění artefaktů, normalizaci, konverzi a kompresi ...
 • Zpracování signálů z optovláknových senzorů 

  Sikora, Vojtěch
  První kapitoly práce se zabývají rozdělením optických vláknových senzorů, digitálním zpracováním signálu a je v nich zakomponováno cenové srovnání experimentálních senzorů. Třetí kapitola se zabývá rozborem, popisem a ...