Now showing items 1-9 of 9

 • Kavitace v mikrofluidice 

  Holub, Martin
  Mikrofluidice byla v posledních letech věnována intenzivní pozornost výzkumnými týmy takřka po celém světě. Její možné aplikace jsou velmi početné, zejména pak v oblasti zdravotnictví, ukládání energie do baterií nebo ...
 • Mikrofluidická zařízení 

  Stehlík, Martin
  Bakalářská práce se zabývá problematikou míchání kapalin v zařízeních s mikrorozměry a jejich výrobou. První část práce je zaměřena na problematiku Reynoldsova, Pécletova a Strouhalova čísla. V druhé části jsou popsány ...
 • Mikrofluidický enzymatický reaktor pro testování léčiv 

  Königsmarková, Kristýna
  Předložená diplomová práce se zabývá využitím mikrofluidiky pro účely mikrofluidického enzymatického reaktoru na testování léčiv. Na problematiku nejprve nahlíží z teoretického hlediska – popisuje mikrofluidiku, jakožto ...
 • Mikrofluidický obvod 

  Zeman, Radek
  Mikrofluidika je věda zabývající se prouděním velmi malých množství tekutin a je spjata především s medicínou a biochemií. Jedním z problémů, se kterým se tato věda potýká, je nesnadné mísení tekutin kvůli výskytu laminárního ...
 • Mikrofluidika 

  Abrahám, Martin
  Bakalářská práce se zabývá problematikou proudění plynů a kapalin v zařízeních s mikro rozměry. První část práce je zaměřena na problematiku Reynoldsova čísla a laminárního proudění v mikrokanálku. V druhé části jsou popsány ...
 • Mikrosenzory plynů založené na samouspořádaných 3D nanovrstvách oxidů kovů 

  Pytlíček, Zdeněk
  Tato disertační práce se zabývá vývojem a výrobou mikrosenzorů plynů s využitím nové trojrozměrné (3D) nanostrukturované polovodivé vrstvy z oxidů kovů, která efektivně využívá výhod anorganických materiálů připravených ...
 • Modelling of Gas Diffusion In The 3-D Structured Metal Oxide Nanofilm 

  Pytlíček, Zdeněk (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016)
  Nanostructures of various materials and arrangements have been shown to be highly effective in the detection of chemical and biological matters. In this paper, a novel self-assembled 3-D nanofilm is described. We present ...
 • Modelování dvoufázového proudění bublin v mikrofluidice 

  Stehlík, Martin
  Práce se zabývá simulací bublin v mikrokanálku a nastaveními, která ovlivňují jejich parametry. První část je věnována rešerši využití mikrofluidních bublin, mikromíchadel a tvorbě kapiček. Druhá část se zabývá simulací ...
 • Návrh mikrofluidického směšovače 

  Abrahám, Martin
  Mikrofluidická zařízení jsou stále častěji používána v oblasti medicíny, jelikož využívají pouze malých množství pracovních vzorků jako např. krve či reagenčních chemikálií. Pro práci s danými látkami mnohdy vyžadujeme ...