Now showing items 1-20 of 44

 • Analýza ekonomických ukazatelů pomocí statistických metod 

  Wernerová, Lucie
  Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu finanční situace firmy pomocí statistických metod. Význam a užití těchto metod je podrobně popsáno v teoretické části práce. V praktické části jsou na základě účetních výkazů podniku ...
 • Aplikace fuzzy logiky pro hodnocení kvality zákazníků 

  Šulc, Ondřej
  Tato diplomová práce se zabývá aplikováním fuzzy logiky pro hodnocení kvality zákazníků ve společnosti PPL CZ s.r.o. Pro hodnocení bylo využito programů Microsoft Excel a MathWorks MATLAB, ve kterých budou vytvořeny modely ...
 • Aplikace fuzzy logiky pro výběr klientů 

  Procházka, Tomáš
  V rámci diplomové práce je využito moderních metod analýz a modelování. Konkrétně se práce věnuje aplikaci fuzzy logiky pro výběr klientů. Cílem práce je vytvoření vhodného systému sloužícího ke stanovení pořadí podaných ...
 • Aplikace fuzzy logiky při hodnocení dodavatelů firmy 

  Ondra, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá vytvořením rozhodovacího fuzzy systému pro hodnocení dodavatelů společnosti REONTECH CZ s.r.o. První část práce je věnována teoretickým poznatkům z oboru fuzzy logiky. Další část práce obsahuje ...
 • Aplikace fuzzy logiky při hodnocení dodavatelů firmy 

  Adamec, Václav
  Diplomová práce se zabývá využitím moderních metod analýz a modelování pro výběr optimálního dodavatele. V práci je využito teorie fuzzy logiky. Základem práce je vytvoření nástroje, který pomůže vybrat nejvhodnějšího ...
 • Aplikace fuzzy logiky při výběrů dodavatele 

  Remeš, Filip
  V diplomové práci jsou použity moderní metody analýzy a modelování. Diplomová práce umožňuje aplikaci fuzzy logiky při výběru dodavatele s vyhodnocením jeho možných rizik pro stavební podniky. Cílem této práce je vymezení ...
 • Aplikace pro podporu kalibrace pístových pipet 

  Vospěl, Bohumír
  Tato práce se zabývá částečným zautomatizováním pracovního postupu při kalibraci pístových pipet. Analyzuje možnosti využití stávajících měřidel laboratoře, zejména se pak zaměřuje na propojení těchto přístrojů s osobním ...
 • Aplikace v jazyce VBA pro sestavení účetních výkazů vycházejících z dat obratové předvahy 

  Randýsek, Tomáš
  Tato bakalářská práce pojednává o návrhu aplikace v programovacím jazyce VBA za účelem podpory činnosti výkaznictví společnosti Rail Cargo Logistics s.r.o. a její implementaci v témže podniku. Funkční orientace vytvořené ...
 • Aplikace VBA pro tvorbu faktur 

  Hrtánek, Róbert
  Táto bakalárska práca sa zaoberá vytvorením aplikácie, ktorá bude určená na tvorbu faktúr, ich editáciu a prevod do formátu PDF. Jej hlavnou úlohou bude zjednodušenie a urýchlenie práce pri tvorbe faktúr predovšetkým u ...
 • Automatizované zpracování akustických měření 

  Kaláb, Vojtěch
  Práce je zaměřena na vytvoření a popsání aplikace pro zautomatizování zpracování výstupů hlukoměru XL2 od firmy NTi Audio. Aplikace je tvořena ve vývojovém prostředí Visual Basic for Application a realizována v Microsoft ...
 • Hodnocení dodavatelů pomocí různých metod 

  Hala, Filip
  Diplomová práce se zabývá využitím moderních metod analýz a modelování pro hodnocení dodavatelů a výběr optimální nabídky. V této práci je využito teorie fuzzy logiky. Dále je vytvořený model porovnán se současným modelem ...
 • Nástroj kapacitního plánování pro podporu řízení projektů 

  Zatloukal, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá návrhem a realizací nástroje pro podporu kapacitního plánování výroby v konkrétním podniku. Návrh podpůrného softwaru bude vytvořen na základě teoretických poznatků z oblasti procesního řízení a ...
 • Návrh a tvorba softwarové aplikace pro firmu Obicentrum spol. s r.o. 

  Kremláček, Jan
  Tato bakalářská práce je zaměřena na analýzou současného stavu firmy OBI Centrum, spol. s r.o., která se zabývá výrobou a montáží komínů a komínových částí a dále analýzou informačního systému této firmy. Práce je rozdělena ...
 • Návrh a vývoj VBA aplikace pro skladovou evidenci a fakturace 

  Dugas, Adrián
  Táto bakalárska práca je zameraná na návrh a vývoj aplikácie ktorá slúži na vytváranie faktúr, dodacích listov a sledovanie evidencie faktúr, evidencie distributorov a skladovej evidencie. Okrem teoretickej časti, táto ...
 • Návrh aplikace pro evidenci objednávek pomocí VBA 

  Slomek, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá návrhem aplikace pro evidenci objednávek poledních menu. Práce obsahuje návrh aplikace vytvořené v prostředí Microsoft Excel pomocí programovacího jazyka VBA a návrh struktury databáze, s níž ...
 • Návrh aplikace pro tvorbu objednávkových formulářů pomocí VBA 

  Kocián, Daniel
  Bakalářská práce se zaměřuje na vytvoření návrhu aplikace pro tvorbu objednávkových formulářů v programu Microsoft Excel s použitím programovacího jazyka VBA. Aplikace přinese společnosti HighTech Industries s.r.o. výrazné ...
 • Návrh aplikace pro zefektivnění zaškolení nových zaměstnanců 

  Tilšer, David
  Obsahem této práce je navrhnutí aplikace pro zefektivní zaškolení nových zaměstnanců. Samotná práce se dělí na teoretickou a praktickou část. V teoretické části probírám použité techniky. V praktické části probírám, jak ...
 • Návrh databáze pro vyhodnocování studijních výsledků na Ústavu geodézie 

  Plch, Zbyněk
  Bakalářská práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. V teoretické části jsou vysvětleny klíčové pojmy související s tvorbou databáze a uvedení do problematiky uchovávání informací a analýzy dat. Druhá, ...
 • Návrh podpůrné aplikace pro kontrolní hlášení DPH v podniku pomocí VBA 

  Řezáč, Vojtěch
  Bakalářská práce se zaměřuje na vytvoření návrhu aplikace pro vyplnění elektronických formulářů kontrolního hlášení DPH ve společnosti Poclain Hydraulics, s.r.o. v programu Microsoft Excel s použitím programovacího jazyka ...
 • Návrh podpůrné aplikace pro podnik pomocí VBA 

  Rybanská, Zdenka
  Táto bakalárska práca je zameraná na tvorbu podpornej aplikácie, ktorá má zefektívniť a zjednodušiť určité procesy v spoločnosti. Aplikácia bude slúžiť pre potreby personálneho oddelenia na evidenciu povinných školení a ...