Now showing items 1-18 of 18

 • Demonstrační aplikace pro mobilní robot 

  Prokopová, Dagmar
  Práce se zabývá primárně návrhem a principy použitými při vytváření demonstrační aplikace Ball Picker pro mobilního robota TurtleBUT2. Robot řízený touto aplikací je schopen sbírat tenisové míčky ve svém okolí a předávat ...
 • Hierarchické řízení vícesměrového robota 

  Pazdera, Miroslav
  Náplní této diplomové práce je návrh řídícího systému pro mobilní robotický podvozek pohybující se po horizontální matici kuličkových elementů. Součástí práce je analýza pohybů podvozku a definování instrukcí pro řídící ...
 • Indoor robot - řídicí neuronová síť 

  Křepelka, Pavel
  V dokumentu popisuji možnosti navigace mobilních robotů. Tato problematika je řešena mnoha různými přístupy, ovšem dodnes není zcela vyřešena. Naleznete zde popis jednoduchých deterministických algoritmů, které lze použít ...
 • Konstrukce jednokolového mobilního robotu se schopností skákání 

  Lochman, Vít
  Diplomová práce se zabývá návrhem a konstrukcí jednokolového mobilního robotu se schopností skákání a sběru vzorků o hmotnosti 2 Kg. První část práce je věnována rešerši v oblasti jednokolových robotů a jejich balančních ...
 • Mobilní zařízení pro pohyb v nebezpečném prostředí 

  Bartušek, Jakub
  Práce se zabývá návrhem mobilního robotu pro pohyb v neznámém prostředí. Úvod práce se věnuje rešerši v oblasti možností konstrukce mobilních robotů, vhodných typů senzorů, algoritmům pro plánování trasy a řízení robotu. ...
 • Navigace mobilního robotu pomocí fuzzy logiky 

  Janovec, Aleš
  V úvodní části diplomové práce je provedena analýza metod, jež se využívají k navigaci mobilních robotů. Hlavní část diplomové práce tvoří návrh systému řízení mobilního robotu. Řídicí systém robotu je založen na fuzzy ...
 • Navigace robotu pomocí grafových algoritmů 

  Čížek, Lubomír
  Tato práce se zabývá plánováním cesty robota pomocí grafových algoritmů. Její teoretická část se zabývá základními přístupy plánování cesty robota a věnuje bližší pohled na různé metody grafových algoritmů. V druhé části ...
 • Návrh a implementace autonomního dokování mobilního robotu 

  Čepl, Miroslav
  Práce se zabývá implementací dokovacího algoritmu pro mobilní robot za pomocí vizuálních markerů. Nejprve jsou prozkoumána již realizovaná řešení, následně je navrhnut dokovací systém. Návrh je ověřen testovacím měřením ...
 • Návrh a realizace konstrukce kolového mobilního robotu 

  Ripel, Tomáš
  Diplomová práce popisuje komplexní návrh konstrukčního řešení autonomního mobilního robotu a jeho následnou realizaci. Jedná se o návrh podvozku, pohonů, bezpečnostních prvků a elektroniky. Řešení vychází ze zadání externího ...
 • Návrh a realizace modelu podvozku mobilního robotu pro framework ROS 

  Čepl, Miroslav
  Tato práce se zabývá problematikou pohybových modelů mobilních robotů. V první části je přiblížen framework ROS a simulátor STAGE. Druhá část navazuje rešerší možných podvozků a zkoumá vhodnost pro implementaci do frameworku ...
 • Návrh a realizace výukového mobilního robotu 

  Suchý, Jakub
  Tato práce se zabývá návrhem a realizací kolového robotického podvozku, který bude sloužit jako rozšíření pro výukovou platformu EduKit. Obsahuje krátký úvod do problematiky rozšiřování této platformy, dále popis výběru ...
 • Návrh konstrukce malého mobilního robotu pro výukové účely 

  Železník, Gabriel
  Bakalářská práce je zaměřena na návrh konstrukčního řešení malého edukačního mobilního robotu, s možností výroby většiny dílu pomocí 3D tisku. Práce je dělená na rešeršní část, návrhovou a realizační. Rešeršní část stručně ...
 • Návrh mobilního robotu 

  Valík, Michal
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem mechanické konstrukce mobilního robotu. Cílem je sestavit kompletní výkresovou dokumentaci k výrobě prototypu. Teoretická část práce analyzuje současný stav mobilních robotů. V praktické ...
 • Návrh mobilního robotu s uživatelským rozhraním využívajícím rozšířenou realitu 

  Adámek, Roman
  Práce se zabývá návrhem a konstrukcí čtyřkolového mobilního robotu určeného pro interaktivní exponát a výukové účely. Tento robot disponuje možností bezdrátového přenosu obrazu a manipulací s objekty. Dále je v práci řešena ...
 • Řízení čtyřkolového mobilního robotu 

  Deďo, Michal
  Úlohou diplomovej práce je navrhnúť a realizovať riadenie štvorkolesového mobilného robota, ktorý má byť v budúcnosti používaný v oblasti mapovania a lokalizácie. Konkrétne pôjde o návrh riadenia pohonov pomocou mirokontroléru ...
 • Řízení pásového robota 

  Vávra, Jakub
  Tato semestrální práce se zabývá autonomním řízením pásového robota. Robot se bude schopný vyhýbat překážkám a kontrolovat, jestli se nachází na podložce. Bude posuzovat, jestli se daná překážka nachází vlevo či vpravo od ...
 • Senzorický systém robotu Minidarpa 

  Sedlák, Luboš
  Tato diplomová práce se zabývá senzorickým systémem mobilního robotu. V práci je popsána struktura a základy satelitní navigace. Jsou zde popsány jednotlivé systémy a zobrazení, jak WGS 84, tak i další systémy pro určení ...
 • Všesměrové podvozky robotů v digitální výrobě 

  Imramovský, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá popisem všesměrových platforem a jejich použitím v digitalizované výrobě, analýzou různých typů všesměrových podvozků rozdělením a návrhem konstrukce všesměrové robotické platformy.