Now showing items 1-20 of 37

 • Alternativní způsoby analýzy strukturálních změn svalové tkáně 

  Kaspar, Pavel
  Tato disertační práce se zabývá tématikou analýzy strukturálních změn ve svalové tkáni a metodikou optického měření. I přesto, že existuje nezanedbatelné množství metod pro detekci konkrétních změn ve svalovině, především ...
 • Comparison of Results Optained Using Monte Carlo and Ansys Fluent in Analysis Differentially Pumped Chamber 

  Bílek, Michal; Hlavatá, Pavla (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016)
  The goal of this thesis is the analysis of a gas flow running through the drain channels within the apertures of differentially pumped chamber of the Environmental Scanning Electron Microscope (ESEM). This thesis contains ...
 • Distributed Ray Tracing 

  Hošek, Václav
  VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Tato práce se zabývá realistickým zobrazováním počítačových scén a to metodou Distributed Ray Tracing. Tato metoda jako první řešila plošná světla, měkké stíny, hloubku ostrosti a rozmazání ...
 • Dynamika soustav těles s neurčitostním modelem vzájemné vazby 

  Svobodová, Miriam
  Tato práce se zabývá vyhodnocením vlivu neurčité tuhosti na výchylky nástroje při zapichování. Vlivem nedostatečné tuhosti jednotlivých částí stroje vzniká při řezném procesu mechanické kmitání, které může poškodit nejen ...
 • Hodnoceni investičního záměru vybrané firmy 

  Peterková, Marcela
  Cílem této diplomové práce bylo komplexní zhodnocení investičního záměru modernizace výrobní haly vybrané společnosti. V literární rešerši jsou popsány metody, které byly následně aplikovány pro samotné výpočty na základě, ...
 • Hodnocení ekonomického rizika investičního projektu 

  Heringová, Tereza
  Cílem diplomové práce je přiblížení problematiky rizikovosti investičních projektů a řešení situací zohledňujících tato rizika. V práci jsou popsány druhy rizika, jejich klasifikace, metody jeho určování, jeho analýzy a ...
 • Hodnocení investičního záměru 

  Dokulilová, Hana
  Diplomová práce se zabývá hodnocením investičního záměru konkrétní firmy na vybu-dování nové výrobní a balicí linky na výrobu sirupů. V hlavní části práce je posuzována efektivnost dané investice pomocí vhodně zvolených ...
 • Hodnocení investičního záměru - lakovací linka 

  Rucki, Pavel
  Tato diplomová práce se zabývá investicí na vybudování nové linky pro nanášení práškových nátěrových hmot v konkrétním podniku. Nová linka by umožnila zvýšit výrobní kapacitu provozu a zlepšit kvalitu lakování. V této práci ...
 • Implementace statistické metody KDE+ 

  Svoboda, Tomáš
  V rámci diplomové práce jsem představil novou statistickou metodu KDE+ (Kernel Density Estimation plus), pomocí níž lze detekovat shluky bodů na liniových datech. Vytvořil jsem samostatně běžící aplikaci, která umožní ...
 • Influence Boundary Layer In The Differentially Pumped Chamber 

  Bílek, Michal; Hlavatá, Pavla (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2017)
  The goal of this thesis is the analysis of a gas flowing through the drain channels within the apertures of differentially pumped chamber of the Environmental Scanning Electron Microscope (ESEM). This thesis contains a ...
 • Investiční projekt společnosti XY s. r. o. 

  Koubek, Lukáš
  Tato diplomová práce se zabývá komplexním vyhodnocením investičního projektu bytové výstavby v Brně. V práci se nejprve budu věnovat ekonomické evaluaci projektu a definováním podmínek projektu pro jeho akceptovatelnost a ...
 • Kvantifikace nejistot měření metodou Monte Carlo 

  Mareš, Jaroslav
  Tato diplomová práce se zabývá vyhodnocováním standardních nejistot měření metodou GUM a Monte Carlo a jejich porovnáním. V první části práce je proveden teoretický rozbor stanovování nejistot měření a návrh metodiky pro ...
 • Local Electron-Sample Interaction During Scanning Electron Microscopy on Organic and Metallic Objects 

  Kaspar, Pavel (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016)
  To ascertain how high energy of an electron is needed to acquire a sufficient data yield from organic and metallic sample, a Monte Carlo algorithm is used to compare the behaviour of electrons after contact with the material. ...
 • Monte Carlo Calculation of Energy Strain on a Muscle Fiber Due to Light Absorption 

  Kaspar, P. (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2015)
  Monte Carlo models of light propagation in different materials are widely used in today’s science. In this paper the model is applied to a optically non-linear theoretical sample of a muscle fiber to determine the behavior ...
 • Návrh dvouosého lineárního měřicího zařízení pro lisování železničních soukolí 

  Mlynář, Vojtěch
  Cílem této bakalářské práce je návrh zařízení určeného k měření rozteče prvků železničních soukolí během lisování. V rešeršní části jsou přiblíženy parametry lisu a prezentována současná řešení problému. Dále jsou popsány ...
 • Návrh mrakodrapu pro EVOLO Skyscraper Competition 2011 

  Smékal, Jan
  Projekt na rozšíření monackého pobřeží sestává z přístavby několika obytných resortů, vlnolamu, komerčních ploch a přístavu ke stávajícímu pobřeží. Největší a nejkomplexnější je Skyscraper resort na uměle vytvořeném ...
 • Nejistota nepřímého měření průtoku vzduchu 

  Rozsypal, Jakub
  Semestrální práce se zabývá nejistotami měření, především s ohledem na nepřímá měření. Jsou zde základní informace o této problematice. Dále je zde rozebrán a prakticky realizován výpočet nejistoty měření objemového průtoku ...
 • Novel Approach to Indoor Propagation Modeling 

  Pechač, Pavel; Klepal, M.; Novotny, K. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2000-09)
  An indoor propagation prediction for personal communication systems is demanded for modern wireless services. There are two main general approaches for indoor propagation modeling: empirical and deterministic. Both of them ...
 • Odhad nejistot měření průtoků ve vybraném vodoměrném profilu 

  Jansa, Jakub
  Bakalářská práce je zaměřena na odhad nejistot měření ve vybraném vodoměrném profilu toku. Výstupem práce bude zpracovaná teorie o daném problému, výpočet nejistot měření průtoků koryta toku, statistické vyhodnocení ...
 • Optimalizace betonových konstrukcí stochastickými metodami optimalizace 

  Slowik, Ondřej
  Práce si klade za cíl přiblížit čtenáři smysl optimalizace a její význam pro stavební praxi. Naznačuje principy některých používaných optimalizačních metod a zabývá se možností spojení některého z typů metody LHS s jinou ...