Now showing items 1-12 of 12

 • Analysis of the influence of input data uncertainties on determining the reliability of reservoir storage capacity 

  Marton, Daniel; Starý, Miloš; Menšík, Pavel (De Gruyter Open, 2015-10-06)
  The paper contains a sensitivity analysis of the influence of uncertainties in input hydrological, morphological and operating data required for a proposal for active reservoir conservation storage capacity and its achieved ...
 • Analýza vybraných zdrojů nejistot u vodohospodářského řešení nádrže 

  Oulehla, Pavel
  Cílem bakalářské práce je odhad nejistoty zásobního objemu vodní nádrže. Vstupní nejistota do řešení je definována nepřesností podkladních výškopisných dat. Pomocí příslušného výškopisného zaměření a její odhadované ...
 • Approximations in Stochastic Optimization and Their Applications 

  Mrázková, Eva
  Mnoho inženýrských úloh vede na optimalizační modely s~omezeními ve tvaru obyčejných (ODR) nebo parciálních (PDR) diferenciálních rovnic, přičemž jsou v praxi často některé parametry neurčité. V práci jsou uvažovány tři ...
 • Návrh modernizace přístroje Mesing pro kalibraci koncových měrek nad 100 mm 

  Sokl, Antonín
  Cílem této diplomové práce, která pojednává o návrhu modernizace přístroje na kalibraci dlouhých koncových měrek, je poskytnutí detailní analýzy současného technického stavu tohoto přístroje a rešerše požadavků na kalibraci ...
 • Nejistota nepřímého měření určená metodou Monte Carlo 

  Novotný, Marek
  Bakalářská práce se zabývá určováním nejistot měření, především s ohledem na nepřímá měření. Je zde teoreticky rozebrán a prakticky realizován výpočet nejistoty koeficientu víceotvorové rychlostní sondy Annubar 485 dvěma ...
 • Optimální korekce nepřesné střelby 

  Horníček, Jan
  V této práci je proveden rozbor nepřesné střelby a jejích optimálních korekcí na konkrétním příkladě házení šipek na terč. Nejprve je sestaven model popisující nepřesnou střelbu a na jeho základě jsou odvozeny předpoklady ...
 • Podnikatelský plán 

  Slouka, Petr
  V diplomové práci je zpracován podklad pro podnikatelský plán projektu – prodeje nemovitosti. Výsledkem je zhodnocení silných, slabých stránek projektu a zpracování finanční a časové analýzy. Součástí této práce je i návrh ...
 • Riziková analýza v projektech dopravních staveb 

  Hašek, Jiří
  Předmětem této diplomové práce je riziková analýza v projektech dopravních staveb. V teoretické části se zabývám věřejným sektorem, životním cyklem projektu, hodnocením veřejných projektů, pojetím rizika, klasifikací rizik, ...
 • Specifika nastavení řešiče v systému Ansys Fluent pro nízké tlaky v EREM 

  Šimík, Marcel
  Tato diplomová práce je zaměřena na oblast elektronové mikroskopie, jejíž problematika je rozebrána na začátku práce. Hlavní pozornost je věnována environmentálnímu elektronovému mikroskopu, zejména diferenciálně čerpané ...
 • Využití programu LabVIEW pro stanovení nejistoty měření 

  Hoferková, Kateřina
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na problematiku stanovení nejistoty měření. Teoretické znalosti o postupech určování nejistoty měření jsou shrnuty v teoretické části, zatímco praktická část se zaměřuje na realizaci ...
 • Výpočet nejistot metodou Monte Carlo 

  Kósa, Valentin
  Táto bakalářská práce se zabírá s nepřesnostmi měření. Popisuje různé typy nejistot, způsoby jejich určení a způsoby zápisu. Dále seznamuje čitatele s metodou Monte Carlo a popisuje její způsob aplikace. Dále aplikuje obě ...
 • Výpočet vyhořívání jaderného paliva reaktoru VVER 1000 pomoci programu KENO 

  Janošek, Radek
  Na úvod této diplomové práce je provedeno seznámení s provozovanými typy jaderných reaktorů a zvláště s lehkovodními tlakovými reaktory typu VVER 1000. Tato práce zpracovává základní technologii reaktoru VVER 1000 se ...