Now showing items 1-20 of 21

 • Dálniční viadukt 

  Čtvrtlík, Libor
  Úkolem diplomové práce bylo navrhnout konstrukci pro převedení dálnice přes veslařskou dráhu. Ze tří variant v podobě studií byla vybrána varianta, která reprezentuje zavěšený most o třech polích. Návrh a posouzení bylo ...
 • Deskový předpjatý most 

  Macák, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem silničního mostu. Objekt se nachází na komunikaci 1. třídy I/39 a je veden přes vodoteč Polečnice. Křížení os komunikace a vodoteče se nachází na 22,783 km výše uváděné komunikace. ...
 • Diagnostika mostní konstrukce 

  Nápravník, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá stavebně-technickým průzkumem dálničního mostu ev. č. D1-243 přes ulici Řípskou na okraji města Brna. Teoretická část práce obsahuje mostní názvosloví, prohlídky mostů, problematiku ...
 • Diagnostika vybrané mostní konstrukce 

  Novák, Jakub
  Diplomová práca sa zaoberá diagnostikou vybraného železobetonového trámového mostu v obci Luhačovice. V rámci tejto práce sú tiež popísané jednotlivé diagnostické metódy a nástroje používané pri diagnostike mostných ...
 • Metodika diagnostiky železobetonových mostů 

  Vaňková, Michaela
  Tato bakalářská práce se zabývá diagnostickým průzkumem železobetonových mostů. V úvodní části je uvedeno mostní názvosloví, další kapitola se zabývá metodami diagnostiky, které lze na železobetonové mosty aplikovat. ...
 • Městské lázně 

  Eliáš, Petr
  Projekt se na jedné straně zabývá aktivací a potřebami místa dotvářením chybějících vazeb, na druhé straně se snaží najít novou atraktivní formu lázní. Výsledkem je most.
 • MOST NA D1 (LIETAVSKÁ LÚČKA - VIŠŇOVÉ) NAD ÚDOLÍM v km 4.313 

  Hudyma, Nazar
  Předmětem této diplomové práce je návrh silničního mostu na D1 v úseku Lietavská Lúčka - Višňové v Žilinském kraji, okres Žilina, Slovenská republika. Objekt slouží k přemostění údolí v KM 4,313 a pozemní komunikace v KM ...
 • Most na obchvatu Banské Bystrice 

  Nemrava, Jiří
  Tématem diplomové práce je podrobný návrh nosné konstrukce mostu. Práce se věnuje posouzení konstrukce podle mezních stavů. Zahrnuje časovou analýzu konstrukce a podrobné řešení vlivu výstavby na jeho návrh.
 • Most na přeložce silnice I/57 přes místní potok 

  Fojtů, Jan
  Tématem práce je bezpečný a hospodárný návrh nosné konstrukce mostu proměnného průřezu v souladu se všemi platnými normami a předpisy. Konstrukce je posouzena dle mezních stavů. Řešení zahrnuje časovou analýzu konstrukce ...
 • Most na rampě 

  Páteček, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá návrhem a posouzením nosné konstrukce mostu na rampě. Mostní konstrukce je součástí mimoúrovňové křižovatky, které připojuje rychlostní silnici R35 na dálnici D1. Byly vypracovány tři studie. Most ...
 • Most přes dálnici D1 

  Karel, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá řešením nosné konstrukce silničního mostu přes dálnici D1. Konstrukce je desková, spojitá o 4 polích, uložená na bodových podporách. V podélném směru je provedeno předpětí. Vnitřní síly byly řešeny ...
 • Most přes Knovízský potok 

  Navrátil, Tomáš
  Předmětem diplomové práce je návrh mostu přes Knovízský potok. Hlavní náplní je statický výpočet spojité nosné konstrukce o pěti polích. Byly zpracovány tři studie a jedna z nich, předpjatý dvoutrám, byla vybrána. Nosná ...
 • Most přes Lochkovské údolí 

  Zvolánek, Lukáš
  Tématem diplomové práce je podrobný návrh nosné konstrukce vybrané varianty mostu. Most převádí rychlostní komunikaci přes Lochkovské údolí. Nosná konstrukce je tvořena spojitým jednokomorovým nosníkem o šesti polích s ...
 • Most přes přeložku silnice I/46 

  Hurta, Adam
  Tématem práce je bezpečný a hospodárný návrh nosné konstrukce mostu v souladu s platnými normami a předpisy. Posouzení konstrukce je provedeno dle mezních stavů únosnosti a použitelnosti. Řešení zahrnuje časově závislou ...
 • Možnosti využití radaru při průzkumech mostů 

  Moravská, Veronika
  Tato bakalářská práce se zabývá diagnostickým průzkumem železobetonových mostů pomocí GPR. V úvodní části je uvedeno GPR názvosloví, fyzikální pojmy. Další kapitola se zabývá metodami diagnostiky, které se používají pro ...
 • Návrh mostní konstrukce ve Žďáru nad Orlicí 

  Tomečka, Petr
  Předmětem bakalářské práce je navrhnout rekonstrukci mostu a posoudit novou nosnou konstrukci. Ze tří variant studií byla jako nejlepší vybrána dodatečně předpjatá monolitická deska. Návrh a posouzení nosné konstrukce byly ...
 • Návrh předpjatého komorového mostu 

  Hofírek, Radovan
  Práce se zabývá přemostěním nížinného údolí a Doľanského potoka na slovenské dálnici D1 v úseku Jánovce – Jablonov. Byly vypracovány čtyři varianty mostů. Jako nejvhodnější byla vybrána varianta s monolitickým dodatečně ...
 • Rekonstrukce mostu přes řeku Moravici 

  Čtvrtlík, Libor
  Úkolem bakalářské práce bylo navrhnout novou nosnou konstrukci pro stávající mostní objekt. Ze tří variant v podobě studií byla vybrána varianta, která reprezentuje monolitickou dodatečně předepnutou betonovou desku. Návrh ...
 • Rekonstrukce železobetonového mostu v Raškovicích 

  Muroň, Vlastimil
  Úkolem bakalářské práce bylo navrhnout rekonstrukci železobetonového trámového mostu v Raškovicích. Jelikož se nedochovala žádná dokumentace, bylo třeba odhadnout výztuž dle normy ČSN 1230-1937, podle které byl most navržen. ...
 • Stavebně technologický projekt výstavby dálničního nadjezdu a přeložky silnice 

  Schindler, Marek
  Tato diplomová práce zpracovává projekt stavebně technického řešení přeložky úseku silnice a stavby mostu, který tuto silnici převádí přes trasu dálnice D47. Cílem je naplánovat výrobu stavby tak, aby samotný průběh ...