Now showing items 1-20 of 42

 • Analýza ekonomických dat obce Kobylnice s využitím statistických metod 

  Ulbrich, Michael
  Předmětem této bakalářské práce je analýza hospodaření obce Kobylnice. V úvodní teoretické části jsou popsány základní teoretické informace o obcích a o hospodaření obcí a základní poznatky o finanční analýze a statistických ...
 • Analýza hospodaření obce Čejč 

  Martinková, Monika
  Bakalářská práce se zabývá problematikou hospodaření a financování územně samosprávných celků a zhodnocením hospodaření obce Čejč. První část práce je zaměřena na teoretická východiska o obci, rozpočtové soustavě a rozpočtu ...
 • Analýza hospodaření obce Kotvrdovice pomocí časových řad 

  Doležel, Karel
  Předmětem této práce je aplikace statistických metod při hodnocení hospodaření obce. V teoretické části bude popsána problematika časových řad a vysvětlení základních pojmů týkajících se obce a jejího hospodaření. V praktické ...
 • Analýza hospodaření vybrané obce 

  Ševčíková, Markéta
  Tato diplomová práce se zabývá hodnocením kvality života obyvatel v obci Machová. Potřeby obyvatel obce jsou zjištěny za pomoci dotazníkového šetření. Dílčím cílem práce je analýza hospodaření vybrané obce. Práce je rozdělena ...
 • Analýza obecního rozpočtu a návrh investičního záměru 

  Valachová, Tereza
  Tato bakalářská práce definuje obec z hlediska zákona, popisuje obecní rozpočet a jeho charakteristiku, místní rozpočet, jeho dělení a strukturu, popisuje rozpočtový výhled, rozpočtový proces a jeho jednotlivé fáze. Řeší ...
 • Efektivní hospodaření obce a plánování investic 

  Beránek, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá efektivním hospodařením a plánováním investic v obci. V úvodu práce je klasifikována obec a její orgány, následuje obecné pojednání o obecním rozpočtu, jeho příjmech a výdajích, poté následuje ...
 • Financování projektů z fondů EU 

  Kovář, Jiří
  Předmětem diplomové práce Financování projektů z fondů EU je charakteristika problematiky získávání financí pro tuzemské projekty z fondů Evropské unie. V práci jsou definovány základy projektového managementu a metody ...
 • Finanční posouzení stavebního projektu z pohledu investora 

  Růžička, Jan
  Cílem práce je přiblížit možnosti financování investičního výstavbového projektu z pohledu menšího veřejného investora – obce. V rámci této práce budou zhodnoceny a posouzeny možnosti finančního zajištění realizovaného ...
 • Hodnocení finanční situace města a návrhy na její zlepšení 

  Bánovská, Michaela
  Bakalářská práce „Hodnocení finanční situace města a návrhy na její zlepšení“ se zabývá problematikou hospodaření města Hluk a to konkrétně v letech 2009-2013. První část bakalářské práce obsahuje teoretické východiska ...
 • Hodnocení vnitřních účetních směrnic obce Heřmanice a návrhy na jejich zlepšení 

  Jelínková, Markéta
  Diplomová práce je zaměřena na problematiku účtování o dlouhodobém majetku obce. Definuje základní pojmy potřebné pro pochopení řešené problematiky. Popisuje metodiku zachycení dlouhodobého majetku v účetnictví a další ...
 • Management zadluženosti vybraného města 

  Kunášková, Irena
  Diplomová práce se zabývá analýzou zadluženosti a hospodaření města Havlíčkův Brod v letech 2010 – 2016. V teoretické části je vymezena územní samospráva v České republice, hospodaření, zadluženost, příjmy a výdaje města. ...
 • Městský úřad Leopoldov 

  Prosnanová, Dominika
  Cieľom diplomovej práce je návrh Mestského úradu pre mesto Leopoldov s pripojenou knižnicou. Objekt úradu má dve nadzemné podlažia a prevádzka knižnice je navrhnutá jako jednopodlažný objekt. Obe prevádzky sú uvažované s ...
 • Návrh interních směrnic pro vedení účetnictví ve vybrané obci 

  Tajzler, Jan
  Bakalářská práce se zaobírá interními směrnicemi pro vedení účetnictví ve vybrané obci. V teoretické části se klade důraz na vysvětlení postavení vybrané účetní jednotky v systému veřejné správy, principu účetnictví a ...
 • Návrh na zlepšení finančního hospodaření obecního úřadu 

  Kaufmannová, Jana
  Diplomová práce se zabývá hospodařením obce Libchavy v letech 2005-2007. Teoretická část shrnuje nejpodstatnější poznatky z oblasti fungování a hospodaření obce. Praktická část obsahuje analýzu stavu obecního hospodaření ...
 • Návrh na zlepšení hospodaření obce 

  Krejcar, Miloš
  Tato bakalářská práce se zabývá finanční analýzou rozpočtu obce v období 2002 až 2008 a to prostřednictvím vybraných finančních metod. Její teoretická část se zabývá poznatky z fungování a hospodaření obce. Její praktická ...
 • Návrh na zlepšení hospodaření obce 

  Marková, Michaela
  Bakalářská práce „Návrh na zlepšení hospodaření obce“ se zabývá hospodařením obce Slavkov u Brna v letech 2006 - 2008. Cílem této práce je analyzovat příjmy a výdaje jejího rozpočtu a zhodnotit hospodaření obce. První část ...
 • Návrh na zlepšení hospodaření obce Hrušovany u Brna 

  Meluzínová, Jana
  Cílem této práce je provést analýzu rozpočtů obce Hrušovany u Brna v letech 2003 až 2006. Na základě provedeného rozboru navrhnout změny v plnění rozpočtových opatření v souladu s vývojovým trendem. Dalším záměrem je ...
 • Návrh na zlepšení hospodaření obce Štoky 

  Mužatková, Lenka
  Bakalářská práce je zaměřena na rozpočtové hospodaření obce Štoky v letech 2007-2011. Obsahuje teoretické poznatky o obcích, jejich majetku, hospodaření s ním a také kontrole hospodaření obce. Druhá část se zabývá ...
 • Návrh na zlepšení hospodaření obce Vacenovice 

  Čiráková, Alexandra
  Diplomová práce je zaměřena na celkové zlepšení rozpočtu obce Vacenovice ve vztahu k celkovému hospodaření obce, jejímu postavení a pravomocem. Práce je rozdělena do několika částí, které obsahují teoretická východiska, ...
 • Návrh na zlepšení hospodaření Statutárního města Přerov 

  Malošková, Martina
  Bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení hospodaření Statutárního města Přerov v letech 2004 – 2008. Cílem této práce je na základě analýzy rozpočtových příjmů a výdajů zhodnotit finanční situaci obce a dle zjištěných ...