Now showing items 1-20 of 32

 • Analýza firmy pomocí vybraných metod 

  Omelková, Jitka
  Cílem této diplomové práce je pomocí analýzy vnitřního a vnějšího prostředí, mezi které patří fundmentání analýza, analýza SLEPTE, Porterův model a analýza SWOT, navrhnout doporučení pro zlepšení situace v podniku. Jednotlivým ...
 • Analýza tržeb firmy ODEKO,s.r.o. 

  Šubrtová, Nela
  Vypracovaná analýza je zaměřena na stanovení budoucího vývoje tržeb podniku. Veškeré údaje použité v této práci jsem čerpala z poskytnutých podnikových dokumentací. Cílem mé bakalářské práce bylo vypracovat analýzu, která ...
 • Analýza ztráty zisku dopravní organizace v důsledku opravy po nehodě u vozidel nad 12 t celkové hmotnosti 

  Svozil, Milan
  Tato diplomová práce je dílčí součástí celkového projektu na stanovení všeobecné metodiky výpočtu ušlého zisku. Zabývá se technickými a ekonomickými daty nákladních vozidel, analýzou nákladů a vyčíslení ztráty zisku v ...
 • Automatizované technologické pracoviště broušení a leštění vodovodních armatur 

  Dvořák, Luboš
  Tato práce se zabývá rozborem možností automatizace dokončovacích operací při výrobě těl vodovodních baterií a výběrem její optimální varianty. Cílem je návrh takového pracoviště pro podmínky konkrétního výrobního závodu ...
 • Ceny stavebních objektů uplatňovaných v projektech krajinného inženýrství 

  Kašová, Michaela
  Téma diplomové práce je Ceny stavebních objektů uplatňovaných v projektech krajinného inženýrství. Práce je rozdělena do dvou částí, teoretické a praktické. V teoretické části jsou vysvětleny pojmy, které se objevují v ...
 • Ekonomická analýza výrobního procesu 

  Rybka, Libor
  V rámci magisterského studia na Fakultě strojního inženýrství VUT v Br-ně jsem vypracoval diplomovou práci, která se zabývá ekonomickou analýzou výrobního procesu. V úvodu diplomové práce jsou specifikovány nákladové ...
 • Finanční plánování stavební zakázky z pohledu dodavatele 

  Adamcová, Kateřina
  Diplomová práce je zaměřena na finanční plánování stavební zakázky. Práce postupně definuje stavební zakázku, fáze výstavby a její zdroje financování, dále se také zabývá náklady, výnosy a peněžními toky. Část je také ...
 • Kalkulace v podmínkách vybraného podnikatelského subjektu 

  Kutalová, Eva
  Diplomová práce se zaměřuje na analýzu stávající klasifikace nákladů firmy, ze které se pak vychází při tvorbě návrhů na zlepšení stávající situace firmy. V první části je vysvětlen teoretický úvod do problematiky, jsou ...
 • Kalkulace v Zemědělském družstvu se sídlem ve Sloupnici 

  Kovářová, Lucie
  Diplomová práce je zaměřena na zhodnocení kalkulačního systému ve společnosti Zemědělské družstvo se sídlem ve Sloupnici. Cílem této práce je vypracovat takovou kalkulaci pšenice ozimé, která by plně vyhovovala potřebám ...
 • Kalkulačný systém v spoločnosti RR Slovakia a.s. 

  Teknős, Oliver
  Bakalárska práca sa venuje problematike zavedenia nového kalkulačného systému v spoločnosti RR Slovakia a.s. vo Zvolene. Firma sa zaoberá výrobou prevodov a prevodoviek. Bakalárska práca je rozdelená do troch častí. Prvá ...
 • Konstrukce nákladových funkcí podniku 

  Novosadová, Romana
  Diplomová práce se zabývá klasifikací nákladů společnosti MAXIS, a. s. a následnou konstrukcí nákladových funkcí v dlouhém i krátkém období. Obsahuje teoretické základ a návrh konstrukce nákladových funkcí.
 • Nástroj pro podporu kontroly a podávání zpráv o stavu projektu 

  Straka, Tomáš
  V tejto práci sa zaoberám znalostnými oblasťami projektového managementu, konkrétne oblasťami času, nákladov a komunikácie.  Pomocou teoretického základu z tejto práce budem implementovať nástroj pre podporu kontroly stavu ...
 • Návrh komunikačního systému společnosti 

  Studenčík, Radek
  Tato bakalářská práce popisuje návrh komunikačního systému společnosti. Analyzuje současný stav a navrhuje vhodné řešení jak po stránce technické, tak po stránce ekonomické. Popisuje možné způsoby komunikace v podniku. ...
 • Návrh optimálního investičního portfolia rodiny 

  Veselý, Jiří
  Tato bakalářská práce se bude zabývat optimální strukturou investičních výdajů dvou českých rodin. Bude provedena také analýza rodinných příjmů, výdajů a jejich optimalizace. Při výpočtech využiji nástrojů finanční matematiky. ...
 • Nepřímé náklady jako faktor konkurenceschopnosti ve stavebnictví 

  Hermanová, Lucie
  Diplomová práce se zabývá vyhodnocením nepřímých nákladů jako faktoru konkurenceschopnosti ve stavebnictví. V první části práce jsou teoreticky vymezeny pojmy jako stavební trh, stavební podnik, náklady, jejich členění a ...
 • Optimalizace provozních a finančních nákladů v maloobchodním podniku 

  Střeštíková, Iveta
  Tématem diplomové práce je optimalizace nákladů v obchodní společnosti. Pod pojmem optimalizace se skrývá snaha modifikovat náklady tak, aby bylo dosaženo co nejlepšího hospodářského výsledku společnosti. Pro správné ...
 • Optimalizace provozních a finančních nákladů v maloobchodním podniku 

  Surman, Richard
  Tématem diplomové práce je optimalizace nákladů v obchodním podniku. Pod tímto názvem se skrývá snaha modifikovat náklady takovým způsobem, aby bylo dosaženo lepšího hospodaření podniku. Aby bylo možné náklady analyzovat ...
 • Optimalizace tvorby cenové nabídky 

  Svoboda, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá problematikou kalkulací cenových nabídek. Úvodní teoretická část uvádí členění nákladů a jejich stanovení, vysvětluje rozdělení veřejných zakázek dle předpokládané hodnoty a podmínky kvalifikace ...
 • Posouzení finančního zdraví firmy 

  Malinovský, Ondřej
  Tato bakalářská práce hodnotí finanční zdraví firmy TOLZA, spol. s r.o. na základě vybraných metod finanční analýzy. Dle provedené analýzy jsou navrženy možnosti řešení, jejichž využití povede k posílení stávající situace ...
 • Případové studie vyčíslení majetkové újmy dopravce po nezaviněné dopravní nehodě 

  Svozil, Milan (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2015-01)
  The injured party is entitled to compensation for the overall financial damage which has been caused due to accidental traffic accident. Škoda presents any loss of property. This is not only true for the damage (the amount ...