Now showing items 1-14 of 14

 • Analýza rozhraní systémů a jejich vliv na průběh kvalifikace výroby a výrobku 

  Strejček, Jan
  Dizertační práce se zabývá vývojem dodavatelsko-odběratelských vztahů, návazností na systémové pojetí a použitím fuzzy logiky v hodnocení dodavatelů. Práce se zaměřuje na zhodnocení dodavatelských vztahů z pohledu kvality, ...
 • Návrh řízení nákupu k dosažení vysoké přidané hodnoty pro zákazníka 

  Kvasničková, Lucie
  Tématem diplomové práce je „Návrh řízení nákupu k dosažení vysoké přidané hodnoty pro zákazníka“. Práce čerpala z analýz současného stavu, interních dat, ze spolupráce s pracovníky oddělení nákupu, plánování a logistiky. ...
 • Návrh zlepšení procesu nákupu v systému řízení kvality dle ČSN ISO 9001:2008 

  Záleská, Monika
  Diplomová práce je zaměřena na oblast nákupu ve společnosti XYZ, s.r.o. V první části jsou uvedeny teoretické poznatky potřebné k porozumění dané problematiky, v druhé části je provedena analýza firemních procesů. Na základě ...
 • Návrh změn nákupního procesu ve vazbě na řízení dodavatelů 

  Losart, Jakub
  Diplomová práce se zaměřuje na návrh změn v nákupním procesu ve vazbě na řízení dodavatelů. Podává návrh změn nákupního procesu ke spokojenosti zákazníka z hlediska dodacích termínů, jakosti a nákladů. Analyzuje současný ...
 • Racionalizace nákupní logistiky podniku 

  Suchel, Michal
  Tato bakalářská práci se zaměřuje na nákupní logistiku v podniku ELIT CZ, spol. s r.o. a návrhy na její zlepšení. Součástí práce je část teoretická, analytická a poslední částí je část řešitelská, ve které se pokusím ...
 • Racionalizace nákupní logistiky ve společnosti Grafobal a. s. 

  Balát, Dominik
  Táto bakalárska práca je zameraná na nákupnú logistiku akciovej spoločnosti Grafobal so sídlom v Skalici, ktorej hlavnou výrobnou činnosťou je výroba obalov z hladkej lepenky. V práci sa zameriavam najmä na hodnotenie ...
 • Řízení nákupu ve vybraném podniku 

  Miklík, Jaroslav
  Diplomová práce je zaměřena na nákupní činnost ve společnosti Měšťanský pivovar Havlíčkův Brod a.s. Teoretická část vymezuje základní funkci nákupního procesu. Další část obsahuje analýzu současného stavu. Na základě ...
 • Řízení podnikového nákupu ve stavební firmě 

  Paulišová, Martina
  Tato bakalářská práce je zaměřena na řízení podnikového nákupu ve stavebních podni-cích. V teoretické části je definován pojem podnikový nákup a je popsán průběh řízení podnikového nákupu. Jsou popsány některé modely ...
 • Standardizace činností procesů nákupu ve vazbě na produkční proces 

  Trojanová, Martina
  Diplomová práce se zaměřuje na standardizaci činností procesů nákupu ve vazbě na produkční proces u společnosti XYZ s.r.o. Práce obsahuje tři části. V první části jsou vysvětleny teoretické poznatky nákupního procesu a ...
 • Studie optimalizace řízení logistiky opatřování v podniku Výtahy s. r. o. 

  Franěk, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou optimalizace řízení nákupu v podniku. Ta spočívá v návrhu vytvoření jednotného oddělení nákupu v podnikové struktuře, jeho organizace a fungování. Postupně teoreticky popisuje ...
 • Studie řízení nákupu pro zavedení nové výroby 

  Hajdová, Lenka
  Předmětem diplomové práce „Studie řízení nákupu pro zavedení nové výroby“ je návrh na zlepšení nákupních činností pro nově zaváděnou výrobu ve společnosti IFE-CR, a.s. První část je zaměřena na popis společnosti a teoretické ...
 • Výběr a hodnocení dodavatelů ve stavebnictví 

  Caletková, Alžbeta
  Tato bakalářská práce se zabývá systémem výběru a hodnocení dodavatelů ve stavebnictví. První část teorie se věnuje funkci nákupu, procesu nákupu a materiálové strategii. Jsou zde popsány faktory, které ovlivňují nákupní ...
 • Výběr a hodnocení dodavatelů ve stavebnictví 

  Nekardová, Iva
  Tato diplomová práce se zabývá výběrem a hodnocením dodavatelů ve stavebnictví. Je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se věnuje podnikovému nákupu, výběru dodavatelů, hodnocení dodavatelů a popisuje ...
 • Výběr dodavatelů pro vybranou materiálovou skupinu 

  Vauchkevich, Yuliya
  Předkládaná bakalářská práce se zabývá problematikou nákupních činnosti VSM Production s. r. o. Obsahuje metodu výběru a hodnocení dodavatelů, která zajistí splnění požadavků firmy v oblasti nákupního rozhodování. Navržená ...