Now showing items 1-20 of 23

 • Chyby měření difúze pro MRI 

  Uríča, Jozef
  Studium chyb ve zobrazovacích metodách měření difúzních koeficientů.
 • Chyby v MRI metodách měření difúzních koeficientů 

  Uríča, Jozef
  Diplomová práca chyby v MRI metódach merania difúznych koeficientov sa zaoberá preštudovaním merania difúzií metódami NMR, špecifikuje miesta príčiny vzniku určenia difúznych koeficientov. Hlavnou funkciou programu je ...
 • Elektromagnetická interference kardiostimulátorů 

  Kulík, Jindřich
  Tématem této práce je elektromagnetická interference kardiostimulátorů. Cílem je zjištění odolnosti implantabilních kardiostimulátorů (PM) a implantabilních kardioverterů defibrilátorů (ICD) vůči elektromagnetickému poli. ...
 • Meření difúze metodami NMR 

  Vanko, Filip
  V bakalárskej práci je popísaný princíp NMR, fyzikálne základy javu magnetickej rezonancie, kvantový a makroskopický model. Ďalej nasleduje popis relaxačných mechanizmov javu magnetickej rezonancie. V ďalších častiach je ...
 • Meření difúze metodami NMR 

  Vanko, Filip
  V bakalárskej práci je popísaný princíp NMR, fyzikálne základy javu magnetickej rezonancie, kvantový a makroskopický model. Ďalej nasleduje popis relaxačných mechanizmov javu magnetickej rezonancie. V ďalších častiach je ...
 • Metody detekce energetických materiálů 

  Procházka, Michal
  Byla zpracována rešerše současných metod detekce výbušnin a příbuzných materiálů. Práce se nejprve zabývá metodami detekce a analýzy výbušnin, mezi něž patří metody chromatografické (TLC, GC, HPLC, IC), hmotnostní spektrometrie ...
 • Měření difúzí v porézních materiálech 

  Musílek, Václav
  Studium metod měření difúzních koeficientů, experimentální ověření standardní metody a měření vybraných vzorků metodou dvou a čtyř měření.
 • Měření doběhu gradientních magnetických polí v MR tomografu 

  Kubásek, Ondřej
  Cílem této práce je proměřit doběhy gradientů magnetického pole v MR tomografu, naměřená data zpracovat a vyhodnotit a provést rozbor dané problematiky. Teoretická část je zaměřena na příčiny vzniku tvarového zkreslení ...
 • Nové typy a principy optimalizace digitálního zpracování obrazů v EIT 

  Kříž, Tomáš
  Tato dizertační práce se zabývá vytvořením nového algoritmu pro rekonstrukci impedančních obrazů v pozorovaných objektech. Nový algoritmus odstraňuje nedostatky s prostorovým rozlišením u předchozích metod rekonstrukce. ...
 • NQR spektroskopie - návrh metod měření 

  Procházka, Michal
  Nukleární kvadrupólová spektroskopie je moderní analytická metoda, která využívá speciální vlastnost atomových jader některých izotopů, jejich kvadrupólový moment. Metoda nukleární kvadrupólové rezonance (NQR) je v principu ...
 • Numerické modelování vlivu magnetické susceptibility na MR obrazy 

  Julínek, Michal
  Je proveden numerický výpočet mapy magnetického pole vybraného uspořádání pro zvolené vlastnosti materiálů a výsledek je porovnán s MRI měřením. Je navržena inverzní úloha tj. stanovení magnetické susceptibility materiálů ...
 • Optimalizace metody měření magnetické susceptibility 

  Jeništa, Petr
  Cílem této práce je proměřit vzorky umístěných do pole MR tomografu, naměřená data zpracovat a vyhodnotit chyby měření. Teoretická část je zaměřena na popis základních veličin magnetického pole, uvedení některých starších ...
 • Optimalizace parametrů akvizice MR signálu pro měření malých objektů 

  Pecháček, Libor
  Předmětem mé Diplomové práce je návrh metody optimalizace parametrů snímání MR signálu pro měření malých objektů. Práce je rozdělena do několika částí tak, abych postupně pronikl do dané problematiky. V první části se ...
 • Optimalizace pokusného NQR spektrometru 

  Segiňák, Ján
  Práca pojednáva o NQR spektroskopii, ktorá patrí medzi moderné nedeštruktívne meracie a diagnostické metódy pre charakteristiku rôznych materiálov. Využíva kvadrupólový moment - vlastnosť atómových jadier niektorých izotopov. ...
 • Prostorové uspořádání molekul proteinů 

  Novotný, Jan
  Cílem této práce bylo seznámit se s prostorovým uspořádáním molekul proteinů, s jejich získáváním, způsoby zápisu a veličinami sloužícími k jejich popisu. Predikce proteinových struktur je velice důležitá pro zjištění ...
 • Radiofrekvenční metoda detekce výbušnin a drog - NQR 

  Motyčka, Lukáš
  Práce se zabývá radiofrekvenčními spektroskopickými metodami, jež jsou použitelné pro detekci nebezpečných látek, jako jsou např. výbušniny či drogy. Blíže se zaměřuje na slibně se rozvíjející metodu nukleární kvadrupólové ...
 • RF cívka pro MR systém 

  Vojtíšek, Miloš
  Tématem této práce jsou vysoko frekvenční cívky pro zobrazovací systémy magnetické rezonance. Magnetická rezonance slouží k zobrazování nepřeberného množství objektů (například: lidské tělo, rostliny, materiálový výzkum ...
 • Studium transportu látek ve stoncích rostlin 

  Doubek, Vladimír
  Práce popisuje princip nukleární magnetické rezonance a dále tři ze základních měřicích technik NMR. Magnetická rezonance využívá toho, že každý proton i neutron má svůj určitý moment hybnosti. Je založena na sledování ...
 • Studium vlastností gelových elektrolytů metodami NMR 

  Mrnka, Michal
  Teoretická časť práce sa zaoberá vysvetlením javu nukleárnej magnetickej rezonancie, relaxačných procesov v systéme jadrových spinov, základných techník merania relaxačných časov. Ďalej je v práci popísaná difúzia a metódy ...
 • Tenzidové organogely jako nosiče medicínských (kosmetických) olejů 

  Koláčková, Petra
  Cílem této práce bylo zkoumat možné využití tenzidových organogelů v oblasti kosmetického průmyslu. Zaměřili jsme se hlavně na schopnost cukerných tenzidů vázat se s medicínskými (kosmetickými) oleji, a poté se za zahřívání ...