Now showing items 1-9 of 9

 • Možnosti eliminace čpavkového skluzu v technologických vodách elektráren 

  Hajzler, Jan
  Tato diplomová práce si klade za cíl prozkoumat možnosti eliminace nebo separace amonných podílů z technologických vod elektráren, ve kterých je zavedena sekundární metoda denitrifikace spalin (SCR, SNCR). Potřeba eliminace ...
 • Possibilities of elimination of ammonia slip from technological water in power plants 

  Hajzler, Jan; Opravil, Tomáš; Pořízka, Jaromír; Ptáček, Petr (IOP Publishing, 2018-07-12)
  The purpose of this study is to find new possibilities of elimination or separation of ammonium compounds from technological water produced by powerplants and incinerators, in which the secondary flue gas denitrification ...
 • Rekuperace energie ze spalin naftového motoru užitkového vozidla 

  Šroba, Roman
  Náplňou diplomovej práce bola analýza pridanej hodnoty turbodúchadla s pridruženým motor-generátorom v naftovom motore úžitkového vozidla. Termodynamický model zadaného motoru bol pripravený v programe GT-SUITE. Prípadové ...
 • Snižování oxidů dusíku z proudu spalin na speciálních katalyzátorech 

  Vávra, Jan
  Diplomová práce je zaměřena na experimentálním snížení oxidů dusíku na speciálních katalyzátorech. Je využito nejnovějších a nejmodernějších technologií pro čištění spalin. Pomocí selektivní katalytické redukce se dosáhne ...
 • Stanovení emisí a škodlivých částic výfukových plynů u CNG, benzinových a naftových vozidel 

  Rozsíval, Adam
  Práce se zabývá analýzou emisí a škodlivých částic výfukových plynů u vozidel s environmentálním dopadem, respektive popisuje základní charakteristiky a vlastnosti současných druhů používaných paliv a emisí produkovaných ...
 • Technologie odstranění oxidů dusíku (NOx) ze spalin pro velká spalovací zařízení 

  Kučera, Jan
  Tato práce pojednává o možnostech aplikace vybraných metod pro odstraňování oxidů dusíků (NOx) ze spalin velkých spalovacích zařízení. V první části jsou popsány vybrané oxidy dusíku, jejich vlastnosti a je vysvětlena ...
 • Trendy ve vývoji hybridní vozidel 

  Ďurica, Matej
  Táto bakalárska práca sa zaoberá vývojom hybridných vozidiel a to hlavne za posledných desať rokov. Prvá časť popisuje kategórie hybridných vozidiel s dôrazom na vývoj akumulátorov a s tým spojenou technológiou. Dôležitou ...
 • Vznik a snižování emisí NOx 

  Boška, Michal
  Práce se zabývá vznikem a eliminací emisí NOx, jejich vlivem na živou i neživou přírodu a charakterisktikou jednotlivých oxidů dusíku. Hlavní částí práce je teoretický rozbor mechanismů vzniku emisí NOx při spalovacích ...
 • Zneškodňování spalin znečištěných NOx II 

  Jedlička, Filip
  Předložená diplomová práce se zabývá problematikou snižování NOx vyskytujících se v odpadních plynech. Důraz je přitom kladen na kombinované čištění odpadních plynů prostřednictvím keramické svíčky, kde nanesený katalyzátor ...