Now showing items 1-13 of 13

 • Analýza nejistot hydrologických a provozních parametrů na vodohospodářské řešení zásobní funkce nádrže 

  Paseka, Stanislav
  Cílem této práce je představit koncept využití metody Monte Carlo k zavedení nejistot do všech vstupních hydrologických a provozních dat potřebných pro návrh a provoz nádrže. Zavedením nejistot do uvažovaných vstupů ...
 • Analýza vybraných zdrojů nejistot u vodohospodářského řešení nádrže 

  Oulehla, Pavel
  Cílem bakalářské práce je odhad nejistoty zásobního objemu vodní nádrže. Vstupní nejistota do řešení je definována nepřesností podkladních výškopisných dat. Pomocí příslušného výškopisného zaměření a její odhadované ...
 • Klimatická změna a její vliv na vodohospodářské řešení zásobního objemu nádrže 

  Hudec, Martin
  Diplomová práce popisuje aktuální probíhající klimatickou změnu a její dopady na vývoj vodohospodářského řešení zásobního objemu vybraného vodního díla. Vývoj klimatické změny a její ovlivnění vodního díla se prezentuje ...
 • Konfirmace teplotní komory a stanovení nejistot 

  Beníšek, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá konfirmací teplotních komor, přičemž největší důraz je kladen na stanovení standardní nejistoty měření, a to klasickou metodou (GUM) i metodou Monte Carlo. Součástí je návrh měřicího systému s ...
 • Kvantifikace nejistot měření metodou Monte Carlo 

  Mareš, Jaroslav
  Tato diplomová práce se zabývá vyhodnocováním standardních nejistot měření metodou GUM a Monte Carlo a jejich porovnáním. V první části práce je proveden teoretický rozbor stanovování nejistot měření a návrh metodiky pro ...
 • Nejistoty měření průtoku páry 

  Barabášová, Iveta
  Práce se zabývá analýzou nejistoty měření. Teoretické znalosti prezentované v úvodních kapitolách jsou aplikovány na nepřímé měření průtoku páry pomocí clony. Výpočet průtoku páry je založen na znalosti hodnoty tlakového ...
 • Odhad nejistot měření průtoků ve vybraném vodoměrném profilu 

  Jansa, Jakub
  Bakalářská práce je zaměřena na odhad nejistot měření ve vybraném vodoměrném profilu toku. Výstupem práce bude zpracovaná teorie o daném problému, výpočet nejistot měření průtoků koryta toku, statistické vyhodnocení ...
 • Primární kalibrace snímačů akustické emise 

  Keprt, Jiří
  Dizertační práce je věnována problematice primární kalibrace snímačů akustické emise (AE). V úvodních kapitolách jsou shrnuty výsledky literárního průzkumu v oblasti AE, snímačů AE a primární kalibrace snímačů AE. Praktická ...
 • Stanovení nejistoty měření nano-CMM 

  Brlica, Pavel
  Tématem této diplomové práce je problematika stanovení nejistoty měření nano-CMM, konkrétně přístroje SIOS NMM-1. Teoretická část práce obsahuje definici základních pojmů z oblasti nejistoty měření, popis přístupů ke ...
 • Stanovení nejistoty měření průměrného měsíčního průtoku na vybraném vodoměrném profilu v povodí řeky Svitavy 

  Paseka, Stanislav
  V současné době se velikosti nejistoty členů řad průměrných měsíčních průtoků v běžné praxi detailněji nezohledňují a není ani znám odhad jejich velikostí. Uvedená skutečnost ve svém důsledku může ovlivnit návrh a řízení ...
 • Stanovení standardní nejistoty měření teploty 

  Beníšek, Ondřej
  Bakalářská práce se zabývá stanovováním nejistot přímých i nepřímých měření klasickou metodou (GUM) a pomocí metody Monte Carlo. Specielně se zaměřuje na stanovení nejistoty celého měřicího řetězce při kalibracích snímačů ...
 • Uncertainty Impact on Water Management Analysis of Open Water Reservoir 

  Marton, Daniel; Paseka, Stanislav (MDPI AG, 2017-02-04)
  The aim of this paper is to use a methodology to introduce uncertainty of hydrological and operational input data into mathematical models needed for the design and operation of reservoirs. The application of uncertainty ...
 • Výpočet nejistot metodou Monte Carlo 

  Kósa, Valentin
  Táto bakalářská práce se zabírá s nepřesnostmi měření. Popisuje různé typy nejistot, způsoby jejich určení a způsoby zápisu. Dále seznamuje čitatele s metodou Monte Carlo a popisuje její způsob aplikace. Dále aplikuje obě ...