Now showing items 1-20 of 21

 • Akcelerace neuronových sítí s využitím GPU 

  Šimíček, Ondřej
  Tato práce se zabývá využitím grafických čipů pro akceleraci neuronových sítí s učením typu backpropagation. Pro řešení tohoto problému byla zvolena technologie OpenCL umožňující využít grafické čipy různých výrobců. Hlavním ...
 • Analýza finančních trhů s pomocí hlubokého učení 

  Nimrichter, Adam
  Práce se zabývá metodami pro analýzu finančních trhů zaměřených na virtuální měny. V souvislosti s virtuálnimi měnami je v teoretické části práce pojednáno o technologii decentralizované databáze, pomocných finančních ...
 • Aplikace neuronových sítí pro podnikatelský záměr 

  Hojdysz, Tomáš
  Tato diplomová práce pojednává o možnostech využití neuronových sítí v podnikatelském záměru a jejich následné implementaci v konkrétní firmě. Výsledná aplikace se využívá k ulehčení výběru určitých komponent zákazníkům. ...
 • Detekce fibrilace síní v EKG 

  Plch, Vít
  Tato diplomová práce se zabývá především detekci síňových fibrilací pomocí HRV, klasifikaci Poincarého mapy a následnému rozdělení do dvou skupin pomocí neuronových sítí. Výsledkem je potom rozhodnutí, které veličiny jsou ...
 • Detekce hran pomocí neuronové sítě 

  Jamborová, Soňa
  Tato práce se zabývá návrhem a implementací softwaru pro detekci hran v obraze pomocí neuronové sítě. Definuje nezbytné základní pojmy v této problematice. Zaměřuje se hlavně na přípravu obrazových informací pro detekci ...
 • Detekce odložených zavazadel ve veřejných prostorech 

  Ligocki, Roman
  Cílem této práce je vytvořit program pro detekci odložených zavazadel na veřejnosti, které mohou být potenciální hrozbou pro jejich okolí. Součástí práce je popis detekční metody pro hledání objektů v digitálním obrazu. ...
 • Extrémní učící se stroje pro předpovídání časových řad 

  Zmeškal, Jiří
  Práce je zaměřena na možnost využití extrémních učících se strojů a sítí s ozvěnou stavu pro předpověď časových řad s možností akcelerace pomocí grafických procesorů. Takovéto předpovědi jsou v dnešní době každodenní ...
 • Genetický návrh klasifikátoru s využítím neuronových sítí 

  Tomášek, Michal
  Cílem této práce je genetický návrh neuronových sítí, jenž budou schopné provádět klasifikaci v rámci různých klasifikačních úloh. K vytváření těchto neuronových sítí je použit algoritmus vycházející z algoritmu NeuroEvolution ...
 • Klasifikace patologických obratlů v CT snímcích páteře s využitím metod strojového učení 

  Tyshchenko, Bohdan
  Tato diplomová práce se zaměřuje na detekci patologických obratlů v CT snímcích páteře s využitím metod strojového učení. V rámci teoretické části je popsána anatomie páteře, výskyt patologií v CT obrazových datech, je ...
 • Metody klasifikace www stránek 

  Svoboda, Pavel
  Hlavním cílem této diplomové práce bylo prostudovat podstatné části klasifikačních metod. Práce obsahuje klíčové klasifikační metody, vysvětluje princip získávání znalostí z databází, pojem datový sklad a třídu CSSBox. ...
 • Předpovědní model průtoků vody v měrném profilu 

  Urbanec, Patrik
  Předmětem této bakalářské práce bylo sestavení a kalibrace předpovědního modelu průtoků vody v měrném profilu Bílovice nad Svitou na řece Svitavě a jeho vyhodnocení. Práce je rozdělena na výpočtovou část a teoretickou část. ...
 • Robustní detekce řečové aktivity 

  Popková, Anna
  Cílem této práce je navrhnout a vytvořit robustní detektor řečové aktivity, který je schopen detekovat řeč v různých jazycích, v prostředí se šumem a v prostředí s hudbou na pozadí. Tento problém jsem se rozhodla vyřešit ...
 • Rozpoznávání číslic 

  Gorgol, Martin
  Tato práce popisuje základní pojmy a principy v oboru neuronových sítí. Blíže se pak zabývá problematikou rozpoznávání číslic pomocí těchto sítí, konkrétně pak pomocí metody back-propagation. Je zde rozebrán postup při ...
 • Rozpoznávání číslic 

  Gorgol, Martin
  Tato práce popisuje základní pojmy a principy v oboru neuronových sítí. Blíže se pak zabývá problematikou rozpoznávání číslic pomocí těchto sítí, konkrétně pak pomocí metody back-propagation. Je zde rozebrán postup při ...
 • Řízení zásobní funkce nádrže s využitím metod umělé inteligence 

  Urbanec, Patrik
  Předmětem diplomové práce je řízení zásobní funkce nádrže s využitím metod umělé inteligence, včetně sestavení příslušného řídícího algoritmu. Práce je rozdělena na teoretickou část a část aplikace řízení zásobní funkce ...
 • Segmentace obrazu nevyvážených dat pomocí umělé inteligence 

  Polách, Michal
  Tato práce se zaměřuje na problematiku segmentace nevyvážených dat pomocí uměléinteligence. V práci jsou prozkoumány známé metody pro vypořádání se s nevyváženýmidaty, z nichž jsou vybrány vhodné metody, a ty jsou aplikovány ...
 • Simulace řízení síťového prvku s neuronovou sítí 

  Šilhan, Petr
  Práce se zabývá problematikou užití neuronových sítí pro řízení telekomunikačních síťových prvků. Cílem této práce je vytvoření simulačního modelu síťového prvku se spojovacím polem s centrální pamětí, u kterého je ...
 • Stochastická předpověď průměrných měsíčních průtoku ve vybraném vodoměrném profilu 

  Jansa, Jakub
  Diplomová práce je zaměřena na předpověď průměrných měsíčních průtoků na vybraném vodoměrném profilu. Výstupem bude vyhodnocení vypočtených hodnot a interpretace výsledků v přehledné podobě. Dále nalezení vhodného propojení ...
 • Vícevrstvá neuronová síť 

  Kačer, Petr
  Bakalářská práce popisuje základy problematiky vícevrstvých neuronových sítí a vysvětluje princip fungování algoritmu backpropagation. Další část práce se zabývá vývojem programu pro učení a testování vícevrstvých neuronových ...
 • Využitie pokročilých segmentačných metód pre obrazy z TEM mikroskopov 

  Mocko, Štefan
  Tato magisterská práce se zabývá využitím konvolučních neuronových sítí pro segmentační účely v oblasti transmisní elektronové mikroskopie. Také popisuje zvolenou topologii neuronové sítě - U-NET, použíté augmentační ...