Now showing items 1-20 of 36

 • Analýza ekonomických ukazatelů pomocí statistických metod 

  Surman, Richard
  Tato práce se věnuje vývoji dlouhodobé nezaměstnanosti na území České republiky. Zabývá se příčinami a důsledky, zkoumá její vzdělanostní složení a věnuje se ekonomickým a sociálním okolnostem. Pomocí statistické analýzy ...
 • Analýza nezaměstnanosti v České republice pomocí časových řad 

  Kochan, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou nezaměstnanosti v České republice pomocí časových řad. Pojednává o teorii časových řad, regresní analýze a nezaměstnanosti. Zahrnuje analýzu vývoje nezaměstnanosti na území České ...
 • Analýza nezaměstnanosti v České republice pomocí časových řad 

  Dvořák, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá analýzou nezaměstnanosti v České republice. Pojednává o teorii časových řad a regresní analýze. Analyzuje jak současnou nezaměstnanost na území České republiky, tak i nezaměstnanost v rámci ...
 • Analýza nezaměstnanosti v Jihomoravském a Moravskoslezském kraji pomocí časových řad 

  Robenková, Petra
  Bakalářská práce se zabývá analýzou nezaměstnanosti v Jihomoravském a Moravskoslezském kraji. S použitím teorie časových řad a regresní analýzy je zkoumána nezaměstnanost za uplynulá období a následně je provedena prognóza ...
 • Kritická analýza regionální nezaměstnanosti a návrhy na její řešení 

  Boudná, Martina
  Diplomová práce se zaobírá tématikou nezaměstnanosti v okrese Jihlava. Zaměřuje se převážně na ohrožené skupiny uchazečů o zaměstnání, kteří mají ztížený vstup na volný trh práce. Analyzuje současnou situaci a navrhuje ...
 • Návrh na řešení problému nezaměstnanosti v okrese Olomouc 

  Macková, Kateřina
  Diplomová práce se zabývá problematikou nezaměstnanosti v okrese Olomouc v letech 2007 – 2011. V práci jsou analyzovány jednotlivé skupiny nezaměstnaných z hlediska věku, pohlaví, vzdělání a délky nezaměstnanosti. Součástí ...
 • Návrh na snížení nezaměstnanosti v okrese Beroun 

  Vašáková, Hana
  V předložené diplomové práci se zaobírám problematikou nezaměstnanosti v okrese Beroun. Obsahem práce je analýza současného a minulého stavu v období 2007 – 2011. Cílem práce je nalézt možné varianty pro snížení míry ...
 • Návrh na snížení nezaměstnanosti v okrese Prostějov 

  Ševčík, Michal
  Tato práce se zaměřuje na návrh opatření, které povedou ke snížení nezaměstnanosti v okrese Prostějov. Nejdříve je nezaměstnanost analyzována podle jednotlivých skupin obyvatelstva a zjišťují se problémy tohoto trhu práce. ...
 • Návrh na snížení nezaměstnanosti v okrese Prostějov 

  Ševčík, Michal
  Tato práce se zaměřuje na návrh opatření, které povedou ke snížení nezaměstnanosti v okrese Prostějov. Nejdříve je nezaměstnanost analyzována podle jednotlivých skupin obyvatelstva a zjišťují se problémy tohoto trhu práce. ...
 • Návrh na snížení nezaměstnanosti v okrese Třebíč 

  Šedová, Lucie
  Diplomová práce je zaměřena na vývoj a problematiku nezaměstnanosti v okrese Třebíč v letech 2009 – 2013. Práce se zabývá analýzou a příčinami nezaměstnanosti a to dle struktury uchazečů. Z výsledků analýzy jsou navržena ...
 • Návrh na snížení nezaměstnanosti v okrese Vyškov 

  Černá, Simona
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou nezaměstnanosti v okrese Vyškov. V první části je popsána nezaměstnanost a trh práce z teoretického hlediska. V následující analytické části je zobrazen stávající stav na trhu ...
 • Návrh řešení nezaměstnanosti 

  Hrdličková, Magdalena
  Tato práce se věnuje problematice nezaměstnanosti v okrese Břeclav. Zabývá se faktory, které nezaměstnanost ovlivňují, zkoumá současnou výši a vývoj nezaměstnanosti a v závěru uvádí možnosti, jak bojovat s jejím snížením.
 • Návrhy na snížení nezaměstnanosti v okrese Blansko 

  Kocmanová, Romana
  V předložené diplomové práci rozebírám problematiku nezaměstnanosti v okrese Blansko. Jsou zde analyzovány faktory ovlivňující nezaměstnanost i strukturu uchazečů o práci z hlediska různých kategorií. Práce obsahuje také ...
 • Návrhy na snížení nezaměstnanosti v okrese Blansko 

  Pivoňka, Michal
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou nezaměstnanosti v okrese Blansko. Analyzuje a popisuje z různých hledisek faktory, které působí na míru nezaměstnanosti. Zabývá se aktuální situací na trhu práce v okrese Blansko, ...
 • Návrhy na snížení nezaměstnanosti v okrese Blansko 

  Nováková, Pavla
  Tato diplomová práce se zabývá nezaměstnaností v okrese Blansko. Teoretická část se věnuje soubornému popisu teoretických poznatků problematiky týkající se trhu práce, nezaměstnanosti a státní politiky zaměstnanosti. ...
 • Návrhy na snížení nezaměstnanosti v okrese Břeclav 

  Vymyslická, Marie
  Tato diplomová práce se věnuje problematice nezaměstnanosti v okrese Břeclav v období let 2007 - 2011. Uvádí člověka do konkrétní situace a analyzuje trh práce v okrese. Navrhuje pro problematické kategorie řešení, která ...
 • Návrhy na snížení nezaměstnanosti v okrese Břeclav 

  Pálka, Přemysl
  ANOTACE Tato diplomová práce se zabývá problematikou nezaměstnanosti v regionu Břeclav, kde analyzuji problém nezaměstnanosti v letech 2003-2007. Obsahuje rozbor jednotlivých skupin nezaměstnaných ve vztahu k věku, vzdělaní, ...
 • Návrhy na snížení nezaměstnanosti v okrese Havlíčkův Brod 

  Adamcová, Vendula
  Tato diplomová práce se věnuje problematice nezaměstnanosti v okrese Havlíčkův Brod za období 2009 – 2013. Analyzuje faktory, které mají vliv na nezaměstnanost a na strukturu uchazečů o práci z hlediska různých kategorií. ...
 • Návrhy na snížení nezaměstnanosti v okrese Hodonín 

  Burda, Tomáš
  Tato bakalářská práce řeší problematiku nezaměstnanosti v okrese Hodonín v období let 2005 – 2009. Analyzuje strukturu uchazečů o zaměstnání dle několika různých kategorií a navrhuje možná řešení ke snížení nezaměstnanosti ...
 • Návrhy na snížení nezaměstnanosti v okrese Jihlava 

  Průchová, Magdaléna
  V této diplomové práci je zpracován návrh na snížení nezaměstnanosti v okrese Jihlava. Na základě teoretických poznatků a zjištěných skutečností obsahuje návrh na její snížení a doporučení.