Now showing items 1-12 of 12

 • Fundraising vybrané neziskové organizace 

  Matušková, Nikola
  Cílem této bakalářské práce je na základě analýzy hospodaření vybrané neziskové organizace navrhnout a posoudit nové možnosti získání dodatečných finančních prostředků a to jak z veřejných, tak i soukromých zdrojů. Teoretická ...
 • Návrh financování České florbalové unie 

  Veselý, Ondřej
  Cílem této práce je analyzovat současnou finanční situaci občanského sdružení ČFbU. Důraz je kladen na finanční analýzu sdružení, z hlediska vybraných finančních ukazatelů příjmu. Na základě zhodnocení finanční situace v ...
 • Návrh marketingové strategie spolku 

  Hrazdírová, Natálie
  Diplomová práce se zabývá inovací marketingové strategie spolku se zaměřením na uspořádání akce „Den Princezen“. V teoretické části vymezuje pojmy týkající se neziskové organizace, marketingu, marketingové strategie a ...
 • Návrh na zlepšení hospodaření příspěvkové organizace 

  Krejčířová, Iva
  Diplomová práce se zabývá neziskovými organizacemi a hlavními způsoby jejich financování. Informuje o použití vhodných ukazatelů finanční analýzy a obsahuje návrhy na zlepšení hospodaření konkrétní příspěvkové organizace.
 • Návrh organizační změny v neziskové organizaci 

  Heikenwälder, Jakub
  V diplomové práci zpracovávám návrh organizační změny Vysokoškolského katolického hnutí Brno, o.s., neziskové organizace. Věnuji se popisu cílů a aktivit sdružení a definování klíčových pozic, charakteristice pracovní ...
 • Návrh řešení problematiky daně z příjmu právnických osob u neziskových organizací 

  Kopecká, Jana
  Bakalářská práce se zaměřuje na nestátní neziskové organizace a problematiku jejich zdaňování z pohledu daně z příjmu právnických osob. Specifikuje jednotlivé příjmy, zda jsou či nejsou předmětem daně nebo zda jsou od daně ...
 • Podnikatelský záměr 

  Marčišák, Petr
  Cílem této diplomová práce je návrh plánu na založení neziskové organizace Brnopolis, vycházející z analýzy stávajícího stavu. Výstupem této práce je vytvoření konkrétního návrhů a postupu vedoucího k založení samostatného ...
 • Specifika neziskových organizací a jejich financování 

  Pudíková, Jana
  Diplomová práce se zaměřuje na specifika neziskových organizací a formy jejího financování. Teoretická část práce je zaměřena na právní legislativu týkající se neziskového sektoru, vymezení základních pojmů a charakteristiku ...
 • Zdanění nestátních neziskových organizací 

  Librová, Veronika
  Tato bakalářská práce se zabývá zdaněním nestátní neziskové organizace, přesněji občanského sdružení. Podstatou této práce je snaha o optimalizaci základu daně. Na základě zjištěných skutečností (převážně ze zákona č. ...
 • Zhodnocení financování neziskové organizace 

  Bartáková, Jana
  Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku neziskového sektoru, nestátních neziskových organizací a jejich financování. Práce obsahuje teoretické zpracování daného tématu a v části praktické zhodnocení financování ...
 • Zhodnocení hospodaření organizace ZIKOS 

  Busta, Karel
  Diplomová práce se zabývá zhodnocením hospodaření příspěvkové organizace ZIKOS. Cílem této práce je pomocí analýzy nákladů a výnosů a finanční analýzy zhodnotit hospodaření organizace a navrhnout doporučení ke zlepšení ...
 • Zhodnocení hospodaření vybrané příspěvkové organizace 

  Valentová, Ilona
  Diplomová práce se zabývá zhodnocením hospodaření neziskové organizace Technické služby Rosice. Cílem práce je na základě důkladné analýzy příjmové a výdajové stránky rozpočtu vybrané organizace zhodnotit její hospodaření ...