Now showing items 1-10 of 10

 • Havárie lehkovodních reaktorů 

  Bejček, Patrik
  Tato bakalářská práce se zabývá popisem vybraných částí primárního a sekundárního okruhu jaderné elektrárny s reaktory VVER-440. Dále práce popisuje jadernou bezpečnost, její jednotlivé faktory, a také stupnici INES. ...
 • Indikátory kultury bezpečnosti v údržbě a správě jaderné elektrárny 

  Bukva, Michael
  Bakalářská práce se snaží uvést do problematiky kultury bezpečnosti. Vysvětlit samotný pojem kultura bezpečnosti, a její vlastnosti. Definovat možné měření této kultury. Provést samotné měření v Jaderné elektrárně Dukovany. ...
 • Obnova hřídele vzduchotechnického soustrojí 

  Veselý, Libor
  Magisterská práce se zabývá způsobem odstranění poruchy vzduchotechnické jednotky. Jsou zde analyzovány možné příčiny poruchy vzduchotechnického soustrojí a navrženy varianty řešení způsobu opravy. První navržená varianta ...
 • Orbitální svařování v podmínkách jaderné elektrárny Temelín 

  Toman, Petr
  Bakalářská práce se zabývá výběrem vhodného systému pro Orbitální svařování impulsního potrubí v Jaderné elektrárně Temelín. Cílem práce je popis současné metody ručního svařování metodou TIG, popis dostupné technologie ...
 • Studie vyhodnocení ekonomických nákladů k odstranění rizik bezpečnosti práce v EDU ČEZ a.s. 

  Fejtová, Alena
  Bakalářská práce se zaměřuje na vymezení nákladů souvisejících s poskytováním osobních ochranných pracovních prostředků v Jaderné elektrárně Dukovany. Specifikuje teoretické poznatky a právní úpravu bezpečnosti a ochrany ...
 • Urychlovačem řízené jaderné elektrárny 

  Jarchovský, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá využitím spotřebovaného jaderného paliva v jaderných elektrárnách nové generace – urychlovačem řízených jaderných elektrárnách a přeměnou tohoto paliva v elektrickou energii. V úvodu jsou ...
 • Úprava obráběcího procesu rozměrné součásti z čerpadla 

  Kratochvíl, Zdeněk
  Práce se zabývá návrhem metody provedení konstrukční úpravy na přítlačné přírubě provozovaného hlavního cirkulačního čerpadla, a to v době provádění jeho generální opravy při odstávce bloku. Tato konstrukční úprava spočívá ...
 • Vliv jaderné elektrárny z hlediska radiační zátěže 

  Vániš, Jiří
  Tento text pojednává o problematice ionizujícího záření působícího na pracovníky jaderné elektrárny a na okolní obyvatelstvo. Dále jsou zmíněny limitní dávky ozáření pracovníků v radiačním průmyslu, způsoby jejich ochrany ...
 • Výpočetní simulace urychlovačem řízeného jaderného reaktoru pro transmutaci vyhořelého jaderného paliva 

  Jarchovský, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá využitím vyhořelého (spotřebovaného) jaderného paliva, z jaderných elektráren dnešního typu, v jaderných elektrárnách nové generace – urychlovačem řízených transmutačních elektrárnách, které ...
 • Zapojení českých jaderných elektráren do systému regulace činného výkonu 

  Kostečka, Jan
  Cílem bakalářské práce je zapojení českých jaderných elektráren do české energetické sítě, ale především do evropské sítě a jejich přizpůsobení. Vliv rozšíření obnovitelných zdrojů elektrické energie vytváří nesymetrii v ...