Now showing items 1-2 of 2

  • FEM model ultrazvukového senzoru hladiny oleje 

    Chutný, Pavel
    Diplomová práce ověřuje pomocí numerického modelu fyzikální princip šíření ultrazvuku různými tekutinami. Nejprve je rozebírána problematika ultrazvukových vln. Druhá část teorie se věnuje motorovým olejům. Dále se práce ...
  • Modelování vtokových vírů 

    Galuška, Jiří
    V diplomové práci jsou shrnuty základní pravidla návrhu čerpacích jímek. Dále byly rozebrány matematické modely vírů a metody k jejich určování a vizualizaci. Následně se autor zaměřil na numerické modelování pomocí CFD ...