Now showing items 1-20 of 27

 • Algoritmy pro umělou inteligenci 

  Petrželka, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá algoritmy používanými v oblasti umělé inteligence, konkrétně se jedná o algoritmy popsané v knize Artificial Inteligence: A Modern Approach autorů Russela a Norviga a jejich implementaci v ...
 • Bezsnímkové renderování 

  Krupička, Vojtěch
  Tato diplomová práce se zabývá problémem zobrazovaní počítačové grafiky v reálném čase s využitím metody bezsnímkového renderování jako protipólu k tradičnímu způsobu, který je založen na přepínání výstupu mezi dvěma ...
 • Framework pro automatizované testování MCUXpresso Config Tools 

  Dubovský, Tomáš
  Cílem této práce bylo analyzovat stávající řešení frameworku pro testování MCUXpresso Config Tools, dále navrhnout a implementovat různé možnosti optimalizace, které povedou ke zvýšení efektivity testování. Na základě ...
 • Ganttovy diagramy 

  Kantar, Martin
  Diplomová práce je zaměřená na Ganttovy diagramy. Především na jejich využití ve výrobních procesech, jako je plánování a rozvrh výroby. Obsahuje úvod, vysvětlující co to jsou Ganttovy diagramy, k čemu slouží a jaký je ...
 • Grafický modul databázového projektování 

  Kolář, Michal
  V rámci diplomové práce byl řešen návrh grafického modulu databázového projektování pro generování výkresové dokumentace.
 • Informační systém pro VOŠ sociálně právní 

  Svoboda, Ondřej
  Tato práce se zabývá návrhem a tvorbou informačního systému pro Vyšší odbornou školu, který bude sloužit jako prostředník mezi studenty a učiteli a usnadní tak jejich komunikaci. Výsledná aplikace je napsána ve skriptovacím ...
 • Informační systém s interpretem pro zpracování měřených veličin a jejich vizualizaci 

  Šifra, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací webového informačního systému pro správu výkonnostních testů sportovních lezců Českého horolezeckého svazu. Systém je implementován v jazyce PHP s využitím frameworků ...
 • Knihovna pro práci s grafikou se zaměřením na výuku 

  Marušič, Martin
  Práce se zabývá návrhem a vývojem grafické knihovny vhodné pro výuku programování na stedních školách a ukazuje použití této knihovny pro vizualizaci algoritmu na funkci sinus. Dále popisuje knihovny pro práci s grafickým ...
 • Modulový redakční systém s využitím technologie AJAX 

  Hlavička, Jan
  Práce je rozdělena do dvou částí. První diskutuje o webových technologií používaných v dnešní době a webových standardech. Podrobněji se zaměřuje na technologii Ajax a její využití. V druhé části se práce věnuje analýze, ...
 • Návrh a analýza rezervačního systému pro výuku 

  Jiříček, Milan
  V této bakalářské práci je detailně popsáno, jakým způsobem se analyzují a následně navrhují informační systémy. V menší míře je také věnována pozornost implementaci takového systému. Na konkrétním případu rezervačního ...
 • Návrh a implementace nového modulu podnikového webového nástroje pro správu projektů 

  Hladík, Petr
  Cílem této práce je návrh modulu pro informační systém společnosti XART, s.r.o., zaměřující se na vytváření webových řešení na míru a internetový marketing. Primární funkčnosti modulu jsou automatické získávání, ukládání ...
 • Návrh a tvorba nové e-commerce platformy 

  Hladík, Petr
  Hlavní úlohou této diplomové práce je vytvoření prototypu e-commerce platformy, která bude v budoucnu tvořit základ plnohodnotného řešení pro konkrétního živnostníka. Práce se zabývá analýzou současného stavu, analýzou ...
 • Návrh grafického rozhraní firewallu s využitím Qt4 frameworku 

  Štefany, Martin
  Cieľom práce je návrh aplikácie, ktorá poslúži ako grafické rozhranie pre terminálový nástroj iptables, pričom ide o~nástroj využívajúci framework Netfilter na ovládanie firewallu v~jadre operačného systému GNU/Linux. ...
 • Online nabídkový systém 

  Moltaš, Jaroslav
  Cílem této práce je vytvořit webový informační systém, který umožní firemní evidenci produktů, služeb, zákazníku. Systém umožní přihlášení obchodního zástupce, vytvoření nabídky pro zákazníka, následně umožní evidenci ...
 • Plánovací modul pro Kanboard.org 

  Holubář, Jiří
  V dnešní době se ve firmách často musí úkoly rozdělit mezi více lidí. Zároveň jeden člověk většinou pracuje na více úkolech současně. Proto je třeba rozumně rozvrhnout práci každého člověka pro dosažení co největší efektivity. ...
 • Překladač nového modulárního programovacího jazyka 

  Čejchan, Daniel
  Tato práce se věnuje návrhu nového kompilovaného programovacího jazyka Beast, inspirovaného jazyky C++ a D, zejména pak návrhu nového konceptu \textit{líhnutí kódu}, který má inovovat oblasti metaprogramování a vykonávání ...
 • Rozšiřitelný informační systém sdružení SDC s vícevrstvou architekturou 

  Vrážel, Dušan
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou, návrhem a implementací informačního systému se snadnou rozšiřitelností jednotlivých části systému s využitím třívrstvé architektury a návrhového vzoru Model-view-controller. Systém ...
 • Sběr dat a detekce anomálií přes mobilní zařízení 

  Ondrášek, Michael
  Práce se zabývá realizací systému se specifickou architekturou pro detekci anomálií ve výuce nebo v komerčním použití. Systém se skládá ze tří částí: měřící modul, mobilní aplikace a serverová část. Přenos mezi měřícím ...
 • Simulátor železničního stavědla 

  Hovorka, Bedřich
  Stavědlo je dispečerské zařízení pro řízení dopravy. Dispečer určuje nastavováním výhybek a semaforů cestu vlakům. V této práci se zabývám návrhem a výstavbou základu simulátoru takového zařízení v jazyce Java. Nastudoval ...
 • Skrýšovec - software pro podporu geocachingu 

  Kyselák, Antonín
  Práce se zabývá analýzou požadavků, návrhem a implementací softwaru pro podporu geocachingu. Zkoumá aplikace podobného typu a snaží se navrhnout podobnou, ale multiplatformní alternativu k těmto zavedeným nástrojům. Aplikace ...