Now showing items 1-16 of 16

 • Automatická analýza scény v dopravě prostřednictvím zpracování obrazu 

  Válek, Lukáš
  Tato práce se zabývá problematikou analýzy scény pomocí metod počítačového vidění. Cílem této práce je vytvořit systém schopný automaticky detekovat anomálie nacházející se ve video záznamech. Práce se zabývá systémy pro ...
 • Detekce a sledování malých pohybujících se objektů 

  Záděra, David
  Tato bakalářská práce shrnuje a popisuje metody vedoucí k detekci a sledování pohybujících se objektů ve videu. Z detekčních metod jsou v práci zmíněny metody odečítání pozadí, segmentace a detekční metody využívající ...
 • Detekce a sledování objektů pomocí význačných bodů 

  Bílý, Vojtěch
  Tato práce se zabývá detekcí a sledováním objektů  pomocí význačných bodů. Jsou zde popsány existující přístupy k této problematice. Je zde navržená inovovaná metoda detekce objektů založená na Obecné Houghově transformaci ...
 • Moving Objects Monitoring System 

  Orolin, Jakub (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2019)
  The presented project deals with the design of a system capable of tracking the moving objects. The output of the thesis is the prototype layout of the device. Facility will be physically inserted between the camera and ...
 • Object Tracking Using Kalman Filter 

  Sehnoutka, M. (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2015)
  The goal of this paper is to describe design and implementation of system which is supposed to track objects in video sequence. Kalman filter is used for modeling object movement and prediction of its trajectory in moments ...
 • Person Following by Spot Light Using Camera 

  Rajnoch, David (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016)
  This paper describes design of person tracking system connected to spot light fixture. System is able to track actor or narrator walking on stage in theatre. System is designed to be easy to use and configure. Several ...
 • RoboAuto - Detekce automobilů 

  Melo, Jakub
  Tato práce se zabývá detekcí a sledováním zadních částí automobilů. Pro detekci je použit algoritmus Adaboost. Ke sledování se používá Kalmanův filtr. V první části práce je představen princip detekce a sledování objektů. ...
 • Sledování objektu ve videosekvenci pomocí integrálního histogramu 

  Přibyl, Jakub
  Tato práce se věnuje problematice sledování objektu v reálném čase. Sledovaný objektje definován oblastí ohraničujícího obdélníku. V práci je popsána problematika zpracováníobrazu a využití histogramu pro sledování objektu ...
 • Sledování objektu ve videu 

  Sojma, Zdeněk
  Diplomová práce popisuje principy činnosti nejvíce používaných druhů systémů pro sledování různých objektů ve videu a poté se především zaměřuje na popis a implementaci algoritmu pro interaktivní offline sledování obecných ...
 • Sledování objektů 

  Sochor, Petr
  Předmětem této práce je seznámení se s technikami zpracovávání obrazu, pro účel počítačového vidění. Jsou zde použity funkce z knihovny OpenCv zajišťující vyhledávání rohových bodů. Dále jsou zde navržené algoritmy pro ...
 • Sledování objektů ve videu 

  Boszorád, Matej
  Táto bakalárska práca sa zaoberá problematikou sledovania viacerých objektov vo videu, so zameraním na neučiace algoritmy. Prvá kapitola predstavuje teoretickú časť práce, v ktorej sú popísané jednotlivé sledovacie metódy. ...
 • Sledování osoby pódiovým osvětlením s využitím kamery 

  Rajnoch, David
  Diplomová práce se věnuje navržení a sestrojení systému pro detekci osoby v obraze a její sledování světelnym kuželem. Teoretická část popisuje metody detekce a sledování, v praktické části je vybrán vhodny hardware a na ...
 • Systém pre sledovanie pohybujúcich sa objektov 

  Orolin, Jakub
  Predložená diplomová práca je zameraná na návrh a realizáciu systému schopného sledovať pohybujúce sa objekty. Výstupom práce je prototypové zariadenie, ktoré je fyzicky umiestnené medzi kamerou a statív a otestované v ...
 • Trasování objektu v reálném čase 

  Kratochvíla, Lukáš
  Sledování obecného objektu na zařízení s omezenými prostředky v reálném čase je obtížné. Mnoho algoritmů věnujících se této problematice již existuje. V této práci se s nimi seznámíme. Různé přístupy k této problematice ...
 • Trasování pohybu objektů s pomocí počítačového vidění 

  Klapal, Matěj
  Tato diplomová práce je věnována možnostem sledování pohybu objektů pomocí algoritmů počítačového vidění. Úvodní kapitoly obsahují přehled využívaných metod pro eliminaci pozadí, uvedeny jsou také základní přístupy k ...
 • Využití knihovny OpenCV pro mechatronické aplikace 

  Černil, Martin
  Tato práce se zabývá seznámením se s knihovnou počítačové vize OpenCV, která je následně implementovaná do tří zaměřením odlišných úloh pomocí programovacího jazyka Python. Těmito úlohami jsou rozpoznání objektu a jeho ...