Now showing items 1-11 of 11

 • Analýza tepelných vlivů u obráběcích strojů 

  Marek, Tomáš
  Tato bakalářská práce pojednává o tepelných vlivech na obráběcí stroje. Práce je rozdělena do několika celků. V první části je seznámení se základními termomechanickými pojmy. Další část je zaměřena na deformace způsobené ...
 • Deskripce vřeten obráběcích strojů 

  Nohál, Libor
  Předmětem této bakalářské práce Deskripce vřeten obráběcích strojů je rešerše a popis používaných vřeten u obráběcích strojů. První část je věnována faktorům ovlivňujících konstrukci vřetene a obecnému rozdělení typů vřeten ...
 • Frézka pro obrábění plastů 

  Frejlich, Tomáš
  Bakalářské práce se zabývá konstrukčním návrhem podélného a příčného posuvu pro frézování zalitých dutých vláken daných rozměrů, které slouží do tepelných výměníků a návrhem upínacích přípravků těchto součástí při frézování. ...
 • Konstrukce portálové frézky 

  Kejda, Petr
  Předmětem této bakalářské práce je konstrukce portálového frézovacího stroje. V první části je provedena rešerše současně dostupných portálových frézovacích strojů. Druhá část obsahuje návrh portálové frézky a jejích ...
 • Multifunkční obráběcí centrum pro rotační i nerotační obrobky 

  Grätz, Tomáš
  V této diplomové práci je zpracován návrh, výpočty a výkresová dokumentace k multifunkčnímu obráběcímu centru. Je zde použito řešení svislého karuselu zkombinovaného s horní gantry frézkou. Snahou mé části práce je vytvořit ...
 • Návrh kompaktního stroje pro třískové obrábění klíčů 

  Žůrek, František
  Výroba bezpečnostních klíčů je z pohledu výrobních strojů poměrně specifickou oblastí. Stále více a více komplexní a složitější principy zámků jsou patentovány a uváděny do praxe. K výrobě těchto klíčů slouží zákazníkovi ...
 • Pasivní kompenzace teplotních deformací u obráběcího stroje 

  Šabart, Adam
  Předkládaná diplomová práce se zabývá pasivní kompenzací teplotních deformací u příčníku portálového obráběcího centra. Problém je řešen pomocí výpočtového modelování s využitím metody konečných prvků v prostředí programu ...
 • Rešerše metod zjišťování geometrických chyb obráběcích strojů 

  Čep, David
  Předmětem této bakalářské práce je Rešerše metod zjišťování geometrických chyb obráběcích strojů. V první kapitole jsou popsány nejpoužívanější geometrické zkoušky. Další část obsahuje zařízení používané pro tyto zkoušky. ...
 • Řízení jednoúčelového obráběcího stroje 

  Plocek, Jaroslav
  V této diplomové práci je zpracován návrh řídicího systému jednoúčelového obráběcího stroje. V úvodní části je provedena analýza dvou možných variant řídicího systému a jejich porovnání, a to CNC řídicího systému Sinumerik ...
 • SYSTÉMOVÝ PŘÍSTUP PŘI NÁVRHU OBRÁBĚCÍCH STROJŮ 

  Dosedla, Michal
  Disertační práce se zabývá postavením konstrukčního procesu v ţivotním cyklu obráběcího stroje a základními přístupy ke konstruování. Cílem disertační práce je navrţení Systémového přístupu při návrhu obráběcího stroje. ...
 • Testování technologie on-the-fly přístrojem LaserTRACER 

  Vala, Michal
  Diplomová práce popisuje realizaci a testování technologie on-the-fly pomocí samonaváděcího interferometru. Touto metodou je možné uskutečnit měření s větším množstvím měřených bodů a snížení času kalibrace obráběcího ...