Now showing items 1-13 of 13

 • Cena stavebního podniku a jeho pozice na trhu 

  Solodilova, Liudmyla
  Předmětem této diplomové práce je provedení ocenění podniku TOPGEO BRNO, spol. s r.o. výnosovými metodami oceňování – metodou diskontovaných peněžních toků (DCF), metodou ekonomické přidané hodnoty (EVA) a také majetkovou ...
 • Návrh ocenění podniku 

  Starý, Michal
  Tato diplomová práce se zabývá oceněním společnosti Jihomoravská plynárenská, a.s., a to za použití výnosových metod ocenění. První část práce se věnuje popisu teoretických východisek, základních přístupů a metod oceňování ...
 • Ocenění konkrétního podniku 

  Vedra, Ivo
  Maximalizace tržní hodnoty podniku by měla být jedním ze základních cílů každého podniku. V současnosti existuje několik metod, jak spočítat jeho hodnotu. Základní problematikou diplomové práce je na základě studia dostupné ...
 • Ocenění podnikatelského subjektu 

  Opluštilová, Lucie
  Cílem předkládané diplomové práce je stanovit subjektivní hodnotu akciové společnosti VINSELEKT MICHLOVSKÝ za pomocí vybraných výnosových metod oceňování. Ocenění bude provedeno k 1. 1. 2011 a bude sloužit pro interní ...
 • Ocenění podniku 

  Kudličková, Barbora
  Diplomová práce se zabývá oceněním vybrané společnosti. Hlavním nástrojem, kterým bylo docíleno ocenění podniku, jsou výnosové metody ocenění. V první části diplomové práce jsou vymezeny teoretická východiska potřebná k ...
 • Ocenění podniku 

  Jemelíková, Hana
  Diplomová práce se zabývá oceněním společnosti Nemocnice Hranice, a.s. k datu 1. 1. 2013. V teoretické části jsou vyjasněny základní pojmy související s problematikou oceňování, jsou popsány základní metody ocenění a postup ...
 • Ocenění podniku Amaprint Kerndl s.r.o. 

  Mašová, Milada
  Diplomová práce se zabývá oceněním zvoleného podniku. Ocenění bylo provedeno na základě výnosových metod ocenění. První část práce se zabývá teoretickými východisky práce, na jejichž základě mohla být zpracována část ...
 • Ocenění podniku výnosovými metodami 

  Musil, Vladimír
  Předmětem předložené diplomové práce je návrh ocenění podniku AGRAS Bohdalov, a.s. na základě výnosových metod. Teoretická část práce se zabývá definicí podniku, kategorií hodnot a důvody k ocenění, včetně popisu jednotlivých ...
 • Ocenění podniku XYZ s.r.o. 

  Hrabicová, Tereza
  Diplomová práce je zaměřena na ocenění podniku XYZ s.r.o. výnosovou metodou. V první části diplomové práce jsou vymezena teoretická východiska oceňování podniku. V analytické části práce je vypracována strategická analýza, ...
 • Ocenění společnosti pro potřeby bankovního financování 

  Keleševová, Zuzana
  Způsoby stanovení hodnoty společnosti především za účelem bankovního financování jsou hlavním tématem této diplomové práce. Problematika oceňování společnosti je popsána jak z teoretické stránky věci, stejně jako z ...
 • Oceňování majetku v podniku G.M.Corporation,s.r.o. 

  Menšík, Radovan
  Diplomová práce se zaměřuje na ocenění společnosti G.M. Corporation, spol. s r.o.. Teoretická část diplomové práce je zaměřena na vymezení nástrojů, které budou použity pro ocenění podniku. Praktická část obsahuje využití ...
 • Oceňování podniku 

  Zajíčková, Andrea
  Tato diplomová práce hodnotí finanční situaci společnosti HAL-KON, s. r. o. v období 2006 – 2008. Na základě teoretických poznatků z literatury je pomocí několika rozličných metod provedeno ocenění tohoto podniku.
 • Stanovení hodnoty podniku 

  Bartoň, Matěj
  Diplomová práce je zaměřena na ocenění podniku ABC a.s., za pomocí výnosové metody. Práce je rozdělena do tří hlavních částí – teoretické, analytické a empirické. Cílem teoretické části je definování základních pojmů ...