Now showing items 1-20 of 23

 • Analýza teplotních dějů uvnitř článku olověného akumulátoru v režimu kyslíkového cyklu 

  Vondrák, Michal
  Cílem práce je analýza tepelných dějů v olověných akumulátorech s kyslíkovým cyklem. Vysvětlena je konstrukce a princip činnosti běžného olověného akumulátoru a olověného akumulátoru s kyslíkovým cyklem. Obecně popsány ...
 • Cyklovací režimy olověných akumulátorů 

  Mičák, Tomáš
  Hlavním cílem diplomové práce zkoumat problematikou olověného akumulátorů a jejích cyklovácími režimy v různém nastavení. Teoretické část popisuje historii, typy bezúdržbových akumulátorů, degradační mechanismy a jejích ...
 • Degradační mechanismy u olověných akumulátorů 

  Pavlů, Michal
  Tato práce se zabývá problematikou degradačních mechanismů olověných akumulátorů. K bližšímu pochopení jednotlivých vlivů způsobujících degradaci je proveden rozbor a fyzikální objasnění každého z degradačních mechanismů. ...
 • Formace olověného akumulátoru 

  Hlaváč, Pavel
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou formace olověných akumulátorů a způsoby nabíjení článků tak, aby nové akumulátory mohly po dobu své životnosti nabízet stále vysoký výkon a účinnost. V práci je snahou porovnat ...
 • Formace olověného akumulátoru 

  Hlaváč, Pavel
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou formace olověných akumulátorů a způsoby nabíjení článků tak, aby nové akumulátory mohly po dobu své životnosti nabízet stále vysoký výkon a účinnost. V práci je snahou porovnat ...
 • Optimalizace pulzního nabíjecího režimu olověného akumulátoru 

  Sygeryč, Daniel
  Diplomová práce se zabývá pulzním nabíjením olověných akumulátorů. V teoretické části jsou uvedeny základní elektrochemické reakce, které probíhají v olověném akumulátoru, dále se tato část věnuje důležitým parametrům ...
 • Sledování vlivu teploty na vlastnosti olověných akumulátorů 

  Langer, Martin
  Tato práce se zabývá olověnými akumulátory, jejich vlastnostmi a jednotlivými typy, které jsou dostupné na trhu. Jsou zde měřeny teplotní závislosti parametrů baterií za různých okolních teplot a při různých režimech ...
 • Sledování změn záporné hmoty olověného akumulátoru pomocí konfokálního mikroskopu v průběhu cyklování 

  Hálová, Hana
  Tato práce je zaměřena na pozorování záporné elektrody olověného akumulátoru v průběhu cyklování pomocí laserové konfokální mikroskopie. Povrchové změny elektrod jsou vyhodnocovány jak při hlubokém cyklování, tak při PSoC ...
 • Spektroskopická impedanční měření v olověných akumulátorech 

  Holemář, Jan
  Diplomová práce poskytuje stručný úvod do problematiky olověných akumulátorů. Práce popisuje vnitřní konstrukci, elektrochemické reakce probíhající uvnitř článku, oblasti využití a možné degradační jevy. Dále je seznámeno ...
 • Spínaná nabíječka olověnných akumulátorů 

  Špatenka, Vojtěch
  Bakalářská práce se zabývá návrhem spínané nabíječky a problematikou nabíjení olověných akumulátorů. Jsou zde popsány jejich vlastnosti a nabíjecí charakteristiky. Dále popisuje návrh a zhotovení spínaného zdroje pro ...
 • Studium vnitřního odporu článku olověného akumulátoru pro hybridní elektrická vozidla 

  Vojtíšek, Miloš
  Tématem této práce jsou akumulátory pro hybridní dopravní prostředky, zejména pak olověné články a výzkum parametrů ovlivňujících jejich vnitřní odpor. V první části je stručný popis hybridních elektrických vozidel, jejich ...
 • Teplotní změny při pulzním nabíjení olověného akumulátoru 

  Přikryl, Kamil
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou olověných akumulátorů, způsoby jejich nabíjení a problematikou tepelných dějů v olověných akumulátorech. Práce je členěna do tří hlavích částí. V první části jsou uvedeny ...
 • Vliv aditiv v olověných akumulátorech pro hybridní elektrická vozidla 

  Klaner, Pavel
  Předkládaná práce se zabývá popisem problematiky olověných akumulátorů a jejich použitím v režimu hybridních elektrických vozidel. Experiment je zaměřen na tvorbu elektrod pro zjištění vlivu pěti druhů aditiv záporné aktivní ...
 • Vliv příměsí elektrolytu na vlastnosti olověných akumulátorů 

  Dohnal, Martin
  V dnešní době je olověný akumulátor nejrozšířenější v automobilovém průmyslu. Ve kterém slouží jako zdroj energie při startování automobilu. Od nedávna je akumulátor používán nejen při startech, ale i při jízdě v městském ...
 • Vliv přítlaku a aditiv na životnost olověného akumulátoru pro hybridní elektrická vozidla 

  Přívozník, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá olověnými akumulátory v hybridních elektrických vozidlech pracujícími v režimu částečného nabití (PSoC – Partial State of Charge). V tomto režimu často dochází k degradaci záporné elektrody ...
 • Vliv pulzního nabíjení na vlastnosti olověných akumulátorů 

  Zbožínek, Štěpán
  Předložená diplomová práce se zabývá olověnými akumulátory a metodami jejich nabíjení. V úvodní části je stručně popsána problematika olověných akumulátorů. Jsou zde uvedeny běžné principy, konstrukce a požadavky, které ...
 • Vliv různých typů AGM separátorů na parametry olověných akumulátorů pro hybridní elektrická vozidla 

  Čada, Miroslav
  Nejpoužívanějším sekundárním zdrojem je v dnešní době olověný akumulátor. Svoje využití nachází i jako pohon v hybridních elektrických vozidlech. Princip zůstává stejný od vzniku, ale jsou stále vylepšovány jeho parametry. ...
 • Vliv teploty na životnost olověného akumulátoru 

  Kopečný, Martin
  Olověné akumulátory jsou nejrozšířenějším typem sekundárních článků používaných zejména v automobilovém průmyslu. Diplomová práce se zabývá vlivem teploty na jejich životnost. V úvodní části práce je stručně popsána historie, ...
 • Vodivá keramika v olověných akumulátorech 

  Šrut, Martin
  Olověné akumulátory jsou nejvyužívanějšími sekundárními elektrochemickými zdroji elektrické energie. Jejich základní princip zůstává již po několik let stejný, vyvíjí se pouze jejich provozní parametry. Olověné akumulátory ...
 • Záporná elektroda olověného akumulátoru pro hybridní elektrická vozidla 

  Dvořáček, Daniel
  V diplomové práci je stručně rozebrána problematika elektrochemických zdrojů proudu, zvláštní pozornost je věnována olověným akumulátorům pracujícím v režimech, které jsou typické pro hybridní elektrická vozidla. Teoretická ...