Now showing items 1-18 of 18

 • Akcelerace kryptografie pomocí GPU 

  Potěšil, Josef
  V této práci bude čtenář nejprve seznámen s vybranými pojmy z oblasti kryptografie. Ve spojení s popisem architektury a programových prostředků pro programování grafických karet (CUDA, OpenCL) byl vybrán algoritmus AES, ...
 • Anonymní pohyb v síti internet 

  Hořejš, Jan
  Cílem diplomové práce bylo popsat současné možnosti anonymního pohybu po Internetu. Teoretická část se zaměřuje na tři hlavní způsoby anonymizace se zaměřením na síť Tor. V práci jsou popsány výhody a nevýhody jednotlivých ...
 • Benchmarks With Points On Elliptic Curves 

  Brychta, Josef (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2019)
  This paper deals with benchmarks of generating random points and arithmetic operations with points on elliptic curves. These benchmarks were implemented on the hardware platforms Raspberry Pi Zero/1/2/3. The primary goal ...
 • Clusterové řešení OpenVPN pro bezvýpadkový provoz 

  Dokoupil, Jiří
  Cílem této bakalářské práce je analyzovat možnosti běhu OpenVPN v clusteru a takové řešení implementovat. Nejprve se zabývá analýzou stávajících technologií, možnostmi přístupu k této problematice. Následně je pak rozvedeno ...
 • Implementace modelu OMG/DDS a analýza komunikace 

  Bučko, Kristián
  V bakalárskej práci je predstavenie OMG DDS špecifikácie, teoretické porovnanie troch najrozšírenejších implementácií OpenDDS, Vortex Opensplice a taktiež RTI Connext. V práci sú taktiež popísané dôležité rozdiely medzi ...
 • Klientské nástroje pro přístup k centrálnímu registru doménových jmen 

  Škorvaga, Vojtěch
  Tento dokument popisuje práci řešící rozšíření sady registračních nástrojů pro registrování domén v aplikaci Fred (free registry for enum and domains). Nástroje jsem rozšířil o knihovnu a programy psané v jazyce C a Java, ...
 • Laboratorní úloha infrastruktury veřejných klíčů 

  Slavík, Petr
  Cílem této práce je seznámit čtenáře se systémem PKI od jednotlivých dílčích stavebních prvků, kterými jsou především kryptografické operace (asymetrické a symetrické šifrování, hashovací funkce, digitální podpis), přes ...
 • Middle-ware pro HW/SW co-design 

  Hons, Petr
  Práce se zabývá návrhem a implementací nové verze serveru Middleware a komunikační knihovny. Nová verze využívá návrhový vzor Reaktor pro obsluhu požadavků z různých zdrojů. Práce popisuje platformně nezávislé řešení ...
 • Modul ARM PXA270M a jeho využití jako pobočková ústředna 

  Vojtíšek, Jindřich
  V této práci je rozebráno použití operačního systému Linux na bezdiskových zařízeních. Toto je zde řešeno na vývojovém kitu od Voipac PXA270M, který je založen na ARM procesoru. V této práci jsou dále rozebrány distribuce ...
 • Nástroj pro plánování aktivit a správu projektů 

  Chromec, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou aplikace pro plánování a správu projektů a událostí. Práce popisuje návrh a implementaci tohoto řešení. Obsahuje základ pro pochopení standardního kalendářového formátu iCalendar a ...
 • Návrh bezpečnostní infrastruktury elektronického archivu 

  Doležel, Radek
  Diplomová práce se zabývá návrhem bezpečnostní infrastruktury elektronického archivu. V teoretické části jsou rozebírány různé technické prostředky využívající zabezpečené počítačové služby a protokoly a také metody využívané ...
 • Návrh zabezpečení systému dálkového měření kvality dodávky elektrické energie 

  Jakubíček, Michal
  Bakalářská práce v první kapitole objasňuje pojem kvalita elektrické energie a některé její parametry. Dále jsou uvedeny používané systémy dálkového sběru dat a aktuální směr vývinu těchto systémů. Ve třetí kapitole jsou ...
 • Obnova hesel archivů RAR, BZIP a GZIP s využitím GPU 

  Mikuš, Dávid
  Táto práca sa zaoberá popisom kryptografického zabezpečenia a implementácie obnovy hesla súborov vo formátoch RAR, GZIP, BZIP. Na obnovu hesla je použitý multi platformový nástroj Wrathion, ktorý dokáže pomocou modulov a ...
 • Online validace záznamů DNSSEC 

  Bachtík, Martin
  Diplomová práce studuje rozšíření, které zabezpečuje systém doménových jmen zavedením ověřitelnosti pravosti dat, známé jako DNSSEC. Tvůrčím výstupem je návrh aplikace a její následná implementace, která v každé etapě při ...
 • Sběr senzorových dat do cloudu 

  Záhorský, Matej
  Primárnym účelom tejto práce je zber dát z vybraných senzorov do vzdialeného Cloudu prostredníctvom platformy STM32MP1. V prvej časti práce je popísaná teória ohľadom možností zberu dát, ich kryptografického zabezpečenia ...
 • Srovnání kryptografických knihoven v prostředí Linux 

  Bartoš, Milan
  Bakalářská práce se zabývá srovnáním tří používaných kryptografických knihoven v prostředí operačního systému Linux. Jedná se o knihovny GnuTLS/nettle, NSS a OpenSSL. Tyto jsou srovnány z hlediska podpory základní ...
 • Srovnání kryptografických primitiv využívajících eliptických křivek na různých hardwarových platformách 

  Brychta, Josef
  Diplomová práce se zabývala implementací variací kryptografických knihoven obsahujících primitiva pro eliptické křivky. Vytvořením vlastních měřicích schémat tak, aby mohlo dojít k porovnání jednotlivých implementací. ...
 • Webová aplikace pro přenos dat s využitím TLS protokolu 

  Dzadíková, Slavomíra
  Práca sa zaoberá tvorbou webových aplikácií, možnosťami implementácie webových aplikácií, bezpečnou komunikáciou medzi klientskou a serverovou časťou. Bližšie sú popísané protokoly HTTPS (Hyper Text Transfer Protocol Secure) ...