Now showing items 1-17 of 17

 • Automatizované měření vlastností zesilovačů biologických signálů 

  Flídr, Karel
  Tato bakalářská práce se věnuje zesilovačům pro biologické signály. V této práci jsou uvedeny základní elektrodiagnostické metody pro snímání biologických signálů. V práci je popsáno zpracování biologických signálů a druhy ...
 • Automatizované měření vlastností zesilovačů biologických signálů 

  Flídr, Karel
  Tato bakalářská práce se věnuje zesilovačům pro biologické signály. V této práci jsou uvedeny základní elektrodiagnostické metody pro snímání biologických signálů. V práci je popsáno zpracování biologických signálů a druhy ...
 • Elektronické obvody s aktivními prvky v proudovém módu 

  Bačkovský, Pavel
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou operačních zesilovačů s proudovou zpětnou vazbou a jejich srovnáním s klasickými operačními zesilovači. Poukazuje na vzájemné rozdíly a srovnává jejich parametry. Seznamuje se ...
 • Elektronický přístroj pro diferenční měření vodivosti 

  Nevrkla, Marek
  Měření elektrolytické vodivosti kapalin patří mezi základní chemické analýzy. Problematika řešená v této práci se zabývá vytvořením měřicího přístroje, který bude schopen v zadaném rozsahu měřit vodivost roztoků. Využití ...
 • Měření krevního tlaku pomocí LabView 

  Slezák, Pavel
  Cílem této práce je navrhnout měřící systém, s použitím software LabView, pro měření krevního tlaku. K určení systolické a diastolické hodnoty krevního tlaku je využito detekce vzniku a zániku Korotkovových zvuků snímaných ...
 • Měření vlastností operačních zesilovačů 

  Lacko, Michal
  Tento projekt zahrnuje přehled operačních zesilovačů používaných při měření biologických signálů. Zaměřuje se především na parametry, které jsou důležité v biomedicínské technice. Hlavní podstatou projektu je vytvoření ...
 • Návrh autokompenzace ofsetu operačního zesilovače 

  Dula, Přemysl
  Tato práce se zabývá problematikou dvoustupňového operačního zesilovače s automatickou kompenzací ofsetu. Operační zesilovač je navržen v návrhovém prostředí Cadence pro případnou realizaci v technologii CMOS07. Důraz práce ...
 • Návrh operačního zesilovače CMOS 

  Němec, Tomáš
  Práce se zabývá problematikou návrhu a simulace analogových integrovaných obvodů. Hlavním zaměřením práce je navrhnout rychlý, transkonduktanční, operační zesilovač. Je představen dvoustupňový operační zesilovač, využívající ...
 • Návrh operačního zesilovače s nízkým napájecím napětím a nízkým příkonem 

  Kužílek, Jakub
  Předkládaná práce se zabývá problémy návrhu a optimalizace operačního zesilovače s použitím modelů CMOS tranzistorů. Základním zaměřením práce je navržení obvodu vhodného pro nízkonapěťové aplikace s nízkým příkonem. ...
 • Návrh operačního zesilovače s proudovou zpětnou vazbou 

  Kšica, Radim
  Tato diplomová práce se zabývá vlastnostmi operačního zesilovače s proudovou zpětnou vazbou. Hlavním úkolem této práce je vytvoření návrhového postupu pro tento zesilovač s využitím CMOS technologie AMIS 0,7 µm. Dalším ...
 • Návrh rail-to-rail operačního zesilovače s nízkým ofsetem v technologii CMOS 

  Vrba, Adam
  Předkládaná práce se zabývá návrhem rail-to-rail operačního zesilovače v technologii CMOS07 s využitím návrhového prostředí Cadence. Hlavní důraz práce je kladen na dosažení co nejmenší hodnoty náhodného a systematického ...
 • Návrh Rail-to-Rail operačního zesilovače v technologii CMOS 

  Cvešper, Stanislav
  Práce se zabývá návrhem rail-to-rail operačního zesilovače ve třídě AB v technologii CMOS I3T25. Práce začíná úvodem do CMOS tranzistorů, následuje rozbor struktur operačního zesilovače, jeho návrh a simulace v návrhovém ...
 • Návrh rail-to-rail operačního zesilovače ve třídě AB 

  Prokš, Jiří
  Práce se zabývá návrhem rail-to-rail operačního zesilovače ve třídě AB s nízkou spotřebou a kompenzací zesílení prvního stupně.
 • Optimalizace napěťového zesilovače 

  Malík, Luděk
  V této bakalářské práci je simulován a optimalizován napěťový zesilovač, který je součástí multifunkčního kalibrátoru 9010, nově zaváděného firmou Meatest s.r.o. Simulace probíhá pomocí softwarového nástroje LTspice. LTspice ...
 • Univerzální regulátor dobíjení pro motorová vozidla s dynamem 

  Picmaus, Jan
  Práce se zabývá problematikou návrhu elektronického regulátoru dobíjení pro historická vozidla s dynamem. Obsahuje teoretický rozbor samotného stroje (dynama) a jeho zapojení s cizím buzením a derivačním buzením. Dále se ...
 • Vliv topologie operačních zesilovačů na kvalitu audiosignálu 

  Rozkopal, Tomáš
  V práci je rozebrán rozdíl mezi libovolným signálem a audio signálem z pohledu nároku na kvalitu zesilovače, kterým je signál zesilován. Jsou zmíněny způsoby vzniku zkreslení a jejich vliv na kvalitu audio signálu. V práci ...
 • Zařízení pro testování digitálních obvodů 

  Urbánek, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem zařízení určené na testování digitálních obvodů, především logických hradel a operačních zesilovačů. Toto zařízení bude využíváno laboratorních cvičeních, takže bude kontrolovat ...