Now showing items 1-20 of 20

 • Analýza LAN sítě s následnou simulací v prostředí Opnet Modeler 

  Skopal, Jakub
  Práce se zabývá prozkoumáním možností sledování a analýzy LAN sítí s využitím hardwarového analyzátoru Finisar TGHs od společnosti Finisar Corporation. Jako sledovaná síť byla vybrána lokální počítačová sít v laboratoři ...
 • Analýza parametrů a komunikačních protokolů na rádiovém rozhraní sítí UMTS 

  Plhák, Jan
  V současné době se sítě třetí generace začínají stále více používat a svými parametry výrazně překonávají stávající mobilní sítě starší generace. Na rozdíl od sítí starších generací se jedná o sítě datově orientované, ...
 • Efektivita bezdrátových sítí z pohledu služeb 

  Buchta, Marek
  Předmětem práce bylo věnovat se problematice efektivity bezdrátových sítí z pohledu služeb. Seznámit se se standardem WiFi sítí IEEE 802.11, s protokoly a principy WiFi sítí a služeb. Pozornost měla být věnována kvalitě ...
 • Efektivní využití konvergované sítě 

  Nesveda, Marek
  Diplomová práce řeší problematiku konvergovaných sítí a jejich efektivního využití, se zaměřením na telematické sítě. Pro model konkrétní aplikace byla zvolena oblast dopravní telematiky. Práce sestává ze dvou okruhů ...
 • Implementace kvality služby v bezdrátových sítích 

  Kaman, Štěpán
  Bezdrátové sítě představují v současné době častý přístup připojení stanic do místní sítě či k Internetu. Až do roku 2005 neexistovala ve standardu 802.11 podpora prioritních dat a využití multimediálních služeb je v těchto ...
 • Modelování pokročilých funkcí technologie 802.11e v prostředí OPENT Modeler 

  Šeliga, Michal
  Práce obsahuje stručný přehled struktury bezdrátových lokálních sítí technologie 802.11a/b/g, popis jejich fyzického rozhraní a popis základních možností řazení přístupu ke sdílenému médiu pomocí metod PCF (Point Coordination ...
 • Optimalizace nastavení transportní sítě 

  Švec, Adam
  Komunikační sítě současnosti se zásadním způsobem liší od sítí, které vznikaly postupně od doby, kdy Alexander Graham Bell vynalezl na tehdejší dobu převratný vynález – telefon. Byla to především tehdejší úroveň techniky ...
 • Optimalizace QoS a analýza závislostí komunikačních služeb na zpoždění 

  Novák, Přemek
  Tato diplomová práce sestává z teoretické a praktické části. Teoretická část obsahuje rozbor problematiky bezdrátových sítí, řešení jednotlivých standardů a metodiku zajištění kvality služeb. V praktické části je pomocí ...
 • Pokročilé modelování chování protokolu SNMP v simulačním prostředí OPNET Modeler 

  Bezchleba, Josef
  Cílem diplomové práce je seznámit se s protokolem pro vzdálenou správu zařízení SNMP a jeho implementací do simulačního prostředí Opnet Modeler. Pro implementaci byla vybrána databáze DiffServMIB, která popisuje komponenty ...
 • Posouzení vlivu funkce softhandover na efektivitu využívání rádiových zdrojů v UMTS 

  Plhák, Jan
  Bakalářská práce je zaměřena na proceduru soft handover v síti UMTS a její vliv na funkci této sítě. Funkce soft handover umožňuje nepřerušovaný přenos dat při přechodu mobilního účastníka mezi oblastmi řízenými různými ...
 • Posouzení vlivu parametrů přístupové sítě UMTS na výkonnost sítě prostřednictvím simulačního prostředí Opnet Modeler 

  Konečný, Zbyněk
  Tato bakalářská práce pojednává o testování vlivu různých parametrů a jejich následném efektu na chování celé přístupové sítě UMTS. Jednotlivé simulace budou prováděny v programu Opnet Modeler, který slouží k testování ...
 • Simulace QoS bezdrátové sítě v prostředí OPNET 

  Rágula, Michal
  Hlavním cílem bakalářské práce je návrh a simulace bezdrátové sítě s podporou kvality služeb QoS. Je složena z teoretické a praktické části. Nejprve jsou rozebírané poznatky potřebné k porozumění dané problematiky a následně ...
 • Simulace sítí UMTS v prostředí Opnet Modeler a fungování skutečné sítě 

  Kuchár, Peter
  Teoretický úvod obsahuje historický prehžad mobilných sietí. V druhej časti je podrobne popísaná štruktúra siete UMTS a následne rozpracovanie teoretických okruhov zadania. Ako prvý je rozpracovaný popis a charakteristika ...
 • Simulační model IPTV služby s protokolem RTP 

  Ležák, Aleš
  Tato diplomová práce se zabývá především problematikou simulace multicastových přenosů ASM v prostředí Opnet Modeler a simulací služby IPTV. V simulačním nástroji byl vytvořen simulační model IPTV s multicastovým přenosem ...
 • Vliv výpadku linky a použití alternativních tras na zajištění kvality služeb 

  Atanasčev, Petr
  Cílem této práce bylo seznámit se s technologií rozlišovaných služeb DiffServ, problematikou výpadku linky a nalezení alternativní trasy v DiffServ doméně. V práci byly popsány v teoretické rovině vlastnosti rozlišovaných ...
 • VoIP a kvalita služeb 

  Kolmačka, Jan
  Bakalářská práce podává základní informace o řešení problému s kvalitou služeb (Quality of Sercice – QoS) v návaznosti na VoIP telefonii. VoIP technologie a obecně i jiné multimediální aplikace zažívají v posledních letech ...
 • Výkonnost IP provozu 

  Bednář, František
  Diplomová práce „Výkonnost IP provozu“ je zaměřena na testování provozu v IP sítích. V teoretické části je vysvětlena problematika směrování v autonomních systémech. V práci je podrobněji popsán protokol OSPF. Práce se ...
 • Zajištění QoS v bezdrátových sítích 

  Kolmačka, Jan
  Diplomová práce podává ucelené informace o problematice bezdrátových sítí standardů 802.11 a kvalitě služeb – QoS (Quality of Service). Praktická měření popisují chování multimediálních datových toků v sítích 802.11a/b/g/n. ...
 • Zajištění QoS v UMTS síti 

  Fabricius, Marián
  Tato diplomová práce se zabývá přidělováním a zabezpečováním kvality služeb v mobilních telekomunikačních sítích UMTS. Práce se skládá ze dvou částí: teoretické a praktické. Teoretická část je zaměřena na seznámení se s ...
 • Zvýšení efektivity handoveru v reálném síťovém prostředí 

  Michalec, Richard
  Cílem této práce je prostudovat metody handoveru používaných ve WiMAX a WLAN sítích, dále navrhnout možnosti simulace metod handoveru pro WLAN v simulačním prostředí Opnet Modeler. Tato práce se především zaměřuje na získání ...