Now showing items 1-20 of 21

 • Distribuované optické vláknové senzory 

  Hynek, Jiří
  Optická vlákna jsou v dnešní době jednou z neodmyslitelných částí telekomunikačních sítí, jelikož slouží pro přenos informací na velké vzdálenosti. Tato práce využívá optická vlákna ne jako nosiče, ale přímo jako zdroje ...
 • Grafické uživatelské rozhraní pro senzorické systémy 

  Dejdar, Petr
  Diplomová práce je zaměřena na vytvoření grafického uživatelského prostředí pro senzorický systém založený na fázové OTDR. V diplomové práci jsou popsány optická vlákna, vysvětlen princip Braggových mřížek, jejich výroba ...
 • Influence of phase optic sensor to the DWDM network 

  Čučka, M. (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2015)
  This article deals with influence of phase optic sensor to the DWDM transmission. In DWDM network we use four lasers sources for data transmission on one optical fiber. Next one DFB laser is used for phase optical sensor ...
 • Měření na optickém vlákně 

  Procházka, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá měřícími metodami na optickém vlákně. Jsou zde rozebrány metody pro měření útlumu, chromatické disperze a polarizační vidové disperze. Dále se zaobírá metodami pro měření útlumu pasivních ...
 • Miniaturní optovláknový senzor teploty pro magnetickou rezonanci 

  Stibůrek, Miroslav
  Tato práce pojednává o základních pojmech z vláknové optiky, její historii a metodách měření fyzikálních veličin s využitím optických vláknových senzorů. V práci jsou dále obsaženy poznatky z fyziky, chemie a biologie, ...
 • Moduly pro synchronizaci měřicích zařízení s galvanickým oddělením 

  Petr, Ondřej
  Cílem této práce bylo seznámit se s možností přenosu vysokofrekvenčních signálů pomocí optických kabelů a návrh synchronizačních modulů k přenosu referenčního signálu, tak aby zdroj i přijímač tohoto signálu byly časově ...
 • Moduly pro synchronizaci měřicích zařízení s galvanickým oddělením 

  Petr, Ondřej
  Cílem této práce bylo seznámit se s možností přenosu vysokofrekvenčních signálů pomocí optických kabelů a návrh synchronizačních modulů k přenosu referenčního signálu, tak aby zdroj i přijímač tohoto signálu byly časově ...
 • Montáž optických kabelů - vliv na parametry vláken 

  Zelinková, Vlasta
  Cílem této práce je popsat optické vlákno, jeho výrobu, montáž, využití v praxi a parametry, které mají vliv na jeho vlastnosti. Praktická část byla věnována vytvoření optické trasy, provedení samostatných i následných ...
 • Napájecí zdroj Power-Over-Fiber 

  Kos, David
  Tato práce se zabývá možnostmi přenosu energie optickým vláknem pro účely napájení elektronických zařízení. Zahrnuje problematiku přeměny elektrické energie na optickou, navázáním optického záření do optického vlákna, ...
 • Návrh optického vláknového senzoru pro detekci vibrací 

  Janoušek, Adam
  {Diplomová práce se zabývá detailním rozborem problematiky optických vláknových senzorů. Konkrétně jsou zde rozebrány optické vlákna, různé druhy senzorů a realizace optického vláknového senzoru a senzorického systému, ...
 • Nové trendy v optických vláknových komunikacích 

  Lubajo, Lubajo Moses Wolyan
  Přenos optickych vláken je jednou z hlavních metod přenosu informací pro přenos na velké vzdálenosti. Byly vyvinuty různé modulační formáty pro maximalizaci informací přenášenych prostřednictvím komunikačního kanálu. Takové ...
 • Optovláknové senzory neelektrický veličin 

  Mytyska, Kamil
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou způsobu šíření světla optickým vláknem dvěma polarizačními rovinami. Způsob šíření světla je matematicky popsán pomocí Jonesových a Stokesových vektorů. První část práce popisuje ...
 • Přenos přesného času a stabilní frekvence optickou sítí 

  Girt, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá teoretickým rozborem problematiky přesného času a stabilní frekvence. V práci je rozebráno, co čas a frekvence je, jejich vlastnosti a způsoby přesného generování. Dále jsou zde uvedeny různé ...
 • Svařování speciálních optických vláken 

  Hlavatý, Václav
  Cílem bakalářské práce je navrhnout svařovací procesy pro speciální optická vlákna. V textu jsou popsány postupy úprav základního svařovacího procesu pro tři vlnové délky PM vláken. Pro každý typ vlákna byl vytvořen ...
 • Systém pro navázání záření impulsního laseru do optického vlákna 

  Dell, Roman
  Tato bakalářská práce se zabývá využitím laditelného pulzního laseru pro navazování do optického vlákna. Nejprve práce vysvětluje princip činnosti laseru, jeho základní technické součásti, vlastnosti laserového záření a ...
 • Šumové charakteristiky optického signálu zesíleného optickým vláknovým zesilovačem 

  Dašovský, Jakub
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou přenosu informace prostřednictvím optického vlákna a šířením elektromagnetického pole ve vláknu na vlnových délkách světla. Jsou zde rozebírány vlastnosti optického signálu a ...
 • Testovací polygon fotonických služeb 

  Kubica, Matěj
  Bakalářská práce pojednává v teoretickém rozboru o problematice optické kabeláže a jejího svařování a rozvodu. V práci jsou rozebrány základní rozdíly mezi různými druhy optických vláken. Důraz je poté kladen na vlákna ...
 • Topology For Next Generation Access Network 

  Kovář, Adam (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2018)
  This article consists of basic requirements, application of optical fibers and final simulation of this network in specific location. This template shows ideal construction of optical fiber network for this chosen location ...
 • Vliv dvojlomu na změnu polarizace a frekvence u senzorických optických vláken 

  Panascí, Marco
  Tato bakalářská práce se zabývá vlivem dvojlomu na změnu polarizace a frekvence u senzorických optických vláken. Cílem práce je navrhnout a realizovat soubor měření, které tyto vlivy analyzují. Teoretická část se zabývá ...
 • Vyhledávání úložných optických kabelů 

  Čučka, Milan
  Tato diplomová práce se zabývá metodami vyhledávání optické trasy za pomoci moderních technologií. Dále jsou zde uvedeny možnosti dokumentace a evidence tras optických vedení. Práce ve svém úvodu stručně popisuje optické ...