Now showing items 1-2 of 2

  • Model metropolitní optické sítě 

    Prudík, Jiří
    V diplomové práci se zabývám základními principy a metodami budování metropolitní optické sítě. Účelem je navrhnout vhodnou strukturu sítě, metody výstavby a použitelné prvky s ohledem na budoucí vývoj sítě, na její životnost ...
  • Návrh optického převodníku pro EMC 

    Štěpánek, Adam
    Diplomová práce se zabývá návrhem optického převodníku sloužícího k přenosu signálu v rámci měření elektromagnetické kompatibility zarušeným prostředím. V úvodní části je rozebráno šíření rušivých signálů a jejich měření, ...