Now showing items 1-10 of 10

 • Elektrické a dielektrické vlastnosti organických materiálů pro fotovoltaické aplikace 

  Florián, Pavel
  Diplomová práce se věnuje využití organických materiálů ve fotovoltaických aplikacích a studiu jejich elektrických a dielektrických vlastností. Teoretická část práce pojednává o problematice využití organických polymerních ...
 • Elektronické vlastnosti biosenzorů 

  Netočný, Martin
  V úvodní části se pojednává o organických tenkovrstvých tranzistorech a jejich možném využití jako chemických a biologických senzorů. Střední část pojednává o elektrických vlastnostech zařízení OECT v přechodném ději a ...
 • Interakce živočišných buněk s organickými polovodiči 

  Schildová, Veronika
  Bakalářská práce se zabývá studiem biokompatibility organických polovodičů. V teoretické části byly popsány organické polovodiče, jejich vlastnosti, výhody a příklady vybraných zařízení na bázi organických polovodičů. Dále ...
 • Materiály pro organickou elektroniku 

  Skrášek, Martin
  Práce obsahuje literární rešerši na téma organické elektroniky, zvláště organických solárních článků. Podrobně je popsán princip jejich funkce a používané materiály. Dále jsou uvedeny možnosti syntézy konjugovaných systémů ...
 • Organické materiály pro organické polem řízené tranzistory a elektrochemické transistory 

  Stříteský, Stanislav
  Tato práce je zaměřena na studium vlastností organických polovodivých materiálů se zaměřením na jejich vodivost a pohyblivost nosičů náboje. Hlavním cílem této práce je objasnit vztah mezi chemickou strukturou organických ...
 • Organické polovodiče 

  Tebich, Ivan
  Práce pojednává o využití fotovoltaického jevu k výrobě elektrické energie prostřednictvím solárních článků. Zkoumá princip fotovoltaického jevu v organických strukturách. Dále uvádí základní druhy konstrukcí organických ...
 • Organické polovodiče a jejich aplikace 

  Galbička, Tomáš
  Práca sa zaoberá problematikou organických polovodičov, kde sú popísané základné princípy prenosu náboja a vysvetlením ich základných štruktúr. Popísaná základná činnosť a vrstvenie jednoduchých organických súčiastok ...
 • Organické polovodiče a součástky 

  Kočer, Martin
  Předložená bakalářská práce se v úvodní části zabývá obecnými vlastnostmi organických polovodičů, jejich strukturou a vlastnostmi vybraných představitelů. Prostřední část je věnována některým způsobům nanášení organických ...
 • Studium optických a elektrických vlastností biomateriálů 

  Flimelová, Miroslava
  Studium nových materiálů potenciálně využitelných pro organickou elektroniku a fotoniku získává velmi důležitý význam z hlediska ekologie. Tato práce je zaměřena na studium vlastností biologických materiálů, které by našly ...
 • Technologie využívající organických materiálů 

  Galbička, Tomáš
  V diplomovej práce sú zhrnuté niektoré základné organické materiály pre výrobu organických súčiastok a ohybných substrátov. Predstavené dva typy organických materiálov PPV a PFV a ich deriváty, ktoré upravujú vlastnosti ...