Now showing items 1-18 of 18

 • Analýza organizační kultury doktrinálního pracoviště Armády České republiky 

  Pohlodek, Petr
  Tématem této diplomové práce je analýza organizační kultury doktrinálního pracoviště Armády České republiky. Práce shrnuje teoretické poznatky o problematice organizační kultury, analyzuje doktrinální pracoviště Armády ČR ...
 • Návrh změny organizační kultury prostřednictvím teambuildingu 

  Machová, Petra
  Předmětem této bakalářské práce je analyzovat organizační kulturu a zvýšit pracovní motivaci zaměstnanců prostřednictvím teambuildingu. První část je tvořena teoretickým rámcem. Definuje a popisuje jevy související s ...
 • Návrh změny organizační kultury v cestovní kanceláři 

  Zabloudilová, Jitka
  Předmětem bakalářské práce je analýza a návrhy doporučení v oblasti organizační kultury, tak aby podporovaly kvalitu služeb poskytované cestovní kanceláří. V teoretické části práce je vymezen pojem organizační kultura, ...
 • Návrh změny organizační kultury v MFK 

  Houdek, Martin
  Bakalářská práce analyzuje organizační kulturu ve firmě Moravská fekální a kanální. Obsahuje návrhy na změnu stávající organizační kultury, které mají vliv na výkonnost podniku, strategické řízení a ostatní řídící procesy. ...
 • Návrh změny organizační kultury v podniku poskytujícím služby 

  Holbová, Veronika
  Diplomová práce se zabývá organizační kulturou podniku Disco Pizza pod Hradem Brumov – Bylnice. V teoretické části jsou vymezeny pojmy související s organizační kulturou. V praktické části je provedena analýza organizační ...
 • Návrh změny organizační kultury v podniku zabývající se řemeslnou činností 

  Lupieńská, Agáta
  Cílem předkládané diplomové práce je na základě realizované analýzy stávajícího obsahu organizační kultury ve zkoumaném podniku navrhnout takové změny, které podpoří sledované cíle a povedou k žádoucí výkonnosti. V teoretické ...
 • Návrh změny organizační kultury ve firmě DDOR,s.r.o. 

  Dostálová, Renata
  Bakalářská práce pojednává o organizační kultuře firmy DDOR, s. r. o. Na základě zvolených metod (např. pozorování, dotazníkové šetření) je identifikována struktura, prvky a zaměření organizační kultury podniku. Hlavní ...
 • Návrh změny organizační kultury ve firmě H.S. Kytlica 

  Polách, Jiří
  Bakalářská práce je zaměřena na identifikaci organizační kultury ve firmě H.S. Kytlica, zjištění jejích nedostatků a návrhy na zlepšení současného stavu.
 • Návrh změny organizační kultury ve společnosti Shell Czech Republic, a.s. 

  Hrůzová, Petra
  Předmětem předkládané diplomové práce je organizační kultura. V práci jsou vymezeny nejdůležitější pojmy, prvky, struktura, vlivy, funkce, typologie a metody analýzy obsahu organizační kultury. V rámci analýzy současného ...
 • Návrh změny organizační kultury ve vybraném podniku 

  Prokopová, Barbora
  Hlavním cílem mé diplomové práce je hodnocení organizační kultury společnosti Top Advert, s.r.o. Má práce je rozdělena do dvou částí. První se zabývá teoretickými východisky k dané problematice a jejich popisem. Praktická ...
 • Návrh změny organizační kultury ve vybraném podniku 

  Matochová, Jolana
  Diplomová práce se zabývá se problematikou organizační kultury. V práci jsou vymezeny nejdůležitější pojmy týkající se kultury, jako jsou prvky, struktura, zdroje a metody analyzování organizační kultury. Hlavním cílem ...
 • Návrh změny organizační kultury ve vybraném podniku 

  Zabloudil, Aleš
  Tato diplomová práce je zaměřena na téma orgnizační kultura a její vliv na chod regionální pobočky pojišťovny XYZ. Nejprve byly objasněny teoretické poznatky týkající se organizační kultury a jejího hodnocení. Dále byl ...
 • Návrh změny organizační kultury ve vybraném podniku 

  Heinischová, Kateřina
  Diplomová práce se zaměřuje na organizační kulturu a její vliv na efektivnost fungování vybraného podniku. V rámci analýzy současné organizační kultury budou identifikovány konkrétní nedostatky a navrhnuta opatření pro ...
 • Návrh změny organizační kultury ve vybraném podniku 

  Novozámský, Tomáš
  Cílem diplomové práce je návrh změny organizační kultury ve vybraném podniku. V první části mojí práce jsou popsány nejvýznamnější teoretické pojmy jako vymezení organizační kultury, prvky organizační kultury anebo metody ...
 • Organizační kultura a její vliv na motivaci zaměstnanců 

  Zvolánková, Denisa
  Předmětem předkládané diplomové práce je organizační kultura a její vliv na motivaci zaměstnanců v podniku Foreigners.cz, s.r.o. Cílem práce je identifikovat obsah organizační kultury zkoumané společnosti a jeho vliv na ...
 • Vliv nových institutů na kulturu řízení stavebního podniku 

  Březina, Josef
  Předkládaná disertační práce se zabývá kulturou řízení stavební firmy v návaznosti na nové instituty, které jsou v České republice zaváděny především po našem vstupu do společenství států Evropské unie. Pod zde uváděnými ...
 • Vliv organizační kultury na efektivnost podniku 

  Krčmářová, Hana
  Cílem diplomové práce bylo analyzovat obsah organizační kultury vybrané organizace a posoudit tento obsah ve vztahu k efektivnosti a naplňování cílů organizace. Na základě výsledků provedeného výzkumu byly pak navrženy ...
 • Změna organizační kultury jako účinný prostředek získání zákazníka. 

  Hartman, Martin
  Předmětem bakalářské práce „Změna organizační kultury jako účinný prostředek získání zákazníka“ je analyzovat a navrhnout změny firemní kultury konkrétní společnosti, která působí v automobilovém průmyslu. Hlavním cílem ...