Now showing items 1-16 of 16

 • Analýza organizační kultury doktrinálního pracoviště Armády České republiky 

  Pohlodek, Petr
  Tématem této diplomové práce je analýza organizační kultury doktrinálního pracoviště Armády České republiky. Práce shrnuje teoretické poznatky o problematice organizační kultury, analyzuje doktrinální pracoviště Armády ČR ...
 • Kreativita, inovace a organizační kultura 

  Malý, Martin
  Diplomová práce se zaměřuje na téma kreativity, inovace a organizační kultury. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy a vztahy mezi nimi s doporučením pro použití v praxi. Praktická část je zaměřena na analýzu ...
 • Návrh na zlepšení podnikové kultury ve společnosti EXPONO, a.s. 

  Klabačková, Kateřina
  Tato diplomová práce shrnuje teoretické poznatky vybraných autorů o podnikové kultuře a analyzuje podnikovou kulturu společnosti EXPONO, a.s. Na základě dotazníkového šetření, rozhovorů, systematického pozorování a analýzy ...
 • Návrh změny organizační kultury prostřednictvím teambuildingu 

  Machová, Petra
  Předmětem této bakalářské práce je analyzovat organizační kulturu a zvýšit pracovní motivaci zaměstnanců prostřednictvím teambuildingu. První část je tvořena teoretickým rámcem. Definuje a popisuje jevy související s ...
 • Návrh změny organizační kultury v cestovní kanceláři 

  Zabloudilová, Jitka
  Předmětem bakalářské práce je analýza a návrhy doporučení v oblasti organizační kultury, tak aby podporovaly kvalitu služeb poskytované cestovní kanceláří. V teoretické části práce je vymezen pojem organizační kultura, ...
 • Návrh změny organizační kultury v podniku zabývající se řemeslnou činností 

  Lupieńská, Agáta
  Cílem předkládané diplomové práce je na základě realizované analýzy stávajícího obsahu organizační kultury ve zkoumaném podniku navrhnout takové změny, které podpoří sledované cíle a povedou k žádoucí výkonnosti. V teoretické ...
 • Návrh změny organizační kultury ve firmě DDOR,s.r.o. 

  Dostálová, Renata
  Bakalářská práce pojednává o organizační kultuře firmy DDOR, s. r. o. Na základě zvolených metod (např. pozorování, dotazníkové šetření) je identifikována struktura, prvky a zaměření organizační kultury podniku. Hlavní ...
 • Návrh změny organizační kultury ve firmě H.S. Kytlica 

  Polách, Jiří
  Bakalářská práce je zaměřena na identifikaci organizační kultury ve firmě H.S. Kytlica, zjištění jejích nedostatků a návrhy na zlepšení současného stavu.
 • Návrh změny organizační kultury ve firmě SPEKO ŠAĽA, s.r.o. 

  Sigetová, Jana
  Bakalárska práca sa zaoberá mapovaním organizačnej kultúry vo firme Speko Šaľa s.r.o. Teoretická časť sa zameriava na mapovanie niekoľkých prístupov od rôznych autorov k definícií pojmu organizačná kultúra, k spôsobom ...
 • Návrh změny organizační kultury ve strojírenském podniku. 

  Kuchař, Roman
  Bakalářská práce je zaměřena na zvýšení produktivity práce pomocí návrhu organizační kultury ve strojírenském podniku. Obsahuje teoretické poznatky nezbytné pro návrh a efektivní rozvoj organizační kultury. Podrobnou analýzu ...
 • Návrh změny organizační kultury ve vybraném podniku 

  Prokopová, Barbora
  Hlavním cílem mé diplomové práce je hodnocení organizační kultury společnosti Top Advert, s.r.o. Má práce je rozdělena do dvou částí. První se zabývá teoretickými východisky k dané problematice a jejich popisem. Praktická ...
 • Návrh změny organizační kultury ve vybraném podniku 

  Matochová, Jolana
  Diplomová práce se zabývá se problematikou organizační kultury. V práci jsou vymezeny nejdůležitější pojmy týkající se kultury, jako jsou prvky, struktura, zdroje a metody analyzování organizační kultury. Hlavním cílem ...
 • Návrh změny organizační kultury ve vybraném podniku 

  Heinischová, Kateřina
  Diplomová práce se zaměřuje na organizační kulturu a její vliv na efektivnost fungování vybraného podniku. V rámci analýzy současné organizační kultury budou identifikovány konkrétní nedostatky a navrhnuta opatření pro ...
 • Návrh změny organizační kultury ve vybraném podniku 

  Novozámský, Tomáš
  Cílem diplomové práce je návrh změny organizační kultury ve vybraném podniku. V první části mojí práce jsou popsány nejvýznamnější teoretické pojmy jako vymezení organizační kultury, prvky organizační kultury anebo metody ...
 • Organizační kultura a její vliv na motivaci zaměstnanců 

  Zvolánková, Denisa
  Předmětem předkládané diplomové práce je organizační kultura a její vliv na motivaci zaměstnanců v podniku Foreigners.cz, s.r.o. Cílem práce je identifikovat obsah organizační kultury zkoumané společnosti a jeho vliv na ...
 • Vliv organizační kultury na efektivnost podniku 

  Krčmářová, Hana
  Cílem diplomové práce bylo analyzovat obsah organizační kultury vybrané organizace a posoudit tento obsah ve vztahu k efektivnosti a naplňování cílů organizace. Na základě výsledků provedeného výzkumu byly pak navrženy ...