Now showing items 1-18 of 18

 • Android aplikace pro doplňování zásob pojízdných kaváren 

  Szakács, Tomáš
  Moja diplomová práca je zameraná na komplexnú analýzu vybranej firmy, jej podnikateľského prostredia a možných rizík spojených so zavedením navrhnutej zmeny zásobovacieho procesu pomocou mobilnej aplikácie. Návrh riešenia ...
 • Informační strategie firmy 

  Jedličková, Marie
  Existence informační strategie v podniku napomáhá řídit informační systém a tím tak pozitivně ovlivnit plnění globálních strategických cílů společnosti a její celkový úspěch na trhu. Tato práce se zaměřuje na tvorbu ...
 • Nástroj pro podporu časového plánování v projektech: Metody CPM a PERT 

  Beneš, Jaroslav
  Práce se zabývá tématem projektového řízení. Nejprve je vysvětlena teorie týkající se problematiky projektového řízení a principy metod CPM (Critical Path Method) a PERT (Program Evaluation and Review Technique). Dále je ...
 • Návrh projektu a aplikace metodiky projektového managementu v podniku 

  Wahed, Sam
  Diplomová práce rozebírá problematiku projektu zahájení činnosti firmy Telco Servis, jejíž náplní je obchodní činnost směřující k navádění internetu na odhlášených pevných telefonních linkách. Představuje rámcovou formální ...
 • Návrh projektu na zavedení kontinuálního monitoringu v oblasti interního auditu 

  Popovská, Anna
  Diplomová práce se zabývá návrhem projektu na zavedení kontinuálního monitoringu na výdaje zaměstnanců, který bude ve společnosti provádět oddělení interního auditu. Obsahuje analýzu současného stavu konkrétní společnosti, ...
 • Návrh projektu vývoje generického léčivého přípravku 

  Zaoralová, Lenka
  Diplomová práce je zaměřena na projekt, který bude sloužit jako návrh pro vývoj generického přípravku pro firmu Teva Czech Industries s.r.o. V práci budou uplatněny metody projektového managementu. Výstupem práce bude plán ...
 • Optimalizace systému zálohování dat 

  Kugler, Radek
  Tato diplomová práce se bude zabývat optimalizací systému zálohování Základní školy v Židlochovicích, a to s možností využití vlastních technologií nebo cloudových služeb. V práci je zanalyzován současný stav systému ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Marfiak, Andrej
  Táto diplomová práca je zameraná na posúdenie informačného systému firmy Decon s.r.o. K tomu budú využité vhodné analýzy, pomocou ktorých bude súčasný informačný systém zanalyzovaný. Na základe výsledkov z týchto analýz ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Barič, Filip
  Diplomová práca sa zaoberá posúdením, analýzou a prípravou návrhov na zlepšenie informačného systému vybranej spoločnosti, ktorá pôsobí v oblasti poisťovníctva a zaoberá sa poskytovaním obhliadok motorových vozidiel a ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Jakúbek, Jakub
  Náplňou tejto diplomovej práce je popísanie a analyzovanie informačného systému spoločnosti, ktorá sa zaoberá spracovaním a predajom hutného materiálu . Na vyhodnotenie jednotlivých častí systému budú využité rôzne analýzy, ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Čička, Dominik
  Táto diplomová práca sa zaoberá analýzou prostredia firmy TEFIS s.r.o., pôsobiacu v odvetví logistiky. Pojednáva o posúdení a návrhoch zmien informačného systému tejto spoločnosti. Prvá časť obsahuje teoretické východiská ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Tománek, Michal
  Predmetom tejto Diplomovej práce je posúdenie informačného systému v zvolenej spoločnosti Ryba Žilina s.r.o.. V tejto fáze posudzovania sa vychádza z rozsiahlych analýz a zistení. Po vyhodnotení použitých analytických metód ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Hunalová, Kateřina
  Diplomová práce se zabývá posouzením informačního systému vybrané společnosti, která se zaměřuje na poskytování služeb v oblasti financí. V první části práce jsou zpracována teoretická východiska k danému tématu a jsou ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Čelko, Boris
  Táto diplomová práca sa zameriava na spoločnosť INAT s.r.o., pôsobiacu v strojárskom priemysle. Náplňou práce je posúdiť aktuálne využívaný informačný systém a navrhnúť vhodné zmeny pre jeho zlepšenie. Práca je rozdelená ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Modrák, Karel
  Cílem diplomové práce je posouzení informačního systému firmy a následný návrh změn. Úvodní část je věnována teoretickým východiskům práce. Druhá část se zaobírá vybranou společností a analýzami informačního systému, na ...
 • Srovnání nástrojů projektového řízení 

  Tomášek, Pavel
  Diplomová práce se zaměřuje na zhodnocení možností a podmínek zavedení metod projektového řízení. Dílčí části práce se zabývají nejdříve popisem a vymezením vybraných metod projektového řízení. Nejprve jsou to tradiční ...
 • Výběr a návrh systému pro týmovou spolupráci a správu úkolů 

  Vídeňský, František
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou projektového řízení a návrhem webové aplikace pro jeho podporu. Nejprve je vysvětlena teorie projektového řízení, největší důraz je kladen na řízení času. Následuje analýza ...
 • Zlepšení systému managementu kvality 

  Číšecký, Jakub
  Tato diplomová práce se zabývá optimalizací výrobního procesu, konkrétně montáží obráběcího stroje. Obsahuje detailní popis procesu montáže i jeho začlenění do celého průběhu standardního obchodního případu. Jako hlavní ...