Now showing items 1-16 of 16

 • Mobilní aplikace na ulehčení hledání bodů zájmu 

  Stingel, Péter
  Rostoucí trend v podílu užívání mobilních aplikací má za následek vyšší nároky uživatelů na aplikace. Klade se mnohem větší důraz jednak na vzhled, ale i jednoduchost používání samotných aplikací. Tato práce zkoumá danou ...
 • Návrh dílčí části informačního systému 

  Karmazin, Alexandr
  Bakalářská práce se zaměřuje na sestavení návrhu informačního systému pro firmu, na základě analýzy současné stavu podniku a procesů v něm probíhajících. Výsledkem bude informační systém, který snižuje náklady a zvyšuje ...
 • Návrh konkureční strategie firmy 

  Števanka, Ladislav
  Diplomová práce analyzuje současný stav malé firmy zabývající se prodejem sportovního zboží. Zkoumá působení vnějšího prostředí na firmu a analyzuje vnitřní prostředí. Definuje strategické cíle firmy, obsahuje návrh ...
 • Podnikatelský záměr 

  Havlásek, Jakub
  Bakalářská práce se zabývá vypracováním podnikatelského plánu na založení nového restauračního zařízení ve vybrané lokalitě, konkrétně město Rosice. V teoretické části jsou definovány pojmy “podnikání“ a “podnikatelský ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Karmazin, Alexandr
  Diplomová práce se zabývá návrhem vhodného doplňku k stávajícímu informačnímu systému firmy. Teoretická část objasňuje základní pojmy v oblasti informačních systému a popisuje analýzy, které jsou v následující části použité ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Hynek, Miroslav
  Obsahem diplomové práce je posouzení informačního systému a návrhy na změny, které mají za cíl zvýšit jeho celkovou úroveň. V práci se setkáme s rozdělením do 3 hlavních kapitol, kterými jsou: teoretická východiska, ...
 • Projekt podpory podniku 

  Vašourek, František
  Obsahem této bakalářské práce je užití projektového managementu k podpoře podnikání sítotiskové dílny HW Prints. Jejím cílem je vytvoření návrhu projektu na zavedení internetového obchodu pro značku HORSEWAG.
 • Stav fotovoltaiky v zemích Evropské unie 

  Kada, Tomáš
  Tato semestrální práce se zabývá rozborem současného stavu fotovoltaiky v Evropské unii. První část je zaměřena na technickou stránku věci - principy, komponenty, způsoby použití. Ve druhé části je pak zkoumán ekonomický, ...
 • Strategie rozvoje malého podniku 

  Dundáček, Jiří
  Diplomová práce se zabývá strategií rozvoje malého podniku. Na základě strategické analýzy je určena pozice firmy na trhu. V souladu s výsledkem strategické analýzy, podnikovou vizí a strategickými cíli je navrhnuta strategie ...
 • Strategie vstupu Benziny s.r.o. (Unipetrol, a.s.) na zahraniční trh 

  Masár, Lukáš
  Cieľ diplomovej práce je navrhnutie vhodnej stratégie vstupu firmy Benzina, s.r.o. (Unipetrol, a.s.) na zahraničný trh. Práca obsahuje analýzu súčasnej situácie na domácom trhu v Českej republike a analýzu priemyslu v ...
 • Studie digitalizace a automatizace ve výrobním procesu vybraného podniku 

  Dolinský, Adam
  Diplomová práce se zabývá analýzou současné situace podniku z hlediska automatizace a digitalizace jeho výrobního procesu a následným návrhem opatření respektujících prin-cipy štíhlé výroby, která mají za úkol pomoct tomuto ...
 • Studie procesního řízení zakázky 

  Naď, Slavomír
  Diplomová práce se zaměřuje na proces řízení zakázky ve vybrané společnosti Služby s.r.o., která se zabývá rekognoskací a sanací kanalizačních sběračů bezvýkopovými technologiemi. V první části práce jsou představeny ...
 • Vyhodnocení a návrh na zlepšení marketingové strategie hotelu Joseph 1699 v Třebíči po roce provozu 

  Pošvař, Josef
  Předmětem mé diplomové práce je vyhodnocení a návrh na zlepšení marketingové strategie hotelu Joseph 1699 v Třebíči po roce provozu. Pro hotel Joseph 1699 je důležité vypracovat kvalitní návrh na zlepšení marketingové ...
 • Využití GreenGraffiti jako dalšího marketingového komunikačního nástroje firmy 

  Nešporová, Kristýna
  Tato diplomová práce z oblasti marketingu zkoumá možnost využití alternativního reklamního média zvaného GreenGraffiti jako dalšího komunikačního nástroje. Protože je pro Českou republiku a tím i české klienty tento typ ...
 • Využití nástrojů projektového managementu v praxi 

  Krčmář, Vít
  Diplomová práce pojednává o návrhu systému pro monitorování a plánování přítomnosti promotérů na prodejnách slovenského řetězce s elektronikou NAY za použití projektového managementu. Ukazuje použití PEST, SWOT, RIPRAN ...
 • Výběr a návrh implementace informačního systému pro společnost Natural Pack Group s.r.o. 

  Myslík, Martin
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na výběr informačního systému kategorie ERP pro společnost Natural Pack Group s.r.o. Práce obsahuje analýzu současného stavu podniku a na základě této analýzy jsou definovány požadavky pro ...