Now showing items 1-11 of 11

 • Cold Sprayed Tungsten Armor for Tokamak First Wall 

  Čížek, Jan; Vilémová, Monika; Lukáč, František; Koller, Martin; Kondas, Jan; Singh, Reeti (MDPI, 2019-12-07)
  Harnessing nuclear fusion is a challenging task, in particular because of the demands put on the used materials. In tokamaks, future energy sources, the inner-most chambers are to be coated with dense coatings of W, or ...
 • DC-DC měnič pro palubní dobíjení elektromobilu 

  Holub, Miroslav
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem DC-DC měniče pro palubní dobíjení elektromobilu. Vyhotovený měnič bude převážně sloužit pro dobíjení trakčního akumulátoru v laboratoři, zabývající se vývojem systémů pro elektromobily. ...
 • Elektronický předřadník pro sodíkovou výbojku 

  Eliáš, Jaroslav
  Cílem práce je seznámit se se způsobem řízení a regulace sodíkových výbojek. Tyto znalosti následně aplikovat do návrhu vlastního předřadníku. V úvodní části jsou popsány základní vlastnosti výbojových světelných zdrojů. ...
 • Elektronický předřadník pro vysokotlaké výbojky 

  Prachař, Petr
  V této práci je popsán princip funkce a moţnost připojení vysokotlakých sodíkových a halogenidových výbojek k rozvodné síti. Dále je navrţeno konkrétní zapojení elektronického předřadníku umoţňující efekt stmívání. Návrh ...
 • Funkční model řídicí jednotky malé vodní elektrárny 

  Rusnák, František
  Tato semestrální práce se zabývá realizací funkčního modelu řídící jednotky malé vodní elektrárny. Podstatnou část tvoří návrh a realizace usměrňovače s aktivní korekcí účiníku, který nahrazuje standardně používaný frekvenční ...
 • Impulzní zdroj na rezonančním principu s kompenzací účiníku 

  Punar, Jan
  Tato diplomová práce je zaměřena na LLC rezonanční zdroje a kompenzací účiníku. První část práce je zaměřena na výběr vhodného kontroléru pro řízení tohoto zdroje. Zde je kladen důraz převážně na účinnost a EMC. Dále se ...
 • Měnič pro napájení výkonové diody LED 

  Puczok, Václav
  Tato práce řeší návrh síťového napájecího zdroje pro výkonovou LED diodu určenou pro osvětlovací účely. Zdroj se skládá ze vstupního síťového vysokofrekvenčního filtru (EMI filtru), tlumícího část elektromagnetického rušení ...
 • Optimalizace aktivní zátěže zdroje s dynamickými výstupními parametry 

  Halama, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem PFC obvodu, určeného k úpravě elektrické energie z nelineárního zdroje. Obvyklé PFC se navrhují pro výkony v oblasti desítek wattů a více. Oproti tomu bude nově navržený obvod pracovat ...
 • Preregulátory pro spínané zdroje 

  Gálus, Matej
  Cílem této práce je navrhnout aktivní korektor účiníku – předregulátor pro spínané zdroje. V úvodu práce jsou zhrnuty možné příčíny nízkého účiníku. Jsou popsány rozdíly mezi vlivem lineárních a nelineárních zátěží na ...
 • Řízení odběru výkonu nekonvenčních zdrojů energie 

  Sládek, Karel
  Cílem práce je řízení odběru výkonu z nekonvenčního zdroje, mikrogenerátoru. Požadována je vysoká účinnost při velmi malém výkonu.
 • Vliv složení mezivrstvy na pevnost adhezního spoje mezi vláknovým a částicovým kompozitem 

  Ibarra, Jonatanh José
  Hlavním cílem této práce je studium aktuálního problému adheze mezi kompozitními materiály, a určení vlivu složení mezivrstvy v pevnosti adhezivního spoje mezi vláknové (FRC) a částicové (PFC) kompozity, používané ve ...