Now showing items 1-20 of 38

 • Adaptivní regulátory s principy umělé inteligence a jejich porovnání s klasickými metodami identifikace. 

  Dokoupil, Jakub
  Práce pojednává o metodice návrhu adaptivního regulátoru opírajícího se o znalost matematického modelu řízené soustavy. Důraz je kladen zejména na problematiku průběžné parametrické identifikace v uzavřené smyčce. Odhadování ...
 • Analýza měření PID degradace FV modulů na bázi křemíku 

  Baklík, Radim
  Diplomová práce se zabývá krystalickými fotovoltaickými moduly v návaznosti na fenomén PID. Práce se zaměřuje na metody zkoumání měnících se elektrických veličin, jako je paralelní odpor a svodový proud, při probíhající ...
 • Automatické udržování letu RC modelu 

  Denk, Filip
  Práce se zabývá stabilizací letu dálkově ovládaného modelu letadla. Cílem je vytvořit systém, který se v průběhu letu sám postará o to, aby letadlo bylo schopné (bez zásahu pilota) udržovat směr letu. Systém využívá 3-osý ...
 • Bezpečné řízení letu drona s využitím měření ze sonarů 

  Benkő, Krisztián
  Bakalárska práca sa zaoberá návrhom, implementáciou a testovaním protinárazového systému pre bezpečné riadenie kvadrokoptéry. Systém je implementovaný pomocou ROS frameworku, v ktorom sa spracovávajú vstupné údaje z ...
 • Bezsensorové polohové řízení solenoidu 

  Keprt, Jaroslav
  Tato diplomová práce se zabývá určením polohy jádra solenoidu v reálném čase na základě měřeného proudu. Reference polohy z proudu je využívána pro zpětnovazební a přímovazebnířízení solenoidu.K této problematice byly ...
 • Hardwarová realizace nemocničního informačnímu systému 

  Friedl, Jan
  Předkládaná práce se zabývá problémem efektivnějšího využití nejen hardware, ale i svobodného software. Na začátku práce jsou obecně představeny svobodné GNU/Linuxové distribuce, přičemž práce je zaměřena na dvě distribuce. ...
 • Kamera pro aplikace v biologii 

  Jurák, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem IP bloků pro termokameru. Tato termokamera je určenou pro zkoumání rostlin. Hlavní součástí termokamery je detektor infračerveného záření, který snímá frekvence v rozsahu 8 – 14 m. ...
 • Komparativní analýza diskrétních regulátorů PID 

  Pála, Matěj
  Bakalářská práce se zaobírá analýzou a komplexním porovnáním různých struktur diskrétních variant PID regulátorů související s testováním na stanovených simulačních a reálných modelech. V první teoretické části jsou popsány ...
 • Konstrukce a výroba výukového modelu "Vrtulník se dvěma rotory" 

  Zouhar, František
  Práce se zabývá návrhem a stavbou výukového modelu "Vrtulník se dvěma rotory". První část práce je věnována konstrukční stránce. Jsou určeny funkční požadavky a je vytvořen soubor možných variant řešení. Z nich je následně ...
 • Laboratorní úlohy pro přípravek Feedback 38-001 

  Gléba, Gergely
  Cieľom práce bolo oboznámiť sa s prípravkom Feedback 38-001, previesť jeho sprevádzkovanie a vytvoriť niekoľko demonštračných laboratórnych úloh. Prvá časť práce sa zaoberá popisom a oživovaním jednotlivých časti prístroja. ...
 • Model pece na výrobu žáruvzdorných materiálů 

  Franek, Lešek
  Obsahem dokumentu je tvorba modelu pece, jeho výsledné porovnání s reálnou pecí a návrh regulátoru. Je zde popsán 3D návrh v programu SolidWorks, tvorba fyzikálního modelu v Comsol Multiphysics a jeho export do Simulinku. ...
 • Modelování a řízení leteckých proudových motorů 

  Voda, Tomáš
  Tato práce se zabývá popisem leteckých motorů, jejich požadavky na řízení a možnostmi řízení těchto motorů. V praktické části byl vytvořen model motoru Jetcat P80-SE. Tento model byl poté ověřen vůči reálnému motoru, kdy ...
 • Modifikace 2. Ziegler-Nicholsovy metody pro případy, kdy metoda selhává. 

  Jaššo, Kamil
  Práca bude zameraná na overenie využitia dopravného oneskorenia spôsobeného prevodníkmi diskrétneho regulátoru na nastavenie jeho parametrov pomocou Ziegler-Nicholsovej frekvenčnej metódy v prípadoch kedy táto metóda zlyháva.
 • Multicopter - dynamický model 

  Musil, Filip
  Bakalářská práce Multicopter - dynamický model se zabývá základními principy letu multicopteru a určováním jeho polohy v prostoru. Další část práce je věnována rešerši možných metod sestavení dynamického modelu a její ...
 • Multifunkční záznamová, měřicí a řídicí jednotka 

  Trávníček, Ivo
  Práce se zabývá návrhem a testováním Multifunkční záznamové, měřicí a řídicí jednotky. Jednotka je založena na mikrokontroléru ATmega, který byl programován v jazyce C. Jednotka obsahuje funkce pro měření fyzikálních ...
 • Nastavování regulátorů PID typu variantami první a druhé metody Zieglera-Nicholse. 

  Bulenínec, Martin
  Táto práca sa zaoberá nastavovaním parametrov PID regulátorov s filtráciu derivačnej zložky a I-PD regulátorov. Pre nastavenie sa využívajú obe metódy Zieglera a Nicholsa. Sú vysvetlené prípady zlyhávania tejto metódy. ...
 • Návrh a řízení samobalancujícího robotu 

  Jiruška, Jiří
  Tato práce se zabývá kompletním návrhem a výrobou autonomního dvoukolového samobalan-cujícího robotu. Cílem práce je stabilizace robotu ve vzpřímené poloze a sledování namalované černé čáry na podlaze jejím snímáním pomocí ...
 • Návrh konstrukce a řízení nestabilního robota se sférickou základnou 

  Špila, Filip
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem, výrobou a realizací řízení nestabilního robota, balancujícího na sférické základně, známého také pod názvem ballbot. Předpokládá se kompletní návrh konstrukce, výběr pohonných ...
 • Návrh konstrukce, řízení a elektroniky pro nestabilní balancující vozidlo 

  Zouhar, František
  Práce se zabývá návrhem konstrukce, řízení a elektroniky pro nestabilní balancující vozidlo. První část práce se zabývá stanovením požadavků na funkci a následným návrhem a výrobou konstrukce v závislosti na stanovených ...
 • Nelineární řízení komplexních soustav s využitím evolučních přístupů 

  Minář, Petr
  Problematika optimalizace složitých soustav za použití algoritmů umělé inteligence, je relativně nový vědní obor a má mnohé způsoby využití v technické praxi. Vhodné algoritmy na řešení podobných úloh jsou třeba genetický ...