Now showing items 1-20 of 37

 • Algoritmy bezsnímačového řízení pohonu se synchronním motorem 

  Mališ, Martin
  Cílem této diplomové práce je porovnání algoritmů pro bezsnímačové řízení synchronního motoru s permanentními magnety. Pozornost je zaměřena zejména na deterministické metody estimace stavů, ověření jejich dynamických ...
 • Algoritmy monitorování a diagnostiky elektrických pohonů založené na modelu 

  Kozel, Martin
  Tato práce se zabývá studiem elektrických pohonů s typickými poruchami. Jsou zde představeny a odsimulovány modely PMSM se zkratem na vinutí. Tyto modely zahrnují varianty motoru s jednou pólovou dvojicí a s více pólovými ...
 • Algoritmy prediktivního řízení elektrických pohonů 

  Mynář, Zbyněk
  Tato diplomová práce se zabývá algoritmy prediktivního řízení střídavých pohonů. V úvodní části se nachází shrnutí současného stavu teorie a dále popis a zařazení nejvýznamnějších prediktivních algoritmů. Zvláštní kapitola ...
 • Analýza chování měniče při řízení PMSM motoru 

  Buchal, David
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem programového řešení pro mikrokontrolér AURIX TC234 od společnosti Infineon Technologies, které umožní vzorkování signálu s požadavkem na co nejkratší periodu vzorkování a na libovolné ...
 • Analýza soustředěných vinutí synchronních motorů s permanentními magnety 

  Menoušek, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zabývá konstrukcí, principem funkce synchronních strojů s permanentními magnety a analýzou jejich vlastností. V rámci práce je provedeno seznámení se s materiály permanentních magnetů a jejich ...
 • Analýza soustředěných vinutí synchronních motorů s permanentními magnety 

  Menoušek, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zabývá konstrukcí, principem funkce synchronních strojů s permanentními magnety a analýzou jejich vlastností. V rámci práce je provedeno seznámení se s materiály permanentních magnetů a jejich ...
 • Analýza synchronního stroje s permanentními magnety o výkonu 1,1 MW 

  Homolová, Romana
  Tato diplomová práce se zabývá pojednáním o synchronním motoru s permanentními magnety a výpočtem jeho parametrů. V první části je rozebrána konstrukce motoru a~uvedeny různé typy používaných permanentních magnetů. Část ...
 • Aplikace nelineárního prediktivního řízení pro pohon se synchronním motorem 

  Kozubík, Michal
  Tato práce se zabývá možnostmi aplikace nelineárního prediktivního řízení pro elektrické pohony. Konkrétně pro pohony se synchronním motorem s permanentními magnety. Práce okrajově popisuje vlastnosti tohoto typu pohonu a ...
 • Automatický návrh synchronních strojů 

  Fiala, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou návrhu synchronních strojů. První část práce je věnována popisu funkce a konstrukce synchronního stroje. V další části je popsán postup návrhu synchronních motorů s budicím ...
 • Compactrio Module For Servomotor Control 

  Macek, Daniel (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2019)
  The paper deals with the design of a user card for the National Instruments CompactRIO platform. The proposed module allows control of servomotors such as BLDC or PMSM, with the possibility of being connected as a feedback ...
 • Computational Performance Of Arm Cortex M4 Andm7 Microcontroller On Motor Control Application 

  Otava, Lukáš (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2017)
  The paper is focused on a comparison of three microcontrollers from computational performance point of the view. The comparison is performed on motor control and fault detection algorithm code executed from microcontroller ...
 • Double three-phase PMSM structures for fail operational control 

  Kozovský, Matúš; Blaha, Petr (IFAC, 2019-10-29)
  This paper deals with permanent magnet synchronous motors (PMSM) structures. Especially their double three-phase arrangements are analysed in detail. Comparison of three different structures is treated. Non-overlapping ...
 • Field Oriented Control Of Pmsm Using Aurix Tricore Microcontroller 

  UresCiriaco, Marta (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2019)
  This article deals with the application of Field oriented control, or Vector control, to regulate a Permanent magnet synchronous motor. The development is going to be done configuring all the needed peripherals of a ...
 • Identifikace parametrů synchronních motorů s permanentními magnety 

  Dušek, Martin
  Tato práce se zabývá on-line identifikací parametrů synchronního motoru s permanentními magnety. Je diskutováno využití čtyř různých identifikačních algoritmů založených na metodě nejmenších čtverců a MRAS. Funkčnost ...
 • IP core pro řízení BLDC motorů 

  Hráček, Marek
  Tato diplomová práce pojednává o vektorovém řízení synchronních BLDC a PMSM motorů pomocí FPGA. V první části je popsána základní teorie těchto motorů a jejich řízení. Následně je popsáno vektorové řízení a jeho náležitosti ...
 • Kompenzace nelinearit při řízení střídavých pohonů 

  Buchta, Luděk
  V úvodu dizertační práce je provedena analýza vlivu mrtvého času a dalších nelinearit napěťového měniče. Na základě provedené analýzy byly navrženy tři kompenzační strategie pro vektorově řízený PMSM (Permanent Magnet ...
 • Model synchronního motoru 

  Petruška, Ľubomír
  Hlavným ciežom práce bolo priblížiť konštrukciu, činnosť a matematický model synchrónneho motoru a jeho následné namodelovanie v prostredí Matlab Simulink. Práca sa hlavne zameriava na elektromotory s permanentnými magnetmi ...
 • Modelování elektrických pohonů na platformě CompactRIO s využitím FPGA 

  Kozumplík, Karel
  Tato diplomová práce se zabývá modelováním elektrických pohonů na platformě CompactRIO s využitím FPGA. Konkrétně je zde popsán, namodelován a otestován synchronní motor s permanentními magnety (PMSM). V práci je uveden ...
 • Modelování synchronního motoru s permanentními magnety v nestandardních situacích 

  Daniel, Martin
  V průmyslových aplikacích dochází k stále většímu nasazení synchronních motorů s permanentními magnety. Proto je požadována i simulace chování těchto motorů v neobvyklých situacích. Díky těmto simulacím chceme předejít ...
 • Moderní metody bezsnímačového řízení pohonů s PMSM motorem 

  Lepka, Jaroslav
  Cílem této disertační práce je prozkoumat možnosti řízení PMSM motoru a navrhnout komplexní řešení bezsnímačového řízení ve velkém rozsahu otáček a momentů. Navržené řešení obsahuje prvky, které umožňují průmyslovou realizaci ...