Now showing items 1-13 of 13

 • Diagnostika PN přechodu křemíkových vysokonapěťových usměrňovacích diod pomocí šumu mikroplazmatu 

  Raška, Michal
  Práce se zabývá diagnostikou lokálních defektů v PN přechodu a přináší nové poznatky v oblasti chování šumu mikroplazmatu a jeho využití k určení změny teploty uvnitř PN přechodu. Právě defekty v PN přechodech jsou zdrojem ...
 • Diagnostika polovodičových materiálů metodou EBIC 

  Davidová, Lenka
  Diplomová práce je zaměřena na diagnostiku polovodičových materiálů metodou EBIC (měření proudů indukovaných svazkem), stanovování doby života minoritních nosičů, resp. jejich difuzní délky. V teoretické části práce je ...
 • Měření kapacity vysokonapěťových přechodů PN 

  Derishev, Anton
  Práce se zabývá měřením kapacity vysokonapěťových PN přechodů. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část podává pohled základních vlastností PN přechodů a metod měření kapacity přechodů PN, ...
 • Měření kvantové účinnosti optoelektronických prvků a návrh laboratorního měřícího systému 

  Lipr, Tomáš
  V této práci je řešena problematika měření kvantové účinnosti optoelektronických prvků. Je zde vysvětlen princip fungování solárního článku a zaveden pojem kvantová účinnost. Poté je diskutován vliv polovodičové struktury ...
 • Návrh fotovoltaického systému rodinného domu 

  Darebný, Tomáš
  V této diplomové práci jsou shrnuty základní poznatky o fotovoltaické přeměně energie, zařízeních a materiálech, které se ve fotovoltaice používají. Hlavním cílem této práce je zorientovat čtenáře ve fotovoltaických ...
 • Návrh měřiče VA charakteristik dvojpólů 

  Štěpnička, Martin
  Práce popisuje návrh měřicího přístroje volt-ampérových charakteristik PN přechodů vhodný pro měření charakteristik stabilizačních diod. Popisuje základní princip PN přechodu a s ním spojené jevy. Část textu rozebírá jak ...
 • Počítačové modelování MOSFET tranzistoru 

  Major, Jan
  Práce je zaměřena na počítačové modelování PN přechodu a MOSFET tranzistoru v programu COMSOL Multiphysics a v programu TiberCAD. V textu je pojednáno o driftu a difůzi v polovodičích. Také je ukázán způsob modelování PN ...
 • Polovodičové struktury, metoda nábojového sběru 

  Golda, Martin
  Práce pojednává o studiu struktur polovodivého křemíku. Popisuje vlastnosti tohoto prvku a vytvoření polovodiče typu P a N, dále se zabývá typy poruch krystalické mřížky. Zabývá se popisem metod sledování poruch v polovodiči, ...
 • Provozní vlastnosti LED zdrojů 

  Brdečko, Aleš
  Tato semestrální práce se zabývá problematikou LED (diod emitujících světlo).V textu nalezneme obecné shrnutí poznatků o LED, co se týče jejich historie, konstrukce, principu činnosti a také pojednání o jednotlivých ...
 • Průzkum trhu výkonových polovodičových součástek 

  Gama, Richard
  V tejto práci rozoberiem niekoľko diskrétnych súčiastok a ich odlišnosti v štruktúre, statických a spínacích vlastnostiach ako aj odlišnosti v ich konštrukčných riešeniach a pri výrobnom procese. Po nich priblížim problematiku ...
 • Šumová diagnostika PN přechodu usměrňovacích diod 

  Klimíček, Jaromír
  Práce se zabývá návrhem měřící aparatury pro měření šumu mikroplazmy. Šum mikroplazmy vzniká v defektních částech PN přechodu. Cílem této práce je navrhnout měřící aparaturu a realizovat funkční pracoviště pro měření šumu ...
 • Vliv magnetického pole na vlastnosti fotovoltaických článků 

  Kadlec, Michal
  Tato diplomová práce popisuje problematiku P-N přechodu fotovoltaických článků, fyziku fotovoltaického jevu, základní používané materiály ve fotovoltaice a jejich vlastnosti, důležitými pro oblast fotovoltaiky. Zabývá se ...
 • Využití záření emitovaného z lokálních oblastí PN přechodu pro diagnostiku solárních článků 

  Krčál, Ondřej
  Je-li PN přechod závěrně polarizován a oblast přechodu obsahuje lokální defekty, může v těchto oblastech dojít ke vzniku lokálních lavinových průrazů. Ty se objevují obvykle při dostatečně velkých závěrných napětích, ale ...