Now showing items 1-20 of 28

 • Analýza a návrh elektronického obchodu firmy 

  Kohoutek, Josef
  Ve své bakalářské práci se zaměřuji na návrh nového řešení elektronického obchodu pro firmu ABBAS, a.s. která se specializuje na prodej bezpečnostních systémů, především pak na kamerové systémy. Bakalářská práce je rozdělena ...
 • Analýza digitální marketingové komunikace firmy a návrh zlepšení 

  Peša, Jakub
  Diplomová práce se zabývá marketingovými komunikačními kanály vybrané společnosti, s digitálním zaměřením. Práce je zkomponována na principu datové analýzy a návrhu zlepšení pro firmu, se záměrem implementace. Rozsah práce ...
 • Analýza firmy a realizace změn 

  Staněk, Miroslav
  Předmětem této diplomové práce je analýza vybrané firmy a realizace změn, které z analýzy vyplývají. Hlavní změnou je zavedení internetového obchodu. Na základě této práce by firma měla být schopna efektivně realizovat ...
 • Analýza propagace webového portálu 

  Švarc, Pavel
  Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu propagace webového portálu firmy TOPPEX s.r.o. s názvem Krok za krokem k ekonomické samostatnosti. Tento portál firma založila v roce 2012 a na jaře 2013 realizovala pro portál ...
 • Firemní web jako nástroj marketingu 

  Sušil, Zbyněk
  Diplomová práce řeší problém firmy, která má svoje vlastní internetové stránky, ale není s nimi spokojena. Diplomová práce obsahuje návrh jak zviditelnit její web a dosáhnout co nejlepších pozic ve vyhledávačích. Zabývá ...
 • Inteligentní kamera 

  Gogol, František
  Inteligentní kamerou se rozumí kamera doplněná o řídicí, vyhodnocovací popřípadě komunikační a zobrazovací jednotku, nejčastěji tvořenou jako embedded systém. Data získaná kamerou se ihned požadovaným způsobem zpracují a ...
 • Komplexní marketingová strategie v online prostředí 

  Novák, Michal
  Práce má za cíl poskytnout základní přehled marketingových koncepcí a nástrojů využitelných pro prostředí Internetu, zmapovat aktuální trendy v online prostředí a aplikovat je na konkrétní řešení komplexní marketingové ...
 • Komunikační mix podniku 

  Bedáň, Martin
  Bakalářská práce se zabývá komunikačním mixem společnosti Kubíček Amis s.r.o. Analyzuje komunikační nástroje, které jsou současně využívány ke komunikaci a propagaci firmy. Přínosem této bakalářské práce by mělo být ...
 • Komunikační mix podniku 

  Bedáň, Martin
  Bakalářská práce se zabývá komunikačním mixem společnosti Kubíček Amis s.r.o. Analyzuje komunikační nástroje, které jsou současně využívány ke komunikaci a propagaci firmy. Přínosem této bakalářské práce by mělo být ...
 • Marketingová komunikace 

  Smolíková, Barbora
  Diplomová práce se zabývá online marketingovou komunikací společnosti Reinto. Práce je rozdělena na tři části. V první teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy důležité pro pochopení daného tématu. Ve druhé části ...
 • Marketingová komunikace 

  Smolíková, Barbora
  Práce se zabývá optimalizací online marketingové komunikace společnosti Reinto. Na základě provedených analýz je navržena optimalizace stávající online marketingové komunikace včetně rozpočtu, analýzy rizik, časového ...
 • Marketingová komunikace 

  Sedlák, Radoslav
  Diplomová práca sa zaoberá marketingovou komunikáciou internetového obchodu s krmivom a potrebami pre psov. Práca vychádza z teoretických poznatkov, na ktorých je založená analýza. Dáta z analýzy sú následne spracované a ...
 • Marketingový plán pro firmu Robertone Motors 

  Raždíková, Kateřina
  Tato bakalářská práce je zaměřena na téma marketingový plán pro firmu známou pod názvem Robertone Motors, která se zabývá přestavbou a opravou amerických automobilů. Tato firma dosud žádný marketingový plán nemá, ač se již ...
 • Model e-reklamy ve zvoleném segmentu elektronického obchodu 

  Smrž, Marek
  Diplomová práce popisuje a hodnotí malou firmu, která se zabývá výrobou a prodejem keramických produktů. Práce je rozdělena na několik částí, ve kterých se zaměřuje zejména na analýzu elektronického obchodu, který firma ...
 • Návrh E-marketingu firmy 

  Hadrava, Martin
  Práce obsahuje základní teoretická východiska ke zpracování e-marketingu společnosti, předkládá dvě varianty návrhů řešení problematiky. Varianta první obsahuje základní webovou prezentaci se SEO optimalizací. Varianta ...
 • Návrh internetové propagace pro elektronický obchod 

  Němec, Pavel
  Diplomová práce se věnuje problematice návrhu online propagace pro konkrétní skupinu internetových obchodů. První část se zabývá objasněním pojmů, které jsou úzce spjaty s danou problematikou. V druhé části je analyzována ...
 • Návrh komunikačního mixu ve vybrané společnosti 

  Řehák, David
  Diplomová práce se zabývá návrhem možných zlepšení v komunikačním mixu vybraného podniku. Práce je rozdělena do tří hlavních částí. První je teoretická rešerše, která je východiskem pro analýzu současné situace, ve které ...
 • Návrh marketingové strategie podniku 

  Pelán, Radim
  Bakalářská práce se zabývá návrhem marketingového plánu e-shopu Brašničky.cz provozovaného společností OPTIMAL TWIN s.r.o. V první části popisuje teorii marketingu se zaměřením na online marketing. Druhá část se věnuje ...
 • Návrh marketingové strategie služby sKým.cz 

  Mareš, Karel
  Diplomová práce se věnuje problematice marketingové strategie pro začínající webovou službu sKým.cz. V teoretické části nejprve představuji obecné poznatky pro pochopení problematiky a dále provádím výzkumy a analýzy ...
 • Návrh řešení elektronického obchodu pro vybranou firmu 

  Zajac, Matej
  Diplomová práca sa zaoberá návrhom elektronického obchodu a jeho následnej propagácie pre vybranú firmu. Nový návrh je dôsledkom zlého technického stavu starého riešenia, ktoré navyše nebolo podporované žiadnymi možnosťami ...