Now showing items 1-20 of 22

 • Bezkontaktní měření a analýza vitálních parametrů 

  Kolářová, Jana
  Tématem této práce je zpracování videa obličeje za účelem detekce vitálních parametrů – byla zvolena tepová a dechová frekvence. Účelem je bezkontaktní a bezbolestná metoda pro stanovení těchto parametrů jak pro jednodušší ...
 • Estimátor v systému regulace s proměnlivou strukturou 

  Dvořáček, Martin
  Práce se zabívá konkrétním způsobem využítí lineárních přípůstkových estimátorů a stavového přírůstkového regulátoru při zpětnovazebním vstupně výstupním řízení. Estimátory využívají normální tvar pozorovatelnosti stavového ...
 • Frekvenční analýza EEG signálu pro detekci bdělosti mozku 

  Pohludka, Aleš
  Práce je zaměřena na základy elektroencefalografie, způsob měření elektroencefalogra- fických signálů, jejich zpracování a především interpretací signálu ve frekvenční a časově- frekvenční oblasti za účelem detekce mentální ...
 • Implementace PSD regulátoru do mikrokontroléru MCF52233 

  Lang, Stanislav
  Cílem mé bakalářské práce je návrh a realizace číslicového regulátoru s možností uživatelského nastavení. První dvě kapitoly jsou zaměřeny teoreticky, uvádějí do problematiky regulace a poskytují základní seznámení s ...
 • The Importance Of Specifying Rr Interval Normalization Method 

  Milek, Jakub (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2018)
  The main objective of this article is to bring attention to RR intervals resampling. Many researchers dealing with HRV problematic neglect to mention which algorithm they are using in their research. Some of the commonly ...
 • Komparativní analýza diskrétních regulátorů PID 

  Pála, Matěj
  Bakalářská práce se zaobírá analýzou a komplexním porovnáním různých struktur diskrétních variant PID regulátorů související s testováním na stanovených simulačních a reálných modelech. V první teoretické části jsou popsány ...
 • Komunikace mezi PLC B&R a PC 

  Šlichta, Pavol
  Cieľom tejto bakalárskej práce je naštudovanie softvérovej podpory firmy B&R a na jej základe vytvorenie funkcií, ktoré budú zapisovať/čítať dáta z/do PLC. V úvodnej časti sú uvedené základné možnosti komunikácie z PLC. ...
 • Laboratorní úloha s regulací teploty 

  Telecký, Jakub
  Tato práce pojednává o regulaci a variantách, které lze k tomu využít. V teoretické části jsou proto uvedeny základní pojmy z oblasti automatizace a regulátorů. Hlavní částí je praktická část. Ze zakoupených částí je složena ...
 • Mikroprocesorem řízený regulátor teploty 

  Perůtka, Martin
  Cílem této práce bylo navrhnout a realizovat mikroprocesorem řízený regulátor teploty, který bude ovládán pomocí PC, nebo přímo ze svého ovládacího panelu. Regulátor by měl sloužit pro regulaci teploty například v místnostech, ...
 • Model pece na výrobu žáruvzdorných materiálů 

  Franek, Lešek
  Obsahem dokumentu je tvorba modelu pece, jeho výsledné porovnání s reálnou pecí a návrh regulátoru. Je zde popsán 3D návrh v programu SolidWorks, tvorba fyzikálního modelu v Comsol Multiphysics a jeho export do Simulinku. ...
 • Modifikace 2. Ziegler-Nicholsovy metody pro případy, kdy metoda selhává. 

  Jaššo, Kamil
  Práca bude zameraná na overenie využitia dopravného oneskorenia spôsobeného prevodníkmi diskrétneho regulátoru na nastavenie jeho parametrov pomocou Ziegler-Nicholsovej frekvenčnej metódy v prípadoch kedy táto metóda zlyháva.
 • Porovnávací studie diskrétních PSD regulátorů 

  Pelikán, Radek
  Ve své bakalářské práci jsem se zabýval ověřováním a porovnáváním heterogenních struktur diskrétních PSD regulátorů. Nejprve je uveden postup převodu spojitého PID regulátoru na diskrétní PSD regulátor. Poté jsem popsal ...
 • Porovnávací studie diskrétních PSD regulátorů 

  Vaňková, Tereza
  Bakalářská práce je zaměřena na ověření heterogenních struktur diskrétního PSD regulátoru při různých strukturách procesů. V první teoretické části je popsán spojitý PID regulátor, přechod od spojitého řízení k diskrétnímu ...
 • Porovnávací studie PID a PSD regulátorů 

  Staněk, Viktor
  Popis struktur PID a PSD regulátorů. Ověření funkce heterogenních struktur PSD regulátorů na typických přenosových funkcích. Odezvy na změnu vstupní hodnoty a vstup poruchy. Vliv změny vzorkovací periody u PSD regulátorů. ...
 • Průmyslový regulátor PID s autotunerem a vizualizací 

  Prudký, Miroslav
  Cílem diplomové práce je vytvoření softwaru realizujícího průmyslový PID regulátor, umožňující beznárazové přepínání a automatické ladění parametrů. Dále má být vytvořena vizualizace pro tento regulátor. Celý regulátor má ...
 • Realizace a analýza regulačních obvodů v MATLAB/Simulink 

  Hanuš, Tomáš
  Bakalářská práce je zaměřená na porovnávání vlastností nejpoužívanějších typů regulátorů. Toto porovnání je realizováno v programu MATLAB/Simulink na modelu stejnosměrného motoru. Nejprve je v bakalářské práci uveden ...
 • Robotický nákupní košík 

  Kuřátko, Jiří
  Bakalářská práce se zabývá návrhem aplikace pro plánování pohybu robota tak, aby následoval zadaného člověka. Práce se zpočátku věnuje senzoru Microsoft Kinect, který je pouţit pro snímání okolních objektů. Dále jsou ...
 • Řízení modelů regulovaných soustav 

  Procháska, František
  Práce je zaměřena na návrh a realizaci modelů regulovaných soustav pomocí operačních zesilovačů a jejího řízení regulátory typu PSD, Beta PSD a on-ff.
 • Samonastavitelná regulace elektrického motoru 

  Havlíček, Jiří
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou samočinně se nastavujících PSD regulátorů. Parametry modelu jsou získány jednorázovou metodou nejmenších čtverců. Za pomoci programu Matlab/Simulink jsou jednotlivé průběhy PSD ...
 • Software pro ruční rozměření signálů EKG 

  Jež, Radek
  Tato práce se zabývá hodnocením EKG ve smyslu klasifikace rytmu a analýzy HRV. V teoretické části práce jsou popsány základy fyziologie srdce a jeho obvyklé patologie, základy elektrokardiografie, hodnocení EKG a standardy ...