Now showing items 1-13 of 13

 • Akcelerace částicových rojů PSO pomocí GPU 

  Záň, Drahoslav
  Tato práce sa zabývá populačně založenou stochastickou optimalizační technikou PSO (Particle Swarm Optimization) a její akcelerací. Jedná se o jednoduchou, ale velmi efektivní techniku, určenou k řešení složitých ...
 • Akcelerace částicových rojů PSO pomocí GPU 

  Krézek, Vladimír
  Tato práce se zabývá technikou PSO (Particle Swarm Optimization neboli Optimalizace pomocí částicových rojů), s jejíž pomocí je možné řešit komplexní problémy. Tuto techniku lze využít při řešení složitých kombinatorických ...
 • Algoritmy monitorování a diagnostiky elektrických pohonů založené na modelu 

  Kozel, Martin
  Tato práce se zabývá studiem elektrických pohonů s typickými poruchami. Jsou zde představeny a odsimulovány modely PMSM se zkratem na vinutí. Tyto modely zahrnují varianty motoru s jednou pólovou dvojicí a s více pólovými ...
 • Aplikace optimalizační metody PSO v podnikatelství 

  Veselý, Filip
  Tato práce se zabývá dvěma optimalizačními problémy, problémem obchodního cestujícího a shlukovou analýzou. Řešení těchto optimalizačních problémů je aplikováno na potřeby společnosti INVEA-TECH. Práce dále stručně popisuje ...
 • Optimalizace investičního portfolia pomocí metaheuristiky 

  Haviar, Martin
  Diplomová práce se zabýva návrhem a implementací investičního modelu, který aplikuje metody Postmoderní teorie portfolia. Na optimalizaci portfolia je použitá metaheuristika optimalizace rojem částic (PSO), které parametry ...
 • Optimalizace modelu odrušovacího filtru 

  Surovec, Vojtěch
  V úvodní části práce jsem teoreticky rozebral současný stav měření vložného útlumu odrušovacího filtru a popsal jednotlivé metody měření. Dále jsem se zabýval globálními optimalizačními metodami a některé z nich teoreticky ...
 • Optimalizace nastavení závodního vozu simulátoru TORCS 

  Srnec, Pavel
  Tato práce pojednává o přírodních optimalizačních technikách, které jsou využity pro řešení problému nastavení závodního vozu. Nejdříve jsou v rámci optimalizačních technik představeny evoluční algoritmy. Největší důraz ...
 • Optimization of Transient Response Radiation of Printed Ultra Wideband Dipole Antennas (Using Particle Swarm Optimization Method) 

  Cerny, P.; Mazanek, M. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2007-06)
  In case of particular ultra wideband applications (i.e. radar, positioning, etc.), it is crucial to know the transient responses of antennas. In the first part of the paper, the optimization process searches for the dipole ...
 • Počítačový model tranzistoru FET 

  Kaupa, Petr
  Práce pojednává o tranzistorech FET, základních principech jejich fungování a vlastnostech. Zabývá se především simulováním tranzistorů MOSFET v programu FEMLAB. Dále se zabývá optimalizací parametrů simulovaného modelu ...
 • Pokročilé algoritmy analýzy datových sekvencí v Matlabu 

  Götthans, Tomáš
  Cílem této práce je se seznámení s možnostmi programu Matlab z hlediska detailní analýzy deterministických dynamických systémů. Jedná se především o analýzu časové posloupnosti a o nalezení Lyapunových exponentů. Dalším ...
 • Řešení optimalizačních úloh algoritmy PSO 

  González, Marek
  Práce se zabývá popisem algoritmu particle swarm optimization (PSO) a demonstrací jeho činnosti na vybraných optimalizačních úlohách. PSO byl převážně navržen pro spojitou optimalizaci a řadí se mezi algoritmy hromadné ...
 • Sledování spektra a optimalizace systémů s více nosnými pro kognitivní rádio 

  Povalač, Karel
  Dizertační práce se zabývá problematikou sledování kmitočtového spektra a následném využití daného frekvenčního pásma komunikačním systémem s více nosnými frekvencemi, jehož nastavení parametrů je provedeno na základě ...
 • Toolbox pro spolupráci MATLABu s externími simulačními programy 

  Moravec, Petr
  V diplomové práci je popsáno skriptovací rozhraní dvou programů CST a HFSS pro vlnovou analýzu elektromagnetických struktur. Práce je zaměřena především na možnosti ovládání těchto programu přes skriptovací jazyky a systémové ...