Now showing items 1-17 of 17

 • Aplikační možnosti programovatelného zesilovače LNVGA 

  Sobotka, Josef
  Tato práce se zabývá nejprve teoretickým popisem kvalitativních vlastností a parametrů některých moderních aktivních prvků, dále rozebírá teorii grafů signálových toků na úrovni použitelné pro následující metody návrhu ...
 • Audio zesilovač s modulací PWM pro laboratorní výuku 

  Holub, Josef
  Tato práce se zabývá teoretickým rozborem podstatných částí zesilovače pracujícího ve třídě D. Popisuje principy a vztahy mezi jednotlivými bloky. V druhé části se věnuje návrhu blokového zapojení spínaného zesilovače pro ...
 • Dynamický model synchronního stroje s využitím magnetických ekvivalentních obvodů 

  Svetlík, Martin
  Práca popisuje tvorbu dynamického modelu synchrónneho generátora, s použitím náhradného magnetického ekvivalentného obvodu. Konštrukcia modelu vychádza zo znalosti geometrických rozmerov, magnetizačnej charakteristiky ...
 • Elektromagnetický pohon jednoduchých objektů 

  Kolek, Andrej
  Hlavným cieľom tejto práce je zoznámiť sa s princípom pohybu veľmi malých telies pomocou elektromagnetickej sily. V prvej časti sa zoznámime s teóriou elektromagnetizmu a delením coil gunov. V druhej časti sa zameriame na ...
 • Knihovna prvků s vlastním ohřevem pro PSpice 

  Šrut, Martin
  Tato bakalářská práce je věnována tématu Knihovna prvků s vlastním ohřevem pro PSpice, který se zabývá teplotním nedostatkem v PSpice a návrhem modelů rezistoru, diody a tranzistor s ošetřením tohoto problému. Práce ...
 • Konstrukce audio výkonového zesilovače spínané koncepce 

  Macek, Libor
  Tato práce je rozdělena do čtyř částí. První část se zabývá popisem a vysvětlením obecných principů zesilovačů spínaných koncepcí. V druhé částí práce je praktický návrh zesilovače ve třídě D, popis jednotlivých bloků a ...
 • Memristor s PWL charakteristikou 

  Holas, Jiří
  Bakalářská práce se zabývá analogovou emulací memristorové paměti s po částech lineární charakteristikou typu náboj-tok, která je navrhována do moderních digitálních pamětí. V první části dokumentu jsou shrnuty základní ...
 • Model synchronního stroje s PM založeného na ekvivalentní reluktanční síti 

  Sporni, Peter
  Táto práca pojednáva o problematike vytvárania a simulácie reluktančnej sieti synchrónneho stroja s V tvarovanými permanentnými magnetmi v programe PSpice. Na začiatku sa oboznámime s konštrukciou a parametrami stroja a ...
 • Modely tranzistorů technologie CMOS 0.35 um I3T pro PSpice 

  Veverka, Vojtěch
  Práce je zaměřena na tvorbu modelů aktivních součástek pro obvodový simulační program PSpice. Jedná se především o tvorbu modelů na základě textového popisu dostupného v knihovnách nástroje Cadence Spectre a jejich převod ...
 • Návrh desek s plošnými spoji na platformě OrCAD 16 

  Horčička, Martin
  Tato práce je zaměřena na návrh desek s plošnými spoji v prostředí OrCAD 16, zejména na specifikaci vhodné metodiky postupu při jejich návrhu. Součástí práce je sada vzorových úloh,  na kterých je vysvětlen a prezentován ...
 • Pasivní PFC filtry pro spínané napájecí zdroje 

  Matejov, Michal
  Tato práce se zabývá teorií spínaných napájecích zdrojů. Jsou popsány různé způsoby jejich zapojení, které se v praxi používají. V navazující části jsou definovány požadavky na vstupní napájecí obvody pro tyto zdroje, ...
 • Rozptylové ztráty v magnetických materiálech na konci statorového svazku 

  Kopecký, Ivo
  Práce se zabývá zkoumáním magnetického pole a magnetických toků na konci statorového svazku u synchronního stroje. Tato problematika je řešena metodou nelineární magneticky odporové sítě, která je simulovaná v programu ...
 • Šumová analýza základních obvodů pro analogové zpracování zvukových signálů 

  Humpolíková, Michaela
  Vznik šumu v analogových obvodech je problémem pro kvalitu výstupního signálů. Existuje řada příčin jeho vzniku, šum způsobují jak vlastní součástky sestavené do obvodu, tak samotné sestavení obvodu. Práce shrnuje teoretické ...
 • Ultrazvukový indikátor toku krve 

  Vožda, Michal
  Tato práce se zabývá dopplerovskými metodami měření průtoku krve cévami a návrhem jednoduchého indikátoru s kontinuální vlnou pro kmitočet 4 MHz a intenzitu ultrazvuku 100 mW/cm2. Práce obsahuje podrobný popis jednotlivých ...
 • Uživatelské rozhranní pro konverzi obvodového zapojení zapsaného ve formátu SPICE netlist do odpovídajícího grafického znázornění 

  Forman, Zdeněk
  Uživatelské rozhraní pro konverzi obvodového zapojení zapsaného ve formátu SPICE netlist do odpovídajícího grafického znázornění je velmi zajímavé a většina softwarových balíků pro zpracování elektrotechnických schémat ...
 • Výpočet magnetického pole transformátoru pomocí odporové sítě 

  Bláha, Martin
  Práce se zabývá návrhem odporov-vodivostní sít. Pomocí této sít je modelován transformátor. Na modelu se provedou simulace v programech PSpice a Simscape. Pro vyhodnocení výsledk byly použity hodnoty zjištné pomocí metody ...
 • Zařízení pro zpracování audio signálu pomocí signálového procesoru 

  Lev, Lukáš
  Diplomová práce pojednává o problematice zpracování audio signálu pomocí signálového procesoru. V současné době se signálový procesor vyskytuje téměř ve všech zařízeních, které zpracovávají či nějak upravují zvuk v digitální ...