Now showing items 1-19 of 19

 • Emise středotlakých parních kotlů na plynné palivo 

  Zavadil, Jan
  Cílem této bakalářské práce je popis středotlakého parního kotle na plynné palivo a emisí vznikajících při spalování zemního plynu, a následné zhodnocení naměřených znečišťujících látek při pětiletém provozu. První část ...
 • Kotel na spalování čistého dřeva 60t/h 

  Dufek, Adam
  Cílem této práce je navrhnout kotel na spalování čistého dřeva o výkonu 60t/h. Prvkový rozbor paliva byl dodán spolu se základními parametry kotle. Pro dané složení paliva byly vypracovány stechiometrické výpočty. Po ...
 • Kotel na spoluspalování plynů 

  Pavlík, Marek
  Tato práce zpracovává návrh kotle na spoluspalování koksárenského a vysokopecního plynu. Ve výpočtu je zahrnuta stechiometrie, výpočet účinnosti kotle, parního výkonu a podrobný návrh i následné dimenzování výhřevných ...
 • Navrhněte parní kotel s přirozenou cirkulací na spalování dřevní štěpky 

  Vaculík, Jaroslav
  Tématem této diplomové práce je návrh parního kotle s přirozenou cirkulací na spalování dřevní štěpky dle zadaných parametrů. Jedná se o kotel o výkonu 12 t/h s výstupními parametry přehřáté páry 3,3 MPa o teplotě 400 °C ...
 • Návrh kotle na spalování slámy, 10t/h,320°C 

  Truhlář, Marek
  Cílem diplomové práce je návrh roštového parního kotle o výkonu 10 t/h pro spalování slámy. Vyrobená pára má parametry 320 °C, 3,2 MPa. Pro dané palivo (obilní sláma) je vypracován stechiometrický výpočet. Následuje výpočet ...
 • Návrh kotle na spoluspalování zemního plynu a vysokopecního plynu 

  Šebela, Jakub
  Cílem diplomové práce je vypracování návrhu kotle na spoluspalování vysokopecního a zemního plynu. V první fázi je proveden stechiometrický výpočet pro směs plynů. Následuje návrh spalovací komory a návrh jednotlivých ...
 • Návrh parního kotle 

  Kadlec, Tomáš
  Cílem této diplomové práce je návrh parního kotle na spalování černého uhlí o výkonu 160t/h. Práce je rozdělena do několika částí. Nejdříve jsou provedeny stechiometrické výpočty a výpočty entalpií vzduchu a spalin, po ...
 • Návrh parního kotle na spalování hnědého uhlí, parametry páry 235 t/h, 14 MPa, 540°C 

  Horák, Stanislav
  Cílem této diplomové práce je navrhnout kotel na spalování hnědého uhlí o výkonu 235 t/h. Práce je rozdělena do několika částí. Prvně jsou provedeny stechiometrické výpočty a výpočty entalpie vzduchu a spalin. Následuje ...
 • Návrh parního plynového kotle 

  Kuriál, Jakub
  Tato diplomová práce se věnuje návrhu parního kotle na spalování zemního plynu. Návrh obsahuje stechiometrický výpočet, výpočet účinnosti kotle, tepelné výpočty a stanovení geometrických parametrů kotle a teplosměnných ...
 • Parní kotel na dřevní štěpku 88t/h 

  Lučko, Martin
  Cílem této práce je návrh parního kotle o výkonu 88 t/h pro spalování čistého dřeva. Prvkový rozbor paliva a parametry zadání byly dodány spolu se základními parametry kotle. Pro dané palivo je vypracován stechiometrický ...
 • Parní kotel na spalování dřeva 40t/h 

  Mach, Ondřej
  Tématem této diplomové práce je návrh parního kotle na spalování biomasy – čistého dřeva dle zadaných parametrů. Pro zadané parametry byly stanoveny stecheometrické výpočty a výpočty entalpie spalin. Postupně se navrhuje ...
 • Parní kotel na spalování lihovarských výpalků 50t/h. 

  Plot, Rostislav
  Tato diplomová práce se věnuje výpočtu kotle na lihovarské výpalky. V dnešní době, kdy dochází zásoby fosilních paliv se právě biomasa jeví jako adekvátní náhrada. Velkou výhodou kotlů spalující biomasu je malé množství ...
 • Parní kotel s přihříváním páry na spalování vysokopecního plynu 

  Šenovský, Petr
  Cílem této diplomové práce je návrh parního kotle s přihříváním páry, na spalování vysokopecního plynu, do železáren. Složení paliva a základní parametry kotle byly k výpočtu dodány. Úvodní část práce se zabývá popisem ...
 • Plynofikace uhelného kotle 210 t/h; 13,63 MPa; 540 °C 

  Zajíc, Josef
  Diplomová práce se zabývá plynofikací uhelného kotle a jeho tepelným přepočtem. V první části je proveden výpočet spalovací komory. Následuje přepočet teplosměnných ploch a návrh trubkového ohříváku vzduchu, kterým bude ...
 • Roštový kotel na spalování biomasy 

  Kopeček, Marián
  Práce obsahuje návrh parního kotle na spalování dřevní štěpky o parametrech páry 88 t/h, 9,6 MPa, 520 °C. Pro dané parametry je zpracován tepelný výpočet a rozměrový návrh kotle.
 • Roštový kotel na spalování biomasy o parametrech páry 88 t / h, 9,6 MPa, 520°C 

  Hlaváč, David
  Práce se zabývá návrhem parního kotle o výkonu 88 t/h a výstupních parametrech páry 9,6 MPa a 520°C. Palivem pro kotel je dřevní štěpka. Hlavní zaměření práce je na tepelný výpočet a na návrh rozměrů a uspořádání výhřevných ...
 • Tepelný výpočet parního kotle 

  Růžička, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá tepelným výpočtem parního kotle spalujícího zemní plyn. Úvodní část je věnována technickému popisu a parametrům kotle. Hlavní část práce představuje tepelný výpočet kotle, doplňková část se ...
 • Změna palivové základny kotle John Thomson 

  Hradecký, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá kontrolním tepleným výpočtem stávajícího parního kotle John Thomson spalujícího mazut a následným tepelným přepočtem na zemní plyn. Hlavní části výpočtů jsou: stechiometrie, tepelné bilance, ...
 • Změna palivové základny uhelného kotle 

  Kallas, Miloš
  Diplomová práce se zabývá změnou palivové základny uhelného kotle z důvodu snížení emisí CO2 a jeho tepelným přepočtem. V úvodní části je proveden výpočet spalovací komory. Poté následuje přepočet teplosměnných ploch. Je ...