Now showing items 1-16 of 16

 • Analytické metody solárních panelů a systémů 

  Kopunec, Vít
  Cílem této práce je seznámit se s analytickými metodami solárních panelů a systémů. Nejprve je zde krátce věnována pozornost principu fotovoltaické přeměny, což zahrnuje vysvětlení fotoelektrického jevu a problematiky P-N ...
 • Automatické měřicí pracoviště U-I charakteristik solárních článků 

  Kaderka, Tomasz
  Cílem teoretické části práce je nastínit možnosti přeměny sluneční energie, seznámit se s problematikou a historii fotovoltaiky a popsat fotovoltaickou přeměnu energie. Dále pak popsat princip měření VA charakteristik ...
 • Charakteristické vlastnosti luminiscenčního záření solárních článků 

  Malý, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá vlastnostmi luminiscenčního záření fotovoltaických článků při elektroluminiscenci. Elektroluminiscence je děj, kdy látka začne vyzařovat elektromagnetické záření (tedy luminiscenci) vlivem ...
 • Charakterizace optických a energetických vlastností fotovoltaických článků 

  Mocharová, Zuzana
  V diplomové práci jsou popsány teoretické poznatky k tématu charakterizace optických a energetických vlastností fotovoltaických článků pomocí fotoimpedanční spektroskopie, které zahrnují vývoj a princip článků, vlastnosti ...
 • Časové změny vlastností fotovoltaických článků 

  Kvapil, Jakub
  Práce pojednává o problematice perovskitu, výrobě perovskitových struktur a měření perovskitových fotovoltaických článků. V úvodu se práce zabývá materiálovými vlastnostmi a strukturou perovskitu. Je zde vysvětlena ...
 • Detekce defektů solárních článků pomocí systému využívajcího elektroluminiscenci 

  Marčík, Silvestr
  Diplomová práce se zaměřuje zejména na problematiku fotovoltaických článků z hlediska jejich vad (defektů). Úvodní část se zabývá historii fotovoltaiky, její zavádění do praxe a v neposlední řadě vysvětlení samotného ...
 • Generátorové snímače 

  Arnošt, Karel
  Diplomová práce se zabývá generátorovými snímači, ve funkci zdroje energie. Tím, jak se požadavky na napájení mikroelektronických obvodů snižují, stávají se energetické zdroje z prostředí kolem snímače více perspektivní. ...
 • I-U charakteristiky fotovoltaických modulů spojovaných paralelně a do série 

  Láník, Lukáš
  V předkládané práci jsou popsány základní principy fungování fotovoltaických panelů. Je zde také popsán vývoj fotovoltaických panelů. Dále je práce zaměřena na teoretické znalosti o ekvivalentních obvodech a jejich aplikaci ...
 • Komplexní simulátor slunečního záření 

  Petrov, Roman
  Tato práce se skládá z teoretické části, ve které se zabývá různými způsoby, jak matematickými tepelnými rovnicemi modelovat fotovoltaický článek. Tepelné modelování fotovoltaického článku popisuje teplotu, či tepelnou ...
 • Měření provozních charakteristik FV systémů 

  Jílek, Milan
  Bakalářská práce pojednává o principu fotoelektrického jevu, složení fotovoltaického článku a různých typech solárních panelů. V této práci je dále zobrazen předpokládaný průběh zatěžovací charakteristiky. Jsou zde také ...
 • Photovoltaic Cells In Low-Light Operation 

  Znbill, Laila (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2019)
  Comparison of the properties of respective technologies shows that for low-light operation there are most advantageous inorganic thin film cells. It is very important to consider the operating conditions and adapt the ...
 • Porovnání výkonnosti fotovoltaických panelů v podmínkách ČR 

  Červinka, Pavel
  Tato semestrální práce se zabývá historií, principem a využitím fotovoltaických panelů. Popisuje jejich strukturu a stále se zlepšující vlastnosti těchto panelů. Nastiňuje jejich postupný generační vývoj od jejich začátků ...
 • Provozní parametry FV panelů pracujících v hybridních energetických systémech – porovnání 

  Jílek, Milan
  Diplomová práce pojednává o principu fotoelektrického jevu, složení fotovoltaického článku a různých typech solárních panelů. Je zde popsán princip přeměny větrné energie na elektrickou. Práce popisuje důvody využití ...
 • Studium změny vlastností perovskitovských fotovoltaických článků za dobu jejich života 

  Dvořák, Tomáš
  Práce pojednává o problematice perovskitových solárních článků. V úvodu se zabývá historií solárních článků, následně se věnuje jejich generacím, principu a také veličinám měřeným u fotovoltaických článků. V další části ...
 • Tvorba modelu systému FVE – elektrický ohřev užitkové vody 

  Sochor, Tomáš
  Tato práce se zabývá návrhem modelu fotovoltaické elektrárny pro ohřev užitkové vody v programu PSCAD. V teoretické části práce je proveden rozbor zapojení fotovoltaických systémů vzhledem k distribuční soustavě. Poté je ...
 • Zjišťování klimatických vlivů na degradaci různých typů fotovoltaických článků 

  Peroutka, Tomáš
  V této práci je pojednáváno o fotovoltaických článcích. Jsou zde rozebrány i základní pojmy zdroje záření pro sluneční články. Obsahem je nahlédnutí do problematiky polovodičů a historie a vývoj FV článků. Nemalá část se ...