Now showing items 1-8 of 8

 • Agregační reakce chitosanu využitelné při úpravě pitné vody. 

  Leskovjanová, Jana
  Diplomová práce se zabývá úpravou povrchových vod s obsahem huminových látek. Nejpoužívanější metodou úpravy povrchové vody je koagulace s následnou separací vzniklých agregátů. V tomto případě byla při koagulaci sledována ...
 • Doúprava pitné vody v místě její spotřeby 

  Hrubý, Ladislav
  Tato bakalářská práce se zabývá problémem znečištění pitné vody v průběhu její dopravy ke spotřebiteli, zejména pak znečištění těžkými kovy jako olovo a měď a shrnuje metody, kterými by se dali tyto znečišťující látky ...
 • Kvalita pitných vod v Moravskoslezském kraji 

  Diblíková, Michaela
  Cílem této práce bylo zjištění kvality vod vyrobených a spotřebovávaných v Moravskoslezském kraji metodami používanými v laboratoři Morava a. s. Na základě statistického zpracování výsledků analýz za období let 2005 až ...
 • Mobilní úpravny vody 

  Trlica, Karel
  Bakalářská práce pojednává o technologiích úpravy pitné vody. Zaměřuje se na srovnání mobilních úpraven s úpravnami pozemními a následně je hodnotí. V první části se práce zaobírá technologií a konstrukčním řešením ...
 • Možnosti zlepšení agregace a separace suspenze při úpravě pitné vody 

  Kubalík, David
  Tato diplomová práce je zaměřena na zlepšení agregace a separace suspenze při úpravě pitné vody. Jedná se zejména o porovnání dynamiky různých koagulačních činidel (síran hlinitý a síran železitý) při hledání optimální ...
 • Odstraňování specifického znečištění při úpravě vody 

  Tázlerová, Radka
  Předkládaná bakalářská práce se zabývá problémem výskytu specifického znečištění ve zdrojích pitné vody a možnostmi odstranění těchto látek během úpravy vody na vodu pitnou. Pozornost byla zaměřena na hormony, pesticidy a ...
 • Posouzení účinnosti úpravny pitné vody prostřednictvím ekotoxikologických testů a screeningové analýzy 

  Nývltová, Barbora
  S neustálým nárůstem znečištění životního prostředí se zhoršuje kvalita povrchové vody, která je technologickými procesy upravována na vodu pitnou, a je proto nutné klást zvýšené nároky na účinnost těchto technologických ...
 • Využití membránových procesů při úpravě vody 

  Spratková, Aneta
  Bakalářská práce obsahuje popis základních vlastností membránových technologií. Věnuje se membránovým procesům, které jsou používány při úpravě vody na pitnou, především procesům tlakovým a elektromembránovým. Součástí ...