Now showing items 1-20 of 27

 • Analysis Of Contact Disconnection In A Low Voltage Circuit Breaker 

  Mačák, Martin (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2018)
  This work deals with a simulation of plasma phenomenon and with a simulation of an arc ingnition between contacts in a low voltage circuit breaker. Simulations were made in Ansys Fluent with the usage of MHD (Magnetohydrodynamic) ...
 • Analýza plazmového řezání 

  Hauzarová, Michaela
  Metoda dělení materiálu plazmou je neustále se rozvíjející a stále častěji využívanou technologií. Plazma je používána od malých manuálních řezacích zařízení až po inteligentní plně automatizovaný systém. V této technologické ...
 • Časově a prostorově rozlišená diagnostika elektrického oblouku 

  Holcner, Oldřich
  Bakalářská práce "Časově a prostorově rozlišená diagnostika elektrického oblouku" se zabývá zkoumáním teploty plazmatu v oblouku, který vznikl přetavením měděného drátu. Jedná se o optickou metodu na základě určení teploty ...
 • Diagnostika dohasínajícího dusíkového plazmatu metodou optické emisní spektroskopie 

  Kabeláčová, Kateřina
  Cílem předložené diplomové práce je diagnostika dohasínajícího dusíkového plazmatu metodou optické emisní spektroskopie. Dohasínající dusíkové plazma je v popředí zájmu již roky, je zkoumáno jak teoretické tak i praktické ...
 • Diagnostika plazmatu během depozice organosilikonových vrstev 

  Jakobová, Martina
  Tématem této bakalářské práce je diagnostika plazmatu během depozice tenkých organosilikonových vrstev. Jako monomer byl použit hexamethyldisiloxan (HMDSO), diagnostickou metodou byla emisní spektroskopie plazmatu. V ...
 • Elektrické charakteristiky bariérového výboje pro sterilizaci mikroorganismů 

  Bernát, Jan
  Práce se zabývá studiem bariérového výboje v plynu z hledistka elektrických vlastností a procesů odehrávajícíh se ve výboji. Samotnému studiu výboje předchází teoretické pojednání o plazmatu a jeho vlastnostech a základní ...
 • Modelování magnetohydrodynamických jevů 

  Mačák, Martin
  Teoretická časť práce je venovaná teoretickým základom problematiky vedenia elektrického prúdu v tekutinách a metodike výpočtu magnetohydrodynamických javov. V rámci experimentálnej časti boli vytvorené výpočtové moduly ...
 • Naklápěcí řezací hlava při plazmovém obrábění 

  Mudra, Ondřej
  Tato diplomová práce se zabývá plazmovým řezáním pod úhlem a možností jeho použití v menší společnosti. Je proveden rozbor principu této technologie, vyšetřena typická oblast použití a řešen postup výroby konkrétní součásti. ...
 • Navařování kobaltové slitiny plazmou 

  Paleta, Petr
  Tato práce se zabývá navařováním kobaltových slitin plazmou. V teoretické části práce byly popsány vhodné kobaltové slitiny pro navařování plazmou, a pro navařování dané konkrétní součásti byla zvolena kobaltová slitina ...
 • Ovládací a měřicí jednotka pro generátory plazmatu 

  Paulovics, Petr
  Diplomová práce se zabývá problematikou generátorů plazmatu. Konkrétně se práce zaměřuje na konstrukci HMI zařízení pro generátory plazmatu včetně konstrukce řídicí části generátoru. Hlavní výhodou při ovládání generátoru ...
 • Plasma Speaker 

  Kovář, J. (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2015)
  The article describes the design and construction of one-channel plasma speaker. Absence of mechanical membrane gives the plasma speaker no frequency limitation. The design consists of power source to supply control ...
 • Porovnání svařování MAG a svařování plazmou 

  Nejedlý, Tomáš
  Vypracovaná diplomová práce porovnává svařování MAG a svařování plazmou, se stejnými vstupními parametry. Na základě literatury byla posouzena svařitelnost a popsány obě metody svařování. Experimentálně bylo pro obě ...
 • Porovnání technologií kyslíkového a plazmového řezání 

  Solař, Luboš
  Předmětem této diplomové práce je porovnání plazmového a kyslíkoacetylénového řezání. V práci je zahrnuta literární studie dané problematiky. Pro technologicko-ekonomické hodnocení byla navržena vzorová součást, aby bylo ...
 • Příprava a charakterizace plazmatem aktivované vody 

  Lemonová, Hana
  Tato bakalářská práce se zabývá vhodnými metodami k přípravě plazmatem aktivované vody. Teoretická část je zaměřena na seznámení se s plazmatem aktivovanou vodu a metodami k její přípravě. V experimentální části této práce ...
 • Příprava a charakterizace plazmatem aktivované vody pro využití v bioaplikacích 

  Lemonová, Hana
  Cílem této diplomová práce je příprava a charakterizace plazmatem aktivované vody (PAW) připravené dielektrickým bariérovým výbojem za atmosférického tlaku ve vzduchu s ohledem na její aplikaci v zemědělství a medicíně. ...
 • Řezání plazmou pomocí zařízení TransCut 300 

  Bergauer, Radek
  Tepelné dělení plazmou je progresivní technologie řezání materiálů. Kromě běžných zařízení s plynovou stabilizací je nová metoda založena na stabilizaci plazmy vodní parou. V této diplomové práci jsou ověřeny možnosti ...
 • Social Desktop 

  Schiffer, Peter
  Tato bakalářská práce se zabývá tématem sociálních sítí a jejich vlivem na každodenní používaní osobního počítače. Představuje projekt KDE Silk, který se snaží webové služby do prostředí pracovní plochy integrovat a práci ...
 • Studium chemických procesů v atmosféře Titanu 

  Klohnová, Karolína
  Bakalářská práce se zabývá studiem chemických procesů v atmosféře Titanu simulované v laboratorních podmínkách. Abnormální doutnavý výboj jako předstupeň pro klouzavý obloukový výboj byl použit pro vygenerování plazmatu ...
 • Studium produktů stejnosměrného výboje ve směsi CO2+N2 

  Kostyleva, Kseniia
  Bakalářská práce se věnuje studiu produktů stejnosměrného výboje ve směsi plynů dusíku, metanu a oxidu uhličitého. Jejich stanovení bylo realizováno pomocí hmotnostního spektrometru PTR-MS-TOF a přístroje TESTO 350 M/XL. ...
 • Studium účinku elektrického výboje na atmosféru simulující podmínky na Marsu 

  Fojtíková, Nikola
  Cílem bakalářské práce bylo prostudovat účinky elektrického výboje na atmosféru simulují-cí podmínky na Marsu. Tato bakalářská práce je zaměřena na simulaci atmosféry Marsu za atmosférického tlaku a běžné laboratorní ...