Now showing items 1-17 of 17

 • Analýza plazmového řezání 

  Hauzarová, Michaela
  Metoda dělení materiálu plazmou je neustále se rozvíjející a stále častěji využívanou technologií. Plazma je používána od malých manuálních řezacích zařízení až po inteligentní plně automatizovaný systém. V této technologické ...
 • Časově a prostorově rozlišená diagnostika elektrického oblouku 

  Holcner, Oldřich
  Bakalářská práce "Časově a prostorově rozlišená diagnostika elektrického oblouku" se zabývá zkoumáním teploty plazmatu v oblouku, který vznikl přetavením měděného drátu. Jedná se o optickou metodu na základě určení teploty ...
 • Diagnostika dohasínajícího dusíkového plazmatu metodou optické emisní spektroskopie 

  Kabeláčová, Kateřina
  Cílem předložené diplomové práce je diagnostika dohasínajícího dusíkového plazmatu metodou optické emisní spektroskopie. Dohasínající dusíkové plazma je v popředí zájmu již roky, je zkoumáno jak teoretické tak i praktické ...
 • Diagnostika plazmatu během depozice organosilikonových vrstev 

  Jakobová, Martina
  Tématem této bakalářské práce je diagnostika plazmatu během depozice tenkých organosilikonových vrstev. Jako monomer byl použit hexamethyldisiloxan (HMDSO), diagnostickou metodou byla emisní spektroskopie plazmatu. V ...
 • Elektrické charakteristiky bariérového výboje pro sterilizaci mikroorganismů 

  Bernát, Jan
  Práce se zabývá studiem bariérového výboje v plynu z hledistka elektrických vlastností a procesů odehrávajícíh se ve výboji. Samotnému studiu výboje předchází teoretické pojednání o plazmatu a jeho vlastnostech a základní ...
 • Modelování magnetohydrodynamických jevů 

  Mačák, Martin
  Teoretická časť práce je venovaná teoretickým základom problematiky vedenia elektrického prúdu v tekutinách a metodike výpočtu magnetohydrodynamických javov. V rámci experimentálnej časti boli vytvorené výpočtové moduly ...
 • Naklápěcí řezací hlava při plazmovém obrábění 

  Mudra, Ondřej
  Tato diplomová práce se zabývá plazmovým řezáním pod úhlem a možností jeho použití v menší společnosti. Je proveden rozbor principu této technologie, vyšetřena typická oblast použití a řešen postup výroby konkrétní součásti. ...
 • Navařování kobaltové slitiny plazmou 

  Paleta, Petr
  Tato práce se zabývá navařováním kobaltových slitin plazmou. V teoretické části práce byly popsány vhodné kobaltové slitiny pro navařování plazmou, a pro navařování dané konkrétní součásti byla zvolena kobaltová slitina ...
 • Ovládací a měřicí jednotka pro generátory plazmatu 

  Paulovics, Petr
  Diplomová práce se zabývá problematikou generátorů plazmatu. Konkrétně se práce zaměřuje na konstrukci HMI zařízení pro generátory plazmatu včetně konstrukce řídicí části generátoru. Hlavní výhodou při ovládání generátoru ...
 • Porovnání technologií kyslíkového a plazmového řezání 

  Solař, Luboš
  Předmětem této diplomové práce je porovnání plazmového a kyslíkoacetylénového řezání. V práci je zahrnuta literární studie dané problematiky. Pro technologicko-ekonomické hodnocení byla navržena vzorová součást, aby bylo ...
 • Příprava a charakterizace plazmatem aktivované vody 

  Lemonová, Hana
  Tato bakalářská práce se zabývá vhodnými metodami k přípravě plazmatem aktivované vody. Teoretická část je zaměřena na seznámení se s plazmatem aktivovanou vodu a metodami k její přípravě. V experimentální části této práce ...
 • Příprava a charakterizace plazmatem aktivované vody pro využití v bioaplikacích 

  Lemonová, Hana
  Cílem této diplomová práce je příprava a charakterizace plazmatem aktivované vody (PAW) připravené dielektrickým bariérovým výbojem za atmosférického tlaku ve vzduchu s ohledem na její aplikaci v zemědělství a medicíně. ...
 • Řezání plazmou pomocí zařízení TransCut 300 

  Bergauer, Radek
  Tepelné dělení plazmou je progresivní technologie řezání materiálů. Kromě běžných zařízení s plynovou stabilizací je nová metoda založena na stabilizaci plazmy vodní parou. V této diplomové práci jsou ověřeny možnosti ...
 • Studium produktů stejnosměrného výboje ve směsi CO2+N2 

  Kostyleva, Kseniia
  Bakalářská práce se věnuje studiu produktů stejnosměrného výboje ve směsi plynů dusíku, metanu a oxidu uhličitého. Jejich stanovení bylo realizováno pomocí hmotnostního spektrometru PTR-MS-TOF a přístroje TESTO 350 M/XL. ...
 • Technologie řezání plazmovým paprskem 

  Sedlák, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá nekonvenční metodou dělení kovů, konkrétně technologií řezání plazmovým paprskem. V úvodu práce je zpracována literární studie sledující danou problematiku z teoretického hlediska. Jádro práce ...
 • Využití plazmového oblouku v technické praxi 

  Zajíc, Jiří
  ZAJÍC, Jiří: Využití plazmového oblouku v technické praxi Práce je zaměřena na popis technologií využívajících plazma, pro jeho vysokou teplotu, dynamické účinky a ionizaci. V první části je práce zaměřena na popis principu ...
 • Výroba vzorku plazmového řezacího stroje 

  Klepárník, Ivo
  V této práci je řešena problematika plazmového řezání. Pojednává o principu, výhodách a nevýhodách plazmového řezání. Dále se zabývá konstrukci plazmového stroje s vytipováváním komponentů potřebných k polohování strojního ...