Now showing items 1-20 of 53

 • Analýza motivace a postojů k založení vlastního podnikání na základě push-pull teorie 

  Čibenková, Kateřina
  Tématem diplomové práce je problematika motivace zkušených zaměstnanců k založení vlastního podnikání. Cílem práce je zjistit, jaké důvody vedou pracovníky k opuštění jejich pracovního poměru a rozhodnutí začít sami podnikat, ...
 • Analýza přínosů projektů OHK Brno pro podnikatele v regionu 

  Majer, Petr
  Diplomová práce se zabývá analýzou přínosu projektů Obchodní a hospodářské komory Brno pro podnikatele v regionu. V diplomové práci je popsána struktura a fungování komory a též jednotlivé její projekty. Pro hodnocení jsou ...
 • Analýza společného podnikání více fyzických osob 

  Sehnalová, Zdeňka
  Bakalářská práce se zabývá problematikou společného podnikání více fyzických osob. Věnuje se zdanění fyzických osob pracujících, dále tzv. na švarcsystém a jejich převedení na sdružení bez právní subjektivity nebo na ...
 • Návrh na rozšíření studia služeb s.r.o. 

  Mrkvica, Michal
  Tato diplomová práce vychází ze situace ve společnosti SUCCESS s. r. o., která sídlí v Brně, Banskobystrická 138. Práce zkoumá a hodnotí vnější a vnitřní nedostatky společnosti. Hlavním cílem diplomové práce je navržení ...
 • Návrh podnikatelského plánu 

  Matyášová, Miroslava
  Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením návrhu podnikatelského záměru, jehož předmětem je založení nové účetní a daňové kanceláře. Práce se skládá z části teoretické, analytické a z vlastního návrhu řešení. V teoretické ...
 • Návrh podnikatelského plánu pro založení a rozvoj podniku 

  Koutná, Helena
  Tato diplomová práce se zabývá podnikatelským plánem na založení a rozvoj vesničky pro seniory – Villis s.r.o. Cílem této práce je pomocí vhodných metod ověřit, zda v současné době lze podnikat a dosahovat zisku v oblasti ...
 • Návrh podnikatelského záměru 

  Bohatá, Jolana
  Předmětem mé bakalářské práce je sestavit podnikatelský plán na rozvoj podniku v poskytování služeb. Postupně se budu v práci zabývat všemi aspekty, které s rozvojem podniku souvisí. Při zpracování mé bakalářské práce budu ...
 • Návrh podnikatelského záměru - založení kavárny 

  Šrámková, Karolína
  Tématem bakalářské práce je vypracování podnikatelského záměru firmy, konkrétně kavárny. Práce vychází z teoretických podkladů, analyzuje prostředí, možná rizika a nastiňuje hospodaření nově vzniklé společnosti.
 • Návrh podnikatelského záměru na základě franchisingového konceptu 

  Franěk, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou otevření prodejny s pánskou módou ve městě Brně, na základě franchisingové koncepce italské společnosti. Výchozími body práce jsou teoretické poznatky o tomto způsobu podnikání ...
 • Návrh strategie rozvoje firmy Scootland s.r.o. 

  Přidal, Hynek
  Bakalářská práce se zabývá vypracováním strategie rozvoje firmy Scootland s.r.o. Zaměřuje se na pozici firmy na trhu náhradních dílů na skútry v ČR a na Slovensku a možností jejího dalšího rozvoje. Cílem práce je plán ...
 • Návrh volby formy podnikání z hlediska daňového zatížení 

  Ryšavý, Jakub
  Bakalářská práce pojednává o způsobech podnikání. Zabývá se výběrem vhodného typu obchodní společnosti pro konkrétní podnikatele. Při výběru právní formy podnikání je zohledněno několik nejdůležitějších kritérií. Zvláštní ...
 • Optimalizace a analýza zdanění studenta podnikatele 

  Krejčí, Petr
  Předmětem této práce je analýza a následná optimalizace zdanění podnikajícího studenta v České republice. Teoretická část je věnována informacím o podnikání formou osoby samostatně výdělečně činné, sociálnímu a zdravotnímu ...
 • Optimalizace zdanění společnosti 

  Gretschelová, Aneta
  Bakalářská práce se zabývá problematikou společného podnikání více fyzických osob podle nového občanského zákoníku. Zaměřuje se na daňové aspekty před a po založení společnosti, zdanění fyzických osob a výpočet daňové ...
 • Podnikatelský plán 

  Vítek, Ondřej
  Bakalářská práce je zpracována jako návrh podnikatelského plánu pro založení malého výrobního podniku v oblasti sedacího nábytku bez pevné vnitřní konstrukce. Podnikatelská činnost bude zpočátku provozována jako živnostenské ...
 • Podnikatelský plán 

  Celbová, Hana
  Diplomové práce se zabývá zpracováním podnikatelského plánu pro založení kadeřnického salónu, který se bude nacházet v obci Nový Hrádek v Královéhradeckém kraji a bude provozován jako živnost fyzické osoby. Návrh podnikatelského ...
 • Podnikatelský plán 

  Šmiřáková, Anežka
  Cílem této bakalářské práce je vytvořit podnikatelský plán na zřízení a provoz dámského fitness centra ve Vsetíně. Práce se zaměřuje na problematiku spojenou s nedostatečným množstvím nabízených služeb pro ženy v daném ...
 • Podnikatelský plán malé společnosti se zaměřením na stimulaci prodeje tepelných čerpadel 

  Faltýnek, Aleš
  Diplomová práce je podnikatelským plánem zaměřeným především na marketingovou oblast, která má napomoci stimulovat prodej tepelných čerpadel malé společnosti. Jedná se o živnost vydanou fyzické osobě Františka Faltýnka. ...
 • Podnikatelský plán na založení dámské posilovny 

  Sklenář, Martin
  Diplomová práce se zaměřuje na založení dámské posilovny Fit4Women v Brně. Návrh na založení pochází z teoretických poznatků, provedených analýz a praktických zkušeností. Obsahuje návrh podnikatelského plánu pro úspěšné ...
 • Podnikatelský plán na založení kavárny 

  Vašíčková, Pavlína
  Tato diplomová práce se zabývá podnikatelským plánem na založení kavárny. Jejím posláním je na základě marketingového výzkumu a analýzy trhu navrhnout malý podnik, který by zaplnil mezeru na trhu v konkrétní lokalitě a ...
 • Podnikatelský plán pro založení fitness&wellness centra 

  Tomašík, Zbyněk
  Bakalářská práce se zabývá sestavením kompletního podnikatelského plánu pro založení nového podniku v oblasti sportu a relaxace. Konkrétně se jedná o fitness&wellness centrum. Při sestavování byla provedena analýza trhu, ...