Now showing items 1-20 of 26

 • Analýza systému vymáhání pohledávek 

  Cebáková, Andrea
  Bakalářská práce je zaměřena na způsoby zajištění a vymáhání pohledávek. Teoretická část analyzuje pohledávky z právního, účetního i daňového pohledu a přehledně zobrazuje způsoby vymáhání pohledávek. V analytické části ...
 • Analýza systému vymáhání pohledávek u Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastního ředitelství Brno 

  Kheilová, Eliška
  Bakalářská práce se zabývá problematikou pohledávek. Zaměřuje se na jejich vznik, zaúčtování, ekonomické a daňové aspekty. Dále se věnuje problému vymáhání pohledávek různými způsoby. Bakalářská práce hodnotí, jakým způsobem ...
 • Analýza vymáhání pohledávek podnikatele Mgr. Lumíra Bednaříka 

  Mizerová, Petra
  Bakalářská práce je zaměřena na okruh problémů, které se týkají vymáhání pohledávek po datu splatnosti. Teoretická část je věnována zajištění, zániku a způsobům vymáhání pohledávek. V další části bakalářské práce analyzuji ...
 • Analýza vymáhání pohledávek u podnikatele Michala Šidla 

  Čermáková, Veronika
  Bakalářská práce je zaměřena na problematiku vymáhání obchodních pohledávek po splatnosti. Teoretická část se zabývá vznikem, zánikem, zajištěním, promlčením, způsobem vymáhání pohledávek – ať už mimosoudně nebo soudním ...
 • Analýza vymáhání pohledávek v kapitálové společnosti 

  Papadopoulos, Ioannis
  Bakalářská práce se zabývá problematikou vymáhání pohledávek ve společnosti PROFI PROFI, s. r. o. Teoretická část se zaměřuje na právní úpravu pohledávek, jejich vznik, zajištění, zánik a vymáhání. Cílem bakalářské práce ...
 • Analýza vymáhání pohledávek v obchodní společnosti Poličská stavební, s. r. o. 

  Minář, Michal
  Bakalářská práce se zabývá problematikou vymáhání pohledávek po splatnosti. Teoretická část se zaměřuje na vznik, zajištění, promlčení a zánik pohledávek. Dále se zabývá způsoby jejich vymáhání podle občanského soudního ...
 • Analýza vymáhání pohledávek ve společnosti MERCI, s. r. o. 

  Musilová, Simona
  Bakalářská práce se zabývá analýzou vymáháním pohledávek ve společnosti MERCI, s. r. o. Teoretická část vymezuje problematiku pohledávek, a to nejen jejich vymáhání, ale i to, co s vymáháním pohledávek souvisí tedy vznik, ...
 • Analýza zajištění a vymáhání pohledávek u podnikající právnické osoby 

  Holubcová, Věra
  Bakalářská práce se zabývá různými způsoby zajištění pohledávek a jejich vymáháním dle občanského soudního řádu a exekučního řádu. Zároveň poskytuje informace o rozhodčím řízení. Dále je zaměřena na analýzu pohledávek ve ...
 • Analýza zajištění, utvrzení a vymáhání pohledávek v kapitálové společnosti 

  Sedláková, Klára
  Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku zajištění, utvrzení a vymáhání pohledávek po lhůtě splatnosti. V teoretické části práce začleňuje dané téma do právního rámce a vymezuje ekonomický, účetní a daňový vliv pohledávek ...
 • Možnosti věřitelů při vymáhání peněžitých pohledávek 

  Kubový, Miloslav
  Cílem této bakalářské práce je shrnout možnosti věřitelů k účinnému vydobytí peněžitých pohledávek. Zároveň poukáže na problémy, se kterými se věřitelé mohou setkat a které jsou za současného právního stavu velice těžko řešitelné.
 • Návrh na zavedení efektivnějšího způsobu vymáhání pohledávek ve společnosti m.a. povrchové úpravy, s.r.o. 

  Matějová, Martina
  Bakalářská práce se zabývá procesem vymáhání pohledávek ve společnosti m.a. povrchové úpravy, s.r.o. Teoretická část poskytuje přehled o problematice pohledávek, do které nepatří jen jejich vymáhání, ale také vznik, zajištění ...
 • Návrh na zavedení systému vymáhání pohledávek 

  Hlaváčková, Lucie
  Bakalářská práce je zaměřena na vymáhání pohledávek. Poskytne přehled o procesu vzniku pohledávek, zajištění závazků, vztazích věřitelů a dlužníků. Práce obsahuje návrh na zavedení systému vymáhání pohledávek u podnikatele ...
 • Návrh na zlepšení systému vymáhání pohledávek u podnikatele 

  Matoušková, Jana
  Bakalářská práce se zabývá problematikou zajištění a vymáhání pohledávek z obchodních vztahů ve společnosti ABC, s.r.o. Práce je rozdělena na tři základní části teoretickou, analytickou a následně část s vlastními návrhy ...
 • Návrh na zlepšení systému vymáhání pohledávek u podnikatele 

  Čermáková, Veronika
  Bakalářská práce se zabývá problematikou zajištění a vymáhání pohledávek po s platnosti ve společnosti Ziehl – Abegg s.r.o. Teoretická část specifikuje pohledávky, jejich vznik, zajištění a vymáhání z právního, daňového, ...
 • Návrh na zlepšení systému vymáhání pohledávek u podnikatele 

  Pavlíková, Petra
  Tématem této bakalářské práce je vymáhání pohledávek. Teoretická část vymezuje pohledávky, jejich zajištění a zánik, soudní a mimosoudní vymáhání. Pohledávky jsou charekterizovány z účetního, daňového i ekonomického hlediska. ...
 • Návrh na zvýšení efektivity vymáhání pohledávek podnikatele MOHLIS-Brno, družstvo 

  Pešlová, Petra
  Bakalářská práce je zaměřena na problematiku vymáhání pohledávek po splatnosti a jejich zajištění. Poskytuje přehled o procesu vymáhání pohledávek v nalézacím řízení dle občanského soudního řádu a rozhodčího řízení a v ...
 • Pohledávky v kapitálové společnosti 

  Hanáková, Romana
  Tato diplomová práce se zabývá pohledávkami ve vybrané kapitálové společnosti. Konkrétně se zaměřuje na pohledávky z obchodních vztahů. Prostřednictvím výsledků analýzy současného stavu pohledávek, jsou navržena opatření, ...
 • Řízení pohledávek v kapitálové společnosti 

  Bitomská, Kateřina
  Tato diplomová práce se zabývá řešením řízení pohledávek ve vybrané kapitálové společnosti, jejímž předmětem podnikání je zemědělská činnost. Prostřednictvím analýzy současného stavu řízení pohledávek v dané společnosti ...
 • Řízení pohledávek v obchodní korporaci 

  Kolářová, Alena
  Diplomová práce se zabývá řízením pohledávek ve vybrané obchodní korporaci, konkrétně řízením pohledávek z obchodních vztahů. S ohledem na vývoj a stav pohledávek ve společnosti ve sledovaném období jsou navržena opatření, ...
 • Vymáhání pohledávek 

  Šestáková, Romana
  Hlavním tématem bakalářské práce je vymáhání pohledávek, způsoby vymáhání pohledávek a nástroje k vymáhání pohledávek. Součástí práce je taktéž vymezení pojmů, jako je například výkon rozhodnutí, exekuční řízení, pohledávka, ...