Now showing items 1-2 of 2

  • Model metropolitní optické sítě 

    Prudík, Jiří
    V diplomové práci se zabývám základními principy a metodami budování metropolitní optické sítě. Účelem je navrhnout vhodnou strukturu sítě, metody výstavby a použitelné prvky s ohledem na budoucí vývoj sítě, na její životnost ...
  • Vlastnosti vyfukovaných fólií na bázi polyethylénu v závislosti na jejich složení. 

    Sobková, Martina
    Práce se zabývá studiem vlivu obsahu technického recyklátu na fyzikální charakteristiky vyfukovaných fólií. Cílem práce je laboratorní příprava série fólií s obsahem běžného fóliového LLDPE 0–100 % s přídavkem LDPE recyklátu ...