Now showing items 1-20 of 24

 • Active biodegradable packaging films modified with grape seeds lignin 

  Vostrejš, Pavel; Adamcová, Dana; Vaverková, Magdalena Daria; Enev, Vojtěch; Kalina, Michal; Machovský, Michal; Šourková, Markéta; Márová, Ivana; Kovalčík, Adriána (The Royal Society of Chemistry, 2020-08-07)
  Biodegradable packaging materials represent one possible solution for how to reduce the negative environmental impact of plastics. The main idea of this work was to investigate the possibility of utilizing grape seed lignin ...
 • Biodegradace bioplastů v prostředí kompostu 

  Vodička, Juraj
  Předmětem této diplomové práce je studium biodegradace polyhydroxybutyrátu (PHB) a polyesteru kyseliny mléčné (PLA). Teoretická část práce pojednává o původu studovaných biopolyesterů, jejich vlastnostech a využití, a také ...
 • Biotechnologická produkce polyhydroxyalkanoátů s využitím odpadů kávového průmyslu 

  Vašíčková, Monika
  Bakalářská práce se zabývá produkcí polyhydroxyalkanoátů (PHA) kmeny bakterií Burkholderia cepacia a Burkholderia sacchari. Produkce PHA byla studována s využitím různými způsoby předupravené a hydrolyzované kávové sedliny. ...
 • Centrifugační analýza mikrobiálních buněk 

  Beránková, Barbora
  Tato bakalářská práce se zabývá studiem centrifugačního potenciálu mikroorganismů v závislosti na kultivačních podmínkách. V experimentální části byla sledována především rychlost sedimentace a index nestability studovaných ...
 • Interakce částic a vláken na bázi PHA s lidskými buňkami 

  Tarageľ, Matej
  Bakalárska práca sa zaoberá optimalizáciou prípravy nanočastíc a nanovlákien na báze polyméru PHA a ich následným pôsobením na živú ľudskú kožnú bunku. Teoretická časť zahŕňa možnosti prípravy a charakterizácie nanomateriálov, ...
 • Izolace ligninu z hroznových semen a jeho aplikace jako plniva pro polyhydroxyalkanoáty (PHA) 

  Vostrejš, Pavel
  Tato diplomová práce se zabývá přípravou polymerních filmů z polyhydroxyalkanoátů (PHA) a jejich modifikací přídavkem ligninu jako aktivního aditiva. Motivací bylo vytvořit materiál s potenciálním využitím jako aktivní ...
 • Krystalizace mikrobiálních polyesterů – metody studia, biologické konsekvence 

  Liczka, Jan
  Cílem bakalářské práce bylo otestovat vhodné metody přípravy amorfní formy mikrobiálních polyesterů a realizovat modelový experiment pro studium kinetiky krystalizace připravených forem polyesterů. V teoretické části je ...
 • Metody kvalitativní a kvantitativní analýzy PHA v buňkách cyanobakterií 

  Černayová, Diana
  Táto diplomová práca sa venuje overeniu využiteľnosti vybraných fyzikálne-chemických a spektroskopických metód pri charkterizácií cyanobaktérií, a to sa so zvláštnym dôrazom na možnosti kvalitatívnej a kvantitatívnej analýzy ...
 • Metody stanovení obsahu polyhydroxyalkanoátů v bakteriálních buňkách 

  Černayová, Diana
  Táto bakalárska práca sa zaoberá metódami na stanovenie polyhydroxyalkanoátov (PHA) v bunkách baktérie Cupriavidus necator H16. Medzi použité metódy patrí infračervnená spektroskopia s Fourierovou transformáciou (FTIR), ...
 • Polyhydroxyalkanoáty jako metabolity prokaryot adaptovaných na extrémní prostředí 

  Vodička, Juraj
  Cílem této práce je studium polyhydroxyalkanoátů jako zásobních bakteriálních zdrojů uhlíku a energie produkovaných intracelulárně. Teoretická část práce je zaměřena na vlastnosti PHA, jejich biotechnologickou produkci a ...
 • Produkce mcl-PHA pomocí vybraných bakterií 

  Eremka, Libor
  Cílem práce bylo studium možnosti mikrobiální produkce polyhydroxyalkanoátů se střední délkou řetězce (mcl-PHA, „medium-chain-lenght PHA“). Pro produkci byly využity bakterie Pseudomonas putida a Pseudomonas aeruginosa. ...
 • Produkce PHA pomocí extremofilních bakterií 

  Šarköziová, Patrícia
  Bakalárska práca sa zaoberala produkciou polyhydroxyalkanoátov (PHA) pomocou termofilných bakteriálnych kmeňov Chelatococcus composti a Chelatococcus sambhunathii. U oboch bakteriálnych kmeňov boli zisťované najvhodnejšie ...
 • Produkce polyesterů pomocí extremofilních bakterií 

  Bednárová, Kristína
  Predložená bakalárska práca sa zaoberá štúdiom produkcie polyhydroxyalkanoátov pomocou termofilných bakteriálnych kmeňov Schlegelella thermodepolymerans, Schlegelella aquatica a Thermomonas hydrothermalis. Cieľom práce ...
 • Regulovaná produkce a biodegradace vybraných typů biomateriálů 

  Obruča, Stanislav
  Předložená disertační práce se zabývá studiem produkce a degradace polymerních materiálů s využitím mikroorganismů. Hlavní pozornost je upřena ke studiu produkce polyesterů bakteriálního původu - polyhydroxyalkanoátů. Tyto ...
 • Řízená biotechnologická produkce polyhydroxyalkanoátů. 

  Šnajdar, Ondřej
  Předložená diplomová práce se zabývá produkcí polyhydroxyalkanoátů (PHA) bakterií Cupriavidus necator H16. Cílem práce byla příprava, selekce a charakterizace mutantních kmenů schopných vyšší produkce PHA. V teoretické ...
 • Stabilita nosičů - částic a vláken na bázi PHA v různém prostředí 

  Tarageľ, Matej
  Cieľom tejto diplomovej práce je príprava lipozómových nanočastíc obohatených o PHA a PHA nanovlákien. Nanoštruktúry slúžia na enkapsuláciu extraktov lipofilnej aj hydrofilnej povahy. Riešila sa charakterizácia vlastnosti ...
 • Studium metabolismu bakteriálních buněk a vlivu stresu na biosyntézu PHA 

  Kučera, Dan
  Předložená dizertační práce se zabývá studiem biosyntézy polyhydroxyalkanoátů, jakožto mikrobiálního produktu s potenciálem nahradit současné konvenční plasty vyráběné z ropy. Dizertační práce je vypracovaná ve formě ...
 • Studium odolnosti bakterií vůči vybraným stresovým faktorům 

  Miléřová, Miluše
  Cílem diplomové práce bylo studium vlivu akumulace polyhydroxyalkanoátů (PHA) na odolnost bakterií vůči vybraným stresovým faktorům. V teoretické části byla zpracována literární rešerše zabývající se vybranými stresovými ...
 • Studium produkce polyhydroxybutyrátu u bakterií 

  Melušová, Soňa
  Predložená diplomová práca je zameraná na štúdium produkcie polyhydroxybutyrátu (PHB) u baktérií. Po stručnej charakteristike PHB ako najvýznamnejšieho predstaviteža širokej skupiny polyhydroxyalkanoátov (PHA) v teoretickej ...
 • Studium zapojení polyhydroxyalkanoátů do stresové odpovědi mikroorganismů 

  Kučera, Dan
  Cílem práce bylo studium zapojení polyhydroxyalkonoátů (PHA) do stresové odpovědi bakterií. Teoretická část bakalářské práce se zabývá možností stanovení viability mikroorganismů s využitím moderních technik, především ...